D16_033

(Texten till detta hemman fortsätter på D16_034)

Geometrisk afrytningh
uppå ett gammalt frälse hemman, utj
Lösings härad och Dagsbergs sochn och kyrkiobyn
belägit, hwad åker, ängh, skogh och uth-
mark der till finnes, hwilket hemman
underdånigst i byte till Konglig Mayestät och
cronan opdrages, af högwälborne fru
Guerel Gyllenstierna, emot Brandsnäs
herre gård i Ydre härad, afmätt, rytat
och förfärdigat Anno 1690 aff
        Samuel Melander

            Notarum Explicatio
Littera
A. Dätta hemman är belägit i teegskiffte
med 9 andra hemman deehls frälse
dehls crono, hafwer i fult skifte 2 ½ stång

(Texten fortsätter på D16_034.
Text till kartbilden, först runtom medsols:
)
Marbo ägor stöta emot
Steen-broo prästegårdz ägor
Örsta ägor möta
Nordlöter möter
Liunga ägor
Walby ägor möter
Brunneby ägor
Egeby ängh
Liunga ägor taga emot på denne sydan
Styrsta? ägor

Dagsberg skogh så kallas, är till heela
byn, och häfda klöf om klöf med hwar andra
Skogh af små gran, och mycket ungh skohg
Af ör-marck som är intet dugligh
Knechtetorp
lycka

Beteshage till hela byn hafwa myckit skrint muhlbete
örbacke af små eenebuskar
Knechtetorp
kiärr
örjord

stark jordh
leer jord
leer
leer
dhe andra grannas åcker-giärde nembligen till fyra hemman
leer-jord

Engh kallas Brooengen af
hardh- och sältingzwall

uthmarken med små enebuskar
leer jord med klapper steen på
ör jord
mull blan-dat leera
örjord
san-jord
leer-jordh

Dagzberg kyrkeby
Swinewall till heela byn är myckit odugelig

mull blandat leer jordh
leerjordh
leer jordh
leer jordh
Ängh kallas Halfe-teppa af kiärr wall
dungh-jord
linda
dungh jordh
jordh
dung-jord
de andre grannas åcker giärden till de små gårdarna

hårdh wall
Engh kallas Storängen af kiärr wall
sampt hårdh wall
hårdh wall
Engh af hårdh- och maa wall
kallas Brunneby ängen
maa wall

(Text i övre högra hörnet:)
NotaBene denne by är sedermehra 1697
geometrisk afmätt och chartan
finnes uti Boken Littera G Numero 30
folio 34

Scala ulnarum