D16_051

(Rubrik:)

Geometrisk affrytningh öfwer
Wiggeby och Eggeby byar uthi
Skinberga sochn, och Hammarkindz häradh, som äre anslagne till
twenne rusthålldh, hwars beskaffenheet och begreep här uti
omständeligen beskrifwes under effterfölliande Nummrer.
Numero                                                                                      Åker              Äng                                                                                   
                                                                                            Tunnor Kappar    Lass
1. Wiggeby warit i förra tyder 4 hemman och åboer, men 2ne
    deraf öde, och nu skattlagde och bygde till 1 ½, och bruukas uti
    ett till hälfften huusen mäst gamble, oduglige och neder rötte;
    men elliest der iempte rusthållaren nu upsatt en stoor
    och anseenlig byggning, sampt begynt att upsättia för sig
    aparte ladugårdz huuss, hwarest tillförne ödess-går-
    darne stådt.
2. Wiggeby kalftompter.

    Wiggeby Wästra giärde
3. Består af medellmåttig och uthmager leerjord, och fins på
    somblige ställen något starckare leera, vthsåes                       21        22
4. Öde åker i samma giärde af mycket slätt jordmåhn                3        4

    Östra giärdet
5. Är af twenne jordmåhner, som af medellmåttig leerjord, och
    en dehl dungjord                                                                  14        26
6. Öde åker i samma giärde mycket swyksam                             1        3
7. Eggeby warit trenne halfwa hemman, och brukade af 3ne
    åboer, men nu skattlagde och bygde till ett. Huusen mäst
    illa medfarne och nederrötte.

    Eggeby Norra giärde
8. Jordemåhnen af leer och sandjord, och något dungjord           8        -

    Södre giärdet
9. Af twenne jordmåhner som leer och sandjord, af begge
    berächnadt                                                                            15        -
                                                                                                 63        23

Förutan desse 63 tunnor 23 kapper skattlagde åker, äre i desse
byars 3ne giärden 10 tunne 19 kappeland af linde och betes marcken
tyd effter annan intagen, och då och då i några åhr upbrukade warit,
men omsider för des aflägenheet och ringa äng till gårdarne, all-
deles uthmagrade, så dhe icke kunnat blifwa i någon rett häfd.
Derföre af mig och dhe andre skattläggningsmännerne, icke kunna
skattas och ansse annat än för lind och betesmarck, hwartill det
för byernes mycket ringa utryme och knappa muhlbete nödwen-
digt är, hälst emedan den består mäst af bärg marck och steen-
röser, med några små oduglige buskar emellan och elliest sielfwa
jordemåhns natur och egenskap är elack och uthmager, swyksam
och sumpig dungjord, som i långa tyder icke skulle kunna
bringas i någon rätt häfd, eller wärd at arbete påkostas,
och den närmare åker i byen, som synes något bätter, derige-
nom uti giödsslande skulle komma at lyda.

    Wiggeby sampt Eggeby ängiar
10. Äre af 2ne grääswaller, som hård- och maawall                -        -            53
11. Eggeby till ängh af hårdhwall                                            -        -            1

(Högra spalten:)
Numero                                                                                                Äng
12. Jtem Sandängen, som här till warit en apart äng, och i man-               lass
    na minne alldrig brukat in under desse, utan andre byar, och nu
    först hyt in med skattlagd, hwarutaf åboerne beretta sig willia något
    deraf uthlägga till betesmarck, af hård- och maawall                             20
    Vthi Wiggeby Öster äng, som mycket måsig och swag gräswäxt är,
    hafwa åboerne ibland upplögdt något till hafre land at öfwer-
    winna måsan, men åther för jordmåhns odugligheet till linde uth-
    lagdt; och hafwer till desse byar warit ringa och knapp ängmark,
    derföre dhe och mycket af sig kommit, och tyd effter annan öde warit.
13. Desse hemmans samfälte vthmarck är mycket ringa och
    knapp, så at till creaturens mehra uppehälle uti giärdene, och för
    den ringa uthmarcken mycket nödwändigt är, at till lindewall
    uthläggas och underhielpas med, derföre berörde några tunne-
    land ödesåker, som deraf intagen och någon tyd upbrukat
    warit.
    Skoug till desse hemman är alzingen, utan allenast någre små
    buskar af ene och gran till ingen ting nyttig. Emellan bergen
    och steen rösen är mycket ringa bete.
    Åhen kring om samma hemman är mycket grund och deruti
    icke fiskerligit, utan bönderne beretta dhe sig wid Lilliesta någre
    ryssiestånd leya.
14. En qwarn på ägorne, som kallas Stroo Qwarn apart i gambla tyder skatt
    lagt i cronones räckenskaper, hwilken inga ägor hafwer, allenast
    den platzen som möllnarens stugu påstår. Sielfwa qwarnen
    nu för tyden icke wähl wid macht hållen, utan husen och qwarn-
    redskapen mäst förfallne och uthsletne, hafwer elliest stor fahra
    wid wattuflod för elackt damfäste, men åther i torre åhr lyder
    nöd af ringa wattn.
15. Vti Wiggeby Wäster äng äre twenne frelsse tegar, som jempte Biskops
    holmenwid Twär åhn af vhrminnes tyder hördt herrskapet
    på Stureforssa till.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Söderkiöpingz ägor möta här emot
Mämbz land och crono-ängh möter här
Mämbs land tager här emooth
Lilliestad byss ägor möta här
Fullerstad land möter här emot
Huusby land stöter emot på denna sydan
Jtem Söder kiöpings ägor möta

Wiggeby och Eggeby Wäster ängh
Wiggeby och Eggeby Öster ängh
Maawall
backe
Wiggeby
tompt
Steenbacke
warit åker
Odugeligh marck
Wiggeby Wästra giärde
Wiggeby Östra giärde
odugeligt landh
odugligit bärg
Stora Sandängen
Odugeligit land
Eggeby Norra giärde
odugligit landh
Bärg
Änge ladan
Lilla Sandängen under skattrettigheet af kyrkioheerden
i Söderköping Laurins erfwingar possideras
En slätt på vthmarcken
odugligt landh

beteswall
Eggeby
tompt
odugligt landh
Eggeby Södra giärde
Bärgh
Lillängh
Beteswall
warit båtzmans stugu
Vthmarcken
warit båtzmans stugu
Dahls torpet

Scala ulnarum
författad vid år 1696 af Anders Nillsson