D16_055

(Rubrik:)
Geometrisch afrytning öfwer ett enstacket hemman Stingztorp
benämbd, belägit i Hammarkindz häradh och Drothen sochn des godheet i
ägor sampt flere nyttigheeter, hwar för sigh på cartan igenfinnandes, af mäth
och förfärdigat Anno 1691 af
                                             Anders Nillsson

    Notarum Explicatio
Numero                                                                                    Åker            Engh
                                                                                            Tunnor Kappor     Lass
1. Är siälfwa gården med Ladugårdens circumferentz 3/4 crono

    Norra giärdet
    beståendes af 2ne jordemåhner nembligen
2. af beblandat bärande lehrjordh till aff sandh                            5        11
3. Den andra af öhrsandh till                                                       1        -
4. Jtem ödeåker i samma giärde af öhrjord helt odugligh              -        16

(Till höger:)
Numero                                                                             Tunnor kappar 
    Södre giärdet
    beståendes ock af 2ne slags jordemåhner, såsom
5. beblandat lehrjordh till                                                        7        16 ½
6. J samma giärde upgiord ny åker af öhrsandh                        -        19
7. Dito giärde, öde åker af sannöhr till                                     -        23

    Engiarna
8. Skien myre kiärret beståhr öfwer alt af myckit sank
    ock måsig kiärrwall och kan bergas höö i lagom bördh         -        -            8
9. Hemängen beståendes af 2ne slagh nembligen hårdhwall     -        -            1
10. J samma engh  stertingswall                                                -        -            3
11. Gissetters engh betåendes af 2ne slags gräswäxter, af
    hårdhwall till                                                                        -        -            5
12. Stertings wall                                                                     -        -            7 
    Samma engh är till helfften med een plan af
    utmarken disputerlig af Skierkindhs häradh
    hwilken engh eller plan ännu häfdas af Stingstorp
    sin föring som Stingstorp willia gå, är först
    A ähr begynnelsen wyd Skien-myrekärret, der de enige
    äro, fölljandes gärdsgården till Spånga udde Littera B,
    ifrån B. till en wysare Littera C. Sädan till en stoor steen
    uppå hwilken en lten steen lagdh war, som rågångh
    utwysar Littera D.
    Der ifrån gåendes till en steen wåhl omskohlat Littera E.
    Jfrån hwilken steen gåendes till Ståkkulla Littera F.
    Sädan ifrån Littera F. till en steen uppå et berg ståendes
    Littera G hwarest wägen nydan för berget anstöter
    hwilken wägh Skiärkinds härad boerne willia
                                          föllia   

(Spalten längst till höger:)     
Numero
    föllia, till en bäck som löper igenom Gisetters engh
    till en giärds gårdh Littera H. och gärdsgården effter till
    Littera J. och sädan wägen till A.
    Den godhheet på den strydige plaan är på carthan
    igenfinnande.

    Vtmarken
13. Des godhet fins på siälfwa plaan nogsampt Descri-
    berat.
    En twist emillan denne gårdh och Styntorp, hwilken
    strydig parck af ringa nytta och wärde är.
    Jfrån Littera K. en steen, will Stingstorp gå till en wysare
    Littera L. sädan till Kaflebroo Littera M. och der ifrån uppå
    wägen Littera N. och der effter in till korsseken Littera O.
    Sädan der ifrån måsen utåth till Littera P. hwarest dhe
    ehnse blifwa
    Styntorps fyringh den de sig på beropa, som är ifrån
    Littera P. till en steen som wähl skohlat är uppå berget
    Littera Q. der ifrån till en gammal stubbe straxt wydh
    kafle broo Littera R. och sädan Linea recta till Littera K.
    hwarest strydigheeten begynnes.

    Flere lägenheeter finnes intet till denne gårdh än
    som förmält är.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Åtskillige cronehumpar möta kallas Skenmyrekiärret
Lundh, Styntorp och Brotorps ägor
Styntorp ägor taga här emot
Än Stijerntorp ägor mötha här
Hammarkindz häradzmark möter på denne sidan
Torstorp ägor taga här emoot

(Olika gränsmarkörer runtom kartan, medsols:)
Sponga udde
Sten
Wisare
Kafle broon
gammal granstubbe
Ek
Sten
Skilnat
Sten
Sten
Sten
Sten
Stocke källa
Sten
Skielsten
Wisare

Skenmyrekiärret
Bergh backe
Holme
Holme
En Disputerlig plaan, whar på fins skiönt bethe,
skougen af tall, graan biöck och ahle, hwar ibland fins
nödwandigh timmer-skough
Ny swedielandh
Kiärr med gran skoug bewäxt
Gisetters engh
Stingstorp-utmarck
Norre gerdet
Afswediat parck
Linde wall
Bethes-wall
Bethes backe
Engwall
Stingstorp gård
Bake
Knektetorp

Skougs backe
Skoughugh betes-wall
Södra gierdet
linda
Beteswall
Hemmängen
En strydig parck emillan Stingstorp och Stientorp

Heelt skiönt bethe
Swediebacke
bethesmarck med granskoug
Skoug wall
Hemmengen
Hem engen
Stingtorp-skough
bewäxt med tall, gran, biörck och ahle huar ibland fins
skiönt bethe. Jtem på somblige ställen kan finnas någon
skoug tiänlig till swedielandh; Fins och till hemmanet
ryklig löfskough, sampt fångh- och wedebrandh
En stoor måse med skiön biörck och ahle-skoug bewäxt
Fins och uthi samma måse godt muhlbethe

Scala ulnarum