D16_044

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning
oppå halff frälse hemman Bryttorp utj
Hammarkindz härad och Gryth sochn belägit,
hwilkit till Konglig Mayestät och cronan opdrages af högh-
wälborne fruu Geurel Gyllenstierna, tillyka med
fleere hemman emot Brandznääs herre gård
i Ydre härad och Torpa sochn, är altså om dätta
hemmans ägor och härligheeter i åker, ängh,
skogh och mark noga ransakat, afmätt och
förfärdigat Anno 1689 af
                                Samuel Melander

    Notarum Explicatio
Littera                                                                  Åker         ängh
                                                                        tunneland    höö lass
A. Bryttorp är een stakat hemman häfdar
    åker störstedeelen af leerjord, deehls
    ringa dungjord på fåå ställen, med små
    klappersteen der af hwar:
B. Vthsäde af Wästre giärdet, och den medell-
    måttige jordmon med lykan                            1 1/8
    Nock af den sämbre åkern                                1/4
C. Östergiärdet med 2ne tepper bästa åker        1
    af sämbsta jordmon                                           1/4
D. Wästerängen merendehls af kiärr, un-
     dantagandes wyd giärdes gårdarna                                  4
                                            #
(Spalten t.h.:)
                                                           Åker         ängh
                  #                                     tunneland    höö lass
    hafwer sin andeehl utj een
E. ängh kallas Uthängen, hwil-
    ken är serdeles aftagen effter
    hon liggeer långdt ifrån byn,
    och andra ägor komma
    emällan, samma angh
    består merendehls af maawall
    och uthmed giärdesgårdarna
    ringa hårdwall kan åhrligen
    bekomma af 8 teeger och spiäll                           6
F. Hembängen består af hårdwall
    och kiärr till hälften hwardera                              3 ½
G. Giärdes höö i lagom goda åhr                            1
H. Hafwer sin utmark mäst
    inkräktat, hwar uppå är
    beete till 14 eller 15 fää-
    creatur.
    Skogen af tall och gran,
    hafwer nödwändig timmer
    fång och wedeskogh.
    Hemma wyd gården häf-
    dar han ringa fiskewaten
    med nooth, katzor och annat
    smått fiskerede, hafwer och
    sin rättigheet i Saltsiön
    med sine fisketygh.
    Humblegård till 2 eller 3 ??
    Andra lägenheeter inga.

(Text på kartbilden uppe t.v.:)
Humble-wykz och Stafs-hammars ägor
Stafs-hammars ägor taga emoth
Brewykz ägor taga emoth
Siöö kallas Stafs-hammars siön

hård wall
hård-wall
Ängh kallas Uthängen af maa wall
mäst maawall
Backe
backe
backe
backe

(Text på högra kartbilden, först runtom medsols:)
Hässeltorps ägor taga emoth
Stafs-hammbra ägor möter på denne sydan emoth
Huhle ägor taga emoth
Måhlunna ägor på denne sydan
Dahls ägor stöta emoth

Engh
katza
Stoora bergh
bergh
Ängh kallas Wester-ängen af kiärr wall
Ny-fälla
hård wall
dungjord
leer
leer
leer jord
hård wall
äng kallas Hem-änge af kiärr hård wall
Bryttorp
katzsor
godh lera
Huhle måsen en myckit stor måsse
Skogh af tall och gran skogh
Ny-fälla
måse

Scala ulnarum