D16_053

(Rubrik:)
Geometrische afryttning öfwer Konungs-
ladugården Lilliesta belägen j Hammarkindz härad och Skinberga
sochn, des egor och nyttigheeter afhmättes och uppå chartan numererade äro
förfärdigat Anno 1690 aff
                                            Anders Nillsson

    Notarum Explicatio
Numero                                                                                                Åker                    Enger
                                                                                                        tunna kappar    tunna kappar lass
1. Sielfwa byen som nu förtyden kallas Ladugård af ringa bebygnad
    allenat bondehuus.
2. Wästra gierdet är af 2ne slags jordemåner till helfften af hwardera
    leera som dungjord, leeran wid godt häfdande bördig öfwer heela
    gierdet innehåller                                                                                24    22
    J samma gierde finnes lindor som man till höö kunde bärga
    men förmedelst der till inga beteshagar äre, som och ringa på utmarken
    warda desse lindor i stället afbette.
3. Östra gierdet af 2ne slags jordemåner som är starck leera och till en fier-
    dedehl dungjord, leeran uti wähl bruknad bördig öfwer alt innehåller    20     8
4. Öde åker i samma gierde af dungjord mycket skryn                              1
5. Lille engen och Stoore engen tillsammans, innom en hägnadt åf åtskilli-
    ge jordmåner som hårdmaa och sältings, men hälfften hårdwall
    som på somblige ställen är bördigare, Lille engen som wid siön be-
    lägen är bättre till börd än Stoorengen bekommes af bägge till
    sammans höö                                                                                                           107    18 1/4    120
6. Skoug sampt utmarken till denne Ladugård äro på sielfwa plaan
    nogsampt beskrifne
    Jngen humblegård till denne Ladugård är anlagd
    ey heller någon qwarn eller qwarnställe
    Fiske mycket ringa, allenast om wåren med ryssior och katsior
    bekomma något braxen och mört wid siöstranden som och i åån
7. Ett lytet torp under samma Ladugård hafwer åker af dungjord
    mycket ringa                                                                                        1    1 3/4
    Eng allenast wid åkren den af ringa wärde är                                                                                    1/8
    Ett strydigt land som för tyden possideras af Stockeby och Kullersta
    åboer, hwilket land beståår af eng och en beteshage, engen
    Stockeby tillhörig som är ett rustningshemman uppå engen Littererat
    med A. Hagen Kullersta tillhörig Litererat med B., den ofrige är
    uthmark.
Lilliastana förmena sig bekomma gräntsen effter den yttersta Linien som är röd
ifrån Littera C. hwaräst een wysare uppå ett berg är, och pekar till Littera D. hornskiähl
Der ifrån till Littera E. vyses, det och ett giltigt märke är.
Stockeby sampt Kullerstana bekenna at Lilliestana aldrig längre med sin föring kommit än ifrån littera C.
till F. ifrån F. till G. Märkesteenen F. synes wara duglig, men G. heelt odugligh.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Mem egor träffa her emoot
Slätbake Lacus
Kullersta egor taga emoot
Stockeby egor möta
Dals hemmans egor
Wygby egor möta her

Lille engen
Besökare stugu
Ekebacke till bete tienlig
Stoor        Engen
Lilliesta vtmarck eller skoug
beståendes af ung graan och tall ey annat än till bräntzle tienlig, elackt muulbete
kalftompt mycket bergig
Een betes wall i gierdet mycket bergig
Berg backe
Wästra gierdet
linde wall
Östra gierdet
Berg backe
Backe till bete tienlig
Berg
Lindewall
Betes backe
Een backe j Stoor engen med ekeskoug bewext, hwar iblandh höö bergas kan
Skougz-backe med graan bewuxen
Linde wall
Linde wall
Linde wall
Linde wall
Linde wall
(Gränsmarkeringar:)
Steen
Steen
Steen
Steen
Steen
Steen
Steen
sedan Linea recta ifrån G till E
om sielfwa strydigheet nembden
ingen weetenskap hade at gifwa

Scala ulnarum