D16_042

(Text på kartbilden till D16_041. Rubrik:)

Geometrisk afrytningh
oppå halfft gammalt frälsehemman uti
Hammarkindz härad, Ringerums sochn
och Häkerums1 by belägit, hwad åker, äng
skogh och uthmark till samma hemman
finnes, alldenstund högwälborna fru Geurel
Gyllenstierna bemälte gård underdånigst till
Konglig Mayestätt och cronan i byte updrager
emot Brandznäs sätegård i Ydre härad.
Är altså ägorne noga afmätte uthräch-
nade och öfwersedde förfärdigat
Anno 1689, af
                             Samuel Melander

    Notarum Explicatio
Littra                                                            Åker        Ängh
                                                                tunnland    höö lass
A. Höckerum by består af 3ne hemman
    der af ett ½ gammalt frälse
    Åkren af ringa mullblandat
    leer jord på somblige stellen, deehls
    och hård leera, när /jor/den blifwer
    wähl giödd och häfdat, kan han
    skattas till medelmåttig bärande
B. Uthsäde i Norre giärdet af bästa jorden    4 ½
    Noch af andra slaget                                1   
C. Uti Södre giärdet af den gode jorden       3 3/4
    Jtem af den sämbre                                   ½   
                                                                  4 1/4
D. Nykelängen af hård och ringa
    maawall, bekommer af 24
    teegar och spiäll                                                        9
E. Eng kalllat Fällorna af hård- och
    maawall och deehls kiärr, unge-
    fär 3 kiärlass hårdwall, det andra
    5 lass, om 34 teger och spiall                                    8
F. Engh kallas Löötz ängen af hård-
    wall, kiärr och ringa maawall
    af 16 teeger och spiäll                                                6
G. Lillängen af hård och maawall
    hälfften af hwardera slaget 14
    teeger och spiäll                                                         3
H. Giärdes höö af reenarna                                            1   
                                                            Summa            27

(Text i högra spalten:)
J. En betes hage som dhe stundom
    berga, dock sällan, kan åhrligen
    föda till        4 koor.
K. Uthmarken är temmelig till
    widden, hwar uppå är skiönt
    muhlbete.
    Skogen af gran tall och något
    biörke skogh, hafwa nödwändig
    fångh och wedskogh.
    Fiske uti insiön Strolången så
    långdt bysens ägor sigh sträckia.
L. Knechtetorpet fins på bysens ägor.
    Andra lägenheter fins intet.

    Stångetahlet
Hemman                                Stänger
1. Fullgården i 4 ½ stången       8
½ Skattehemmanet                       2 ½
½ gamla frälse bytes hemman       3 ½

___________________
1) Hökerums