D16_037

(Kartakten över Stegeborgs Södra ladugård är inskannad i två
delar, D16_036 och D16_037. Hela texten redovisas under D16_036, här
är den text som finns på  den nedre delen av kartakten, D16_037:
)
                 
    merendehls af hårdhwall, dock fins i dälderne
    något mawall, kastar af sig höö åhrligen till             -        -            145
9. Kingrums  (Ringrums) engen, af hårdhwall sampt måss-
    wall, dock mästedehls godh hårdhwall                                            40
10. Humblekiärs-engen af 4ra gräswallar, som
    hårdh, maa- måås- ock sältingswallar, dock hårdwall
    mästedehls, höö öfwer alt till                                                          60
11. Grytkarls-engen des gräswäxt öfwer alt af hårdwal                       30
12. Skrifwaretäppan, des gräswäxt aff hårdh wall, nid-
    dre wyd siön af hwåt måse öfwer alt                                               11
13. Skiällwyks engen är i Diurgården belägin, af
    hårdh och sältings wall, då förtyden till diurens
    tarf allenast warit.
14. Lill-engen i samma Diurgårdh belägin, är af
    hårdwall öfwer alt, ock till diurens nytta.
15. Skougen i Diurgården uppå backarna der och hwar aff
    gran tiänlig till giärldh och uthuustimber.
   
    Hagerna
16. Koohagen, hwar uti fins skough till fång ock wedebrand
    som ock något timberskough af gran, medelmåttigt
    bete.
17. Oxehagen af eek och granskough, medelmåttigdt bethe
18. Lambhagen allenast af af ekeskog bewäxt, ringa bethe.
19. Tegell- eller skrifwarehagen, hwar uti fins nödrof-
    tig fång och wediebrandh, medh något rgrantimber,
    bethe medelmåttigdt.
20. Kalfhagen af små granskog, med höga bergh, dock
    ringa bete.
21. J Diurgården Framhagen nelägin, merendehls medh
    höge berg och granskug bewäxt, hwarest en slätt aff
    ringa wärde.
22. Dess utmark myckit ringa dugligh, hwilken torpen
    bästa nyttigheeten hafwa intagit af betet, skougen af
    gran, tahl, biörk ock ahl, till wedebrand sampt giärdhe
    tiänligh med många bergh
    Fiske i Slättbackesiön med noth och ryssior, kahtske-
    ståndh uti Öxnetorp wyken sampt Tegelhagen och Humble-
    kiärret, dock utan något stort importancier
    Ingen qwarn eller qwarnställe fins. 
    Trä- eller humblegårdar är till denne ladugård ingen
    dehra dehlen, som ey heller i förtyden finnes wara
    anlagde.

    Torpen under samma Ladugårdh
23. Tegeltorpet hafwer åcker af medell måttifh starck
    lehra öfwer alt                                                                2        9 3/4
24. Engh af hårdhwall                                                         -        -            4
25. Hultebacka-Torpet hafwer åcker af sandhblandat
    jordh, dehls aff lytet starck lehra öfwer alt                       3        1 3/4
26. Engh af hårdhwall dock myckit stenigh                          -        -            3

(Nu fortsätter texten på D16_036, högra spalten, se texten där.
Därefter återkommer man till högra spalten till D16_037:
)
(Rubriken trasig:)
35. Enge af hård- och måsswall                                -        -            1 ½
36. Engh kallas Bränkiärsängen af starr-
    och måsswall, j hwilken fyra af torpar-
    ne tillsamman häfda, som af desses Num-
    rer nogsampt sees kan innehåller öfwer alt            -        -            5
37. Oluf i Jngebo häfdar åker af lehr-
    mylla ock något sandh blandat jordh                    1        2 3/4
38. Åhrligit höö af hårdh. och måsswall                    -        -            2 ½
39. Hanss i Jngeboo, hafwer åker af stark
    lehra ock sandhjordh, helfften af hwart
    öfwer alt                                                             1        21 3/4
40. Engh af hårdhwall öfwer alt                                -        -            2 ½
41. Jonass Möhlnare i Jngeboo, hafwer åker
    af lehrjordh och mästedehls af sandh öfwer alt    1        11
42. Engh af hårdh och mawall, helfften af hwart       -        -             4 
43. Gunnar i Jngebo, hafwer åcker af lehr-
    dock mäst sandh jordh öfwer alt                        1        6
44. Ödeåker af dungh jordh                                   -        6 1/4
45. Engh af maawall                                               -        -             4
46. Engwachtare torpet, hafwer allenast en lyten
    åckertäppa af sandhjordh                                    -        5 ½
47. Diurwachtare torpet, häfdar åcker af medell-
    måttig lehr jordh öfwer alt                                    1        12 ½
50. Ingen ängh fins, utan en liten bethes hage af
    ringa wärde-
51. Wydh Skiällwyks kyrkia ähr åcker som
    Comminister häfdar af stark lehra och dungh
    jordh                                                                    3        10 3/4
53. Uppå samma charta ähr uppå en holme
    en Wäderqwarn bygdh, under Stäge borg hörigh.

Flere lägenheeter fins intet till denne
Ladugårdh.

(Därefter texten på kartbilden, först den som ses på D16_036,
därefter texten på
denna kartbild D16_037:)
Torp
Torp
Torp
Engh
Back
Wthmark
Engh
Backe
Backe
Backe
Backe
Bränkärs.engen
Sten
Sten
Skougug beteswall
En strydig skougzplatz
Korsgran
Bake
Eng
Backe
Torp
Sten
Sten

Scala Ulnarum