D16_034

(Texten Notarum Explicatio från D16_033 fortsätter här:)
 
       #                                                            Åker        Ängh
                                                                    tuneland    höö lass
    Åkern till denne byn består mästedels
    af leeerblandat sandmylla, såsom och
    något dunghjord, doch mykit wähl
    häfdat.
B. Uthsäde till detta hemmanet uti Östra
    giärdet af bästa slaget
    Noch af dungjorden eller den sämbre jorden
C. Uthsår i Norra och Wästra giärdet som
    rachnas tillsamman af bästa jorden
    Jtem af den sämbre
D. Engh som kallas Broängen, af hård och
    salt ängswall, är skryn gräswäxt
    kan uti lagom börd bekomma af
    14 teegar och spiäll                                                     7
E. Engh kallas Brunneby ängen, af hård och
    maawall, ringa bördig, opbärger
    af 10 teeger och spiäll till åhrs höö                               8 ½
F. Storängen af kiärf hårdwall, och starr
    utj medelmåttig gräswäxt upberges
    in alles                                                                        5 ½
G. Noch hafwer han en teeg utj en litin
    ängh, af kiärr och ringa hårdwall
    bekommer                                                                   1
    Intet giärdes höö af något wärde
    emädan bönderne måste dher beta
    sina dragare.
H. Till denne by är en beteshage, hwar
    utj detta hemman kan hafwa 7 koor
    utj dhe bästa åhren, Skogen af
    små gran och eenebuskar, all
    fångh, wedebrand och timmer
    måste han hämpta från Kåhl..rgen.
J. Hafwer een lyten uthmark till heela bynn.
    Andra lägenheeter inttet

Hemma                                           Stänger
1 bonden Erick Joenson                          3
1 Hans Erichson  } Gyllenstiernas            2 ½
1 Erich Person    }                                  2 ½
1 hemman under Wästerby                     2 ½
1 hemman under Handelöö                    2
½ hemman crono tilldelning på Kahlsta    1 ½
1 frälse hemman till Härdelöö                 2 ½
1 gammalt frälsehemman                        2 2/3
1 frälsehemman till Wästerby                   2
1 Cronohemman bonden Lars Olufson    2 2/3
                                              Summa    24