D16_039

(Rubrik:)
Geometrisch afryttning öfwer Konungs-
Ladugården Degerhufwud j egor sampt flere nyttigheeter der under hörige
hwilka uppå chartan numererade äro. Belägen i Hammarkindz härad Skiällwyk sochn
affmätt och förfärdigat Anno 1690 af
                                                Anders Nillsson

    Notarum Explicatio
Numero                                                                        Åker                Enger
                                                                                tunnkanna   tunnkanna  Lass  
1. Sielfwa mangården med Ladugårdens circumferens
2. Een lyten lambtomp wid gården belägen
3. Trägården af ringa wärde
4. Norre gierdet som nu är i säde af 3ne slagz
    jordemåner som närmäst wid gården leera,
    till tridie dhelen, dhe andre af sandblandat och
    dungjord innehåller                                                 5        29
5. Een täppa kallas Skieptäppan i säde med samma
    gierde, des jord är sandblandat och helfften
    dungjord ringa duglig innehåller                               1        11
6. Öde åker i samma täppa ad dungjord                     1        7
7. Än öde åker i Norre giärdet innehåller                    -        1 ½
8. Wästra gierdet af 2ne slags jordemåner
    som närmast wyd gården leera god och
    bördig, men till fierdedelen i samma gierd
    dung jord innehåller                                                11        11
9. Öde åker i samma gierde af leer jord                        -        8 ½
    Ring till höös bergande i gierdenna
    förmedelst högländige och stenige backar
    något i täppan kan bärgas till                                    -        -            -        -            2
10. Stoorengen af 3ne slags gräswallar som små-
   
wall, sälting och måsewall, doch wäll bärande
    bekommer                                                               -        -            34      22 3/4    80
11. Wäster engen som ligger i tegeskiffte med Stoore
    och Lille Betna, des jord af maa och stärtingswall,
    stertingsvallen ringa bärande innehåller                      -        -            35      23 3/4    40

(Högra spalten:)
Numero                                                                        Åker                Enger
                                                                                tunnkanna   tunnkanna  Lass  
12. Hemhagen af ydel berg heel oduglig
13. Salthagen med något ekeskoug behielpeligit muul-
    bete. Een slätt i samma hage af godt bete
14. Skieppsudds hagen med ekeskoug uppå, bergig
    och oduglig mark
15. Smultron hagen med höge berg, skougen af
    graan och börk som ey annat är duglig än till
    gierdzle och wedebrand, nödtorfftigt muulbete
16. Denne gårdzskoug och utmark af tall och gran-
    skoug till små bygnader tienligit timber,
    doch godt muulbete
    Fiske till samma Ladugård allenast
    wid Skiepsudden som och i dhe andre små wykerne
    till 5 eller 6 notewarp
    Jngen humblegård är till denne gård
    lagd
    Jngen qwarn eller qwarnställe är uppå
    denne gårdz ägor, finnandes eller tienlige
    ställe at bygga
    Flere lägenheeter är ey på denne gårds ägor
    finnandes, som icke uppå chartan opforde
    och describerade äro, allenast hwad af ekerne
    ållon kunna afgiöra, som doch nuförtyden
    af ringa wärde äro.
(Texten fortsätter uppe t.h.:)
Numero                                                                                Åker          Enger
        Arbets torpen under gården
17. Jöns Fiuk hafwer en ringa åker innehåller                           -    4
18. Peer i Rooshult des åker af mowall innehåller                    -    27
    des äng af stertingswall och högländig ringa duglig bekommer                          1
19. Spiuthult des åker af dungjord innehåller                            -    23
    des äng af starre och fräkingswall god och bördig                                       2
    Jtem 2ne hagar af utmarken ingiärde allenast
    till bete brukelige
    Noch en täppa intagit och der utj sådt swedie på små
    parker till 1/4 tunna
20. Carl i Klippa, des åker af dungjord mycket ringa
    äng af ma och stertingswall                                                -    24                1 ½
21. Anders i Nyfyke, hafwer åker vid torpet af sand
    blandat jord innehåller                             }
    Jtem en åkertäppa af dungjord innehåller }                        1    1
    Noch äng af slått wärde till                                                                         ½

(Nu fortsätter texten uppe t.v.:)
Numero                                                        Lass
22. Noch hafwa detta hofs? torpare en
    äng tillsammans wid Spiuthult
    belägen af hård wall doch ringa duglig
    Torpens Numeren 19. 20. 21.
    bekommer höö                                            1 ½
23. Noch en eng Lilla Bottna till-
    hörig af maa och starrewall
    som ey till lasse tahlet utföras
    böör, emedan hoon en annor gård
    tillhörig är, dock innom denna
    gårds gräns belägen är.
    Flere lägenheeter hafwa desse
    torpen intet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Lille Fiäle Lacus
Bottne Wykan her emoot
Store Bottne egor möta her
Trärum egor
Kals torps egor stöta her emoot

Skiepsudden
Oduglig marck med någre eker sampt små börckskoug
Skieps täppan
Smultron hagen medh höge berg
Store eller Siöengen
Salte hagen medelmåttig betesmarck
Een slätt i samma hage aff godt bete
Norre gierdet
Hemhagen med höge berg heel oduglig
Bergbacke med någre eker
Nödtorftigt muulbete
Fämark
backe
Skougen af graan med någre börcker till gierdzle och wedebrand tienligh
Wästra gierde
odugligit bärgh
Backe
Backe med berg sampt granskog
Wäster engen
Betes mark
Grandahlen med någre eker sampt graanskoug till gierdzle duglig
Betes hage
Denne marck äro höge berg doch godt muulbete
Betes hage
Backe
Gårdzens utmarck bewuxen med tall och graanskoug tienlig till små bygnad
Odugligit land
Een korstall är gränskildnat
hornskiär  

Scala Ulnarum

(Snare antecknat med blyerts uppe intill marginalen:)
Hela chartans
Areal-innehåll} = 2857,80 ref
eller
510 Tunnland 10 kappland