D16_036

(Kartakt inskannad i tre delar, D16_035, D16_036 och nederdelen av kartan
på D16_ 037. Hela texten redovisas här.
)
(Rubrik:
)
Geometrisch afritning öfwer Stegeborgs Södre ladugård
belägin uthi Hammarkindz häradh, Skielwyks sochn, afmätt Anno 1690 aff
                                Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero                                                               Tunnor  Kappar  Lass
1. Är sielfwa ladugården
2. En lyten tompt som brukas till kållgårdh
3. Kyrkiogiärdet består öfwer alt af godh bärande
    starcklera, sååhs på detta giärde                            25        7
4. Dufwegiärdet som är i säde medh näst öfwer-
    stående giärde, och af lyka godhet j jordemåh-
    ner som det andra, innehåller                                  5        8
5. Ödeåker af dunghjord i samma giärde till                -        18 ½
6. Södregiärdet som kallas Hultebacka giärdet består
    af 2ne slagz jordemåner, dehls lehrjord, dehls och något
    sandhblandat jordh, dock fins jorden mästedehls af
    medelmåttig lehra, innehåller öfweralt                     33        7
7. Jtem uti samma giärde fins ödeåcker af dungjord    1        18

                    Ängiarna
8. Engh kallas Landboengen, dess grässwäxt består
(Texten fortsätter på den inskannade nederdelen av kartan
som finns på D16_037, men som redovisas även här:
)
    merendehls af hårdhwall, dock fins i dälderne
    något mawall, kastar af sig höö åhrligen till             -        -            145
9. Ringrums engen, af hårdhwall sampt måss-
    wall, dock mästedehls godh hårdhwall                                            40
10. Humblekiärs-engen af 4ra gräswallar, som
    hårdh, maa- måås- ock sältingswallar, dock hårdwall
    mästedehls, höö öfwer alt till                                                          60
11. Grytkarls-engen des gräswäxt öfwer alt af hårdwal                       30
12. Skrifwaretäppan, des gräswäxt aff hårdh wall, nid-
    dre wyd siön af hwåt måse öfwer alt                                               11
13. Skiällwyks engen är i Diurgården belägin, af
    hårdh och sältings wall, då förtyden till diurens
    tarf allenast warit.
14. Lill-engen i samma Diurgårdh belägin, är af
    hårdwall öfwer alt, ock till diurens nytta.
15. Skougen i Diurgården uppå backerne der och hwar aff
    gran tiänlig till giärldh och uthuustimber.
   
    Hagerna
16. Koohagen, hwar uti fins skough till fång ock wediebrand
    som ock något timberskough af gran, medelmåttigt
    bethe.
17. Oxehagen af eek och granskough, medelmåttigdt bethe
18. Lambhagen allenast af af ekeskog bewäxt, ringa bethe.
19. Tegell- eller skrifwarehagen, hwar uti fins nödtorf-
    tig fång och wediebrandh, medh något grantimber,
    bethe medelmåttigdt.
20. Kalfhagen af små granskog, med höge bergh, dock
    ringa bete.
21. J Diurgården Framhagen belägin, merendehls medh
    höge berg och granskug bewäxt, hwarest en slätt aff
    ringa wärde.
22. Dess utmark myckit ringa dugligh, hwilken torpen
    bästa nyttigheeten hafwa intagit af betet, skougen af
    gran, tahl, biörk ock ahl, till wedebrand sampt giärdhe
    tiänligh med många bergh
    Fiske i Slättbackesiön med noth och ryssior, kahtske-
    ståndh uti Öxnetorps wyken sampt Tegelhagen och Humble-
    kiärret, dock utan något stort importancier
    Ingen qwarn eller qwarnställe fins. 
    Trä- eller humblegårdar är till denne ladugård ingen
    dehra dehlen, som ey heller i förtyden finnes wara
    anlagde.

    Torpen under samma Ladugårdh
23. Tegeltorpet hafwer åcker af medell måttigh starck
    lehra öfwer alt                                                                2        9 3/4
24. Engh af hårdhwall                                                         -        -            4
25. Hultebacka-Torpet hafwer åcker af sandhblandat
    jordh, dehls aff lytet starck lehra öfwer alt                       3        1 3/4
26. Engh af hårdhwall dock myckit stenugh                          -        -            3

(Nu fortsätter texten på D16_036, högra spalten:)
Numero                                                               Tunnor  Kappar  Lass               
27. Engh till samma torp af koohagen intagen af
    hårdhwall, myckit ringa af bördh bekoms hö        -        -                1 ½
28. Jon i Jngebo häfdar åcker af stark leera
    dehls dunghiordh öfwer alt                                   1        28 ½
29. Åhrligit höö af småt starwall till                           -        -                5
30. Smedztorpet hafwer åcker af sandh sampt
    dungh jordh medh något lehra innehåller               2        4
31. Hafwer engh medh en annan tillsammans
    af starrwall, å dennes dehl                                    -        -                4
32. Erick i Nybygget brukar åcker af dungh-
    jordh mycket sweeksam                                      -        21
33. Åhrligh höö af hårdh- och måsswall                    -        -            1 ½
34. Håkan i Nybygget des åcker af dung jord
    öfwer alt                                                              1    23 ½
 (Texten fortsätter i högra spalten till D16_037, men redovisas också här.
Rubriken trasig:
)
35. Enge af hård- och måsswall                                -        -            1 ½
36. Engh kallas Bränkiärsängen af starr-
    och måsswall, j hwilken fyra af torpar-
    ne tillsamman häfda, som af desses Num-
    rer nogsampt sees kan innehåller öfwer alt            -        -            5
37. Oluf i Jngebo häfdar åker af lehr-
    mylla ock något sandh blandat jordh                    1        2 3/4
38. Åhrligit höö af hårdh. och måsswall                    -        -            2 ½
39. Hanss i Jngeboo, hafwer åker af stark
    lehra ock sandhjordh, helfften af hwart
    öfwer alt                                                             1        21 3/4
40. Engh af hårdhwall öfwer alt                                -        -            2 ½
41. Jonass Möhlnare i Jngeboo, hafwer åker
    af lehrjordh och mästedehls af sandh öfwer alt    1        11
42. Engh af hårdh och mawall, helfften af hwart       -        -             4 
43. Gunnar i Jngebo, hafwer åcker af lehr-
    dock mäst sandh jordh öfwer alt                        1        6
44. Ödeåker af dungh jordh                                   -        6 1/4
45. Engh af maawall                                               -        -             4
46. Engwachtare torpet, hafwer allenast en lyten
    åckertäppa af sandhjordh                                    -        5 ½
47. Diurwachtare torpet, häfdar åcker af medell-
    måttig lehr jordh öfwer alt                                     1        7 3/4
48. Höö af hårdhwall                                                                        2
49. Södre krogg, hafwer åker af starck lehra och
    dunghjord öfwer alt                                               1        12 ½
50. Ingen ängh fins, utan en liten bethes hage af
    ringa wärde-
51. Wydh Skiällwyks kyrkia ähr åcker som
    Comminister häfdar af stark lehra och dungh
    jordh                                                                    3        10 3/4
52. Engh af maa-wall                                                                          3
53. Uppå samma charta ähr uppå en holme
    en Wäderqwarn bygdh, under Stäge borg hörigh.

Flere lägenheeter fins intet till denne
Ladugårdh.

(Text på kartbilden, först den del som syns på D16_036, text runtom:)
Släät-baake- siöön
Merums siöön
Kahltorps
(Texten runtom fortsätter på D16_037:)
(Kahltorps) ägor mötha på denna sydan
Karseebo ägor möötha här
.... på denna sydan
(Åter till D16_036:)
Lystorph mötha (på denna sydan)
Yxeltorps ägor mötha här
Yxel-torps wykan

Wäder qwarn
Fiskare holmen
Tegelungh
Torp
Tegellada
Tegelhagen
Skrifware-täppan
Kyrckio gierdet
Skiällewyks kyrkia
Krögar hagen eller Kalff-hagen
Backe
Framhagen
En slät i Framhagen hwar på fins godt bethe
Bergh
Karlholms udde
Skiällwyks engen
Bergh
Bergh
Grytkars engen
Södre ladugårdh
Oxehagen
Humblekärs engen
Beteswall
Dufwegiärdet
Backe
En slät parck
Lambhage
Beteswall
Lill-Engen
Backe
Diurhagen kallas wthagen
Skogzbacke
Södre giärdet kallas Hultebacka giärdet
Backe
Backe
Backe
Ringarum Engen
Backe
Backe
Backe
Landbo-engen
En slätt i Diurgården hwar på fins skiönt bethe
Backe medh gran beuext
Skogsbacke
Betesbacke
Betesbacke
Backe
Koohagen
Eng
Hage
Backe
Diurwachtare-torpet
Baka
Back
Wtmarken
(Texten på kartan fortsätter på D16_037:)
Torp
Torp
Torp
Engh
Back
Wthmark
Engh
Backe
Backe
Backe
Backe
Bränkärs-engen
Sten
Sten
Skougug beteswall
En strydig skougzplatz
Korsgran
Bake
Eng
Backe
Torp
Sten
Sten

Scala Ulnarum