D16_049

(Rubrik:)
Geometrisch afrytning öfwer sätegården
Fullersta, belägit i Hammarkindz häradh och Skin-
berga sochn, des godheet i åker och engh sampt flehre
nyttigheeter. Afmätt åhr 1690
                                        aff
                                                Anders Nillsson

    Notarum Explicatio
Numero
1. Ähr siälfwa Ladugården med bägge trägårdarnas circumferentz.
2. Östra giärdet består, endehl af starck leehra, ehndel swartmylla sampt sandhjord
    Jtem något tallehra, dock kan till sammans räcknas för medehlmätig bärande     Tunnor Kappar
    åker och innehåller af heela giärdet                                                                    28         22 ½
3. Wästra giärdet består utaf idhel sandh ock sandmylla. Såhs i detta
    giärde tillyka med lykan, hwilcken är i säde med detta giärde, och är
    jordmåhn af lyka Natur som giärdet                                                                   20        2 1/4
4. Stro-giärdet beståhr öfwer alt af medelmåttig lehra, innehåller                             7         10 1/4     
5. Eng kallas Stoorengen beståhr af medelmåttig gräswäxt af blawall, kan
    bekommas höö af samma engh                                                                                                       45
    Giärdes höö                                                                                                                                    4
6. Wtmarcken är bewäxt med ung gran, ock tallskough som fins allenast
    på få ställen, till fång och giärdsle tiänlig, ähr okk på utmarken
    nödwändigt muhlbete, timmer, wediebrand och behielpelige giärdle
    nödgas åboerne sig på andra ägor förskaffa.

(Text i mittspalten:)
Numero                                                                                    Tunnor  Cappar    Lass
7. Fins ock på ägorne en qwarn medh 2ne steenar, som
    hafwa sin gångh åhret omkring.
    Jtem torpetz åker af sandh öfwer alt innehåller                             -        26
8. Jtem ähr ock bebygd en skinstam på samma ägor
    som ledies af Söderkiöpingz sämsk-makare åhrligen 

    Under gården hörige torp
    Hwilkas godheet i åker och äng som föllier.
9. Lööthtorpet som Anderss Larsson åboor häfdar åker af dungh-
    jordh                                                                                        1        8 ½                                             
10. Engh till samma torp af hårdwall                                                                           1 ½
 
(Spalten t.h.:)  
Numero                                                                                    Tunnor  Cappar
11. Det andra torpet häfdar åker af samma
    beskaffenheet som det förra                                                        2        2 3/4
12. Ängh af hårdwall                                                                       -        -                2 (½?)
    Ähr en täppa som Narrebro-möhlnare
    hafwa brukat, men nu till samma sätegård
    eller rusthåll tilslagit
    Dess jordemåhn af 2ne slagh, som
13. Lehrjord                                                                                    -        23
14. Dunghjord                                                                                1        24
15. Öde åker af dung jordh                                                             -        9
16. Öde åker i Wästra giärdet af sandh jordh                                   -        6 ½
17. Jtem i Östra giärdet af sandh jordh                                            -        5 ½

    Flere lägenheeter fins ey till denne bemälte
    Säthegårdh, än öfwan förmält är.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Egeby ägor möta
Än Egeby och Wigeby samfelte utmarck möter.
Dahltorps ägor
Norrebro ägor möta här
Diupgraf ägor möta
Liunga ägor stöta emoot
Skinberga ägor taga här emot

Sandbacke
Stro-gärdet
Sandh-bake
Engwall
Holme
Trägården
Fullersta
Trä gården
Östra gärdet
Linde wall
Sandh-backe
Qwarnstugu
Qwarn
Wästra giordet
Engwall
Bergh
Ekbacke
Tallbacke
Lycka
Stoor-engen
Backe
Backe
Backe med eke ock hassle-skoug bewäxt
Sandbacke
Fullersta utmarck
Lööttorpen
Berg backe

Schala ulnarum