D16_047

(Rubrik:)
Geometrisch afrytning
öfwer Norrebro och Stäckeby ägor
belägne uti Hammarkindz häradh och
Skinnberga sochn hwilkas beskaffenheet
begreep här uti omständeligen beskrif-
wes under effterföljande Numerer af-
mätt Anno af
                    Anders Nillsson
Numero                                                            Åker                Eng
                                                      Tunnor kappar         lass
1. Norrebroo stugu som Petter Ruus
    åboor.
2. Qwarnstugu medh qwarnen, medh 2ne
    oduglige steenar, husen medh qwarn-red-
    skapen nu för tyden aldeles nederrötte
    och oduglige

    Norrebroo Qwarutägor
    Som  bestå i 2ne lyckor och af effterfölljande
    jordemåner
3. Lehr jordh                                                2        1   
      
4. Dungh jordh                                             1        31
    Den öfrige 1 tun- och 2 kappeland äro af
    linderne i samma täppor der och hwar
    uphäfdade, kunna för dess odugligheet
    icke annat ansees än för lindor och bethe
    hwar till dhet högnödigdt ähr, dhesse 1 tunnor
    och 2 kappar blifwa till linde lagd igen.

    Norrebro medh Ståckeby
    Uthjordh enskylte åker.

    J Wästra giärdet
5. Skryn ock uthmager lehrjordh                5        15
6. Dunghjordh                                           3        22

    Östra giärdet
    Ähr af 2ne jordmåhner, som
7. Vtmager lehrjordh                                 5        16
8. Dungh jordh                                          4        29

Dhes uthan är i desse förestående giär-
den 1 tunna och 9 cappar upjordh åker medh
någre oduglige ödeåkrar till 4 tunnor
och 7 kappe-landh, hwilka tunnelandh, så wäl
den upbrukade som den ödelagde äro myc-
kit /till/ jordemåhnerne sweeksamme, at derå
åboerne ringa eller alz ingen nytta hafwa
kunna än allenast bethet, hwarföre skatt-
läggnings männerne och jagh, det icke annat
kunnat ansee än för lindewall och bethes
mark, som det förr hafwer warit, och
(Texten fortsätter i högra spalten:)
Numero                                                            Åker                Eng
                                                      Tunnor kappar         lass
der till alldeless nödigt pröfwes.
9. En lycka som kallas Ståcka täppa, hwilken intz
    långesädan är af uthmarken uptagen, jorde-
    måhn af dungjordh heel odughlig till 1 tunna och
    2 kappar, är ey annat än för utmark skattat.
10. Jtem af en betheshage som wyd Öster-giärdet
     är belägin, är ock något upbrukat af dung-
    jordh till 3 tunnor och 1 cappe, hwilket äfwen wähl
     förmedelst detta knappa bethet skull, som och des
    odugligheet icke annat tiänligit till än betes-
    hagen der medh förbättras.

    Ståckeby eng
11. Ähr af idell stertingswall, myckit skryn och elak
    at der uppå ey högre beräknas kan, än                                    5
    Som wyd tårckåhr aldrig bergas kan.

12. Norrebro och Ståckeby samfälte wtmark
    Ähr myckit knapp till bethe, skougen af små
    gran och tallbuskar sampt många steen rösar
    ock bergh hällar, så at knapt någon ungboskap
    sig der uppehålla kan, utan måste lyta gran-
    nerna till som der in till gränsa, så länge dhe
    hafwa sin otthmark ostängdh.

    Andre lägenheeter finnes der till intit, hwarken
    trää-eller humblegårdh.

(Lilla spalten t.h.:)
Fiske j åhn är för des diupheet,
som åboerna berätta sig aldrig hafwa hafft
och nu för tyden ingen fiske redskap finnas
der uti, warder fördenskull den altså
till intet beräknat.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Lilliesta byys ägor möta
Kullersta ägor möta
Häggetorps land stöter här emoot
Diupgrafz landh kommer på denne sidan
Fullersta landh möter
Narrebro qvarntäppa möter

Bergh
Utmarcken
Linde
Linde
Sandh backe
Wästra giärdet
linde
Linde
Bergh-backe
Utmarcken
Östra giärdet
backe
engian
Bethes hage
Berg backe
En liten slät
oduglig backe
kiärr
Odugligh bergh backe
Utmarcken

Schala Wllnarum