D16_057

(Rubrik:)
General Geometrisk afrytningh
Oppå Böörkewyk Herregårdh medh dhe råå och röörh,
hemman som der under Pratenderes, tillyka medh
dhee torpp, siögar, strömmar, hollmar, och fleere
herlighheeter som innom samma rågångh beläg-
ne finnes: uthj Skierkindz härad och Rydh sochn,
whilken afrytningh dels tillförne af Johan de Rogier,
afmätt, och nu sedermehra en deel affattat och
tillsatt, jämbwähl den den förra röörgången rundt
om besichtigat i hwar widh cronones
befallnings man och Skierkindz häradz
nembdh warit hafwa.
förferdigat Anno 1683 uthj Juny månadt
    aff
Samuel Melander

Littera                                                                        tunland     hölass är 8
                                                                                              såten på lasset 
A. Börckewyks herregårdh
    Ladugården
B. Häfdar åhrligit uthsädhe af leerjordh till                    11
C. Stoor engen drager uthj lagom gräswäxt                                120
D. Ottsätters engen uthj medellmåttigh höö åhr                            14
E. Bronstorp engarna åhrligen till                                                10
F. Kynääs engen åhrligit höö                                                      12
G. Skarn kroken höö åhrligen                                                      3
H. Uthj Rödhkierret medh byarna tillsamman                               5
J. Bråttkierret eller Fruus engen                                                   10
K. Skarptorp engen uthj lagom höö åhr                                       30
L. Steensätters engen                                                                  20
M. Damwyks engen                                                                    50
N. Junghfruu engen                                                                     10
O. Höö på Kåhludden till                                                             2     
                                                                        Summa             280
P. Herregårdz koohaga
Q. Herregårds hästhaga
R. Börkewyks stoora hästhaga på Kynäs udden
S. Herregårds miöhlqwarn
T. Jbidem Såghqwarn
U. Åhlfiske widh qwarnen
W. Herregårdz fiskewercke widh Höflingen

    Hemmanens beskrifningh, medh noga förslagh på åker och engh
X. ½ hemman Måhlsteena hafwer åhrligit uthsädhe till        3 1/8
Y. Engen af starr och hårdhwall                                            -            30
Z. 1. Öfwertorp uthsår åhrligen till                                        3
Å. Engen af star och hårdhwall                                             -            30
Ä. 1. Långhrum häfdar åker af leerjordh till                        3 ½
Ö. Engen af hårdhwall och starr                                            -            40
ÿ 1. Otteltorp uthsår åhrligen                                               3 ½
Numero
1. Engh af hårdhwall och grof starr                                       -            30
2. ½. Stoora Bubbetorp hafwer uthsäde på leerjordh          2 1/4
3. Engen af groff starr, hafwer jlackt höbohl                         -            20
4. 1. Lille Bubbetorp uthsår åhrligen till                                ?4
5. Engen af starr och ringa hårdhwal jlakt höbohl                  -            20

Begge Bubbetotp gårdarna, hafwa sin engh på
Öster sydan om åhn, serdeles Stora Bubbetorp
som hafwer sin fångh-wedh skough och muhlbete
på samma sydan

    Oskattlagde torppare
6. Kynääs hafwer åhrligit uthsäde till                               3/4
7. Engen af backarna i Herregårds engen                           -            3
8. Brånstorpet uthsår åhrligh                                            1/4
9. Häfdar backarna uthj Herregårds engen                         -            2
10. Åketorpet uthsår hwardera åhret                                3/4
11. Engh af hårdh wall och starr                                        -            14
12. Ottsäters torpet uthsår till                                            3/8
13. Höö af backarna i Herregårgs engen                            -            3
14. Koobergs torppet uthsår åhrligen                                ½
15. Engen af hårdhwall uthj backarna                                -            3
16. Bubbetorph torppet uthsår åhrligen                             ½
17. Engen af hårdhwall och starr                                       -            4
18. Skarptorph torppet åhrligen åker                               ½
19. Engen mestedels uthj backarna i Herregårds engen      -            3
20. Steensäters torppet hafwer åker åhrligen                    3/4

(Högra spalten:)
21. Engen af hårdhwall mestedels i backarna                    -            3
22. Damwyks torpet uthsår                                              1
23. Engen af hårdhwall och små starr                                -            9
24. Bråttkiers torppet häfdar åker åhrligen                        3/8
25. Engen af hårdhwall dels i backarna                             -            2
26. Hytt torp på skougen                                                1/16

    Beskrifningen öfwer rågången
27. Ett steengrundh i Höfwaren som holles för
    skillnadt emillan Herregården och Sittorp
    der ifrån till Börkewyks fiskewerke uthj
28. grafwen millan Höfwaren och Häflingen
29. Stoor sten på holmen uthj Höflingen   
30. Een omskohlat råsten ståendes på ett bergh
31. Een tall som är kullhuggen och fordom ståt
    uppe medh gambla Korss uthj i heela denne
    tracten ifrån siön, är medh gamla korss
    och blek i trän huggna
32. Ett horn skiähl som ligger kull på ett berg
    Sedan går rågangen effter gammal häfdh
    kringh om Säfwestorp skattegårds ägor
    Efter gierdesgårdar och siöön kringh
    om Damwyks engen, up till en eek emil-
    lan Herregårds engen och Hummelsätters
33. by ståendes
34. Skiähl widh Harstorps lilla engs grindh
35. Eek med korss uthj
36. Horn skiähl widh Skarppetorp steenwadh
37. Påhls skiählet widh Trehörningen
38. Råsten widh Stångeudde måsan
39. Horn skiähl uthom ändan på Herre-
     gårds starrengh
40. Skwahlhals rån ligger kulle på et berg
41. Ottsäters broon
42. Wyse eller ledh sten uthmedh engen
43. Skiählet widh Timmer måssan
44. Wyse på ett bergh
45. Horn skiähl widh häradzmarcken?1
46. Råsten på Ottsätterss berget omkullfallen
47. Mörckekiers råån
48. Steen skiähl i Långhsiöön
49. Graf kallas Påhlsundet som Herregården låtit grafwa
50. Hollma uthj Achsiöön
51. Stoor sten kallas Klof steen
52. Jordhbroo der wägen öfwergår
53. Skiähl på Morskiers berget
54. Råån widh Girmunds kierret
55. Skiählet på Eekhammars moon
56. Embte giählan
57. Rååsten widh beckändan på en liten
    holma lytet ifrån giählan
58. Måsskiers broon
    Sedan föllier rågången uthj siöön mitt
59. Öfwer Långhöön och Sankte Olufs holma
60. Utmedh Rydhöön till steen skiäret
    igen, der rågången begyntes

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hummelsäters ägor möta
Harstorph agor taga emot
Kiälsiö utmarck
Torssiö skogh
Timmersbergs ägor gräntsa
Här är Booda ägor
Häradz mark
Kå.kno ägor på denne sydan
Ullfwebo ägor
Här är Önsgiöls ägor
Ekhammars ägor
Kohlwyks ägor
Möckedahls ägor
Banekindz häradh och Biörsäters sochn mööter
Sittorps ägor på denne sydan
Säfwetorps ägor taga emot
Sittorps ägor

(Text längs med yttergränserna, även det medsols:)
Trehörningen Lacus
Timmer måssen
Stenbro kierret
Ottsäters giöhlen
46. Ottsätters berget
47. Mörkekiers berget
48. Sten grundh
49. Påhl bäcken
Holma
Acksiön
51. Stoor sten
53. Moorskiärs berget
Sandwyken
54. Sten widh Giermunds kierret
Måsse
55. Steen Eekhammars moon
56. Embte giölen
57. Steen
59. Långh öön
60. Sanckte Olufs holma
27. Steen grund
28. fyske werke
29. Höflingen Lacus
Holma

(Text inom kartbilden, uppe t.v. från vänster mot höger:)
Damwyks engen
hölada
Damwyks torpet
Småskoug
Engh
Småskoug
Stensätters engen
Små skoug
Stensäters torpet
Skiöön skoug
Skarptorpet
Sanck måssa
Skarp engen
gambla swedior
Kierr engh
Bråttkiers torpet
Bråttkierret eller Frus engen
Stora Bubbetorp
Sågh
Fiske...
Qwarn
Engh
Bubbetorph torppet
Ungh tall gran biörk och ahle skough
Åker gierden
Lilla Bubbetorp
Skarn troken
Ottetorp siöön
Ottetorp gårdh
Skiöön skough
(Text vid ägorna ner mot öarna t.v.:)
14. Koohaghtorppet
En deel af stoor engen
Ungh skough af graan tall biörck och ahl
Herregårdz koohaga
Stoor engen
Höghöön
Diup sundet
Hästhaga
Jungfru hollmen
Kydöön
Kåhl öön
Böörkewyks gårdh
Ladugården
Gååsholmen
Kryddholmen
Arck öön

(Text inom marken t.h. om Koohagstorpet ner mot viken:)
Skiön skough af stoor tall och gran medh biörck iblandh
Nyttorp
Otsätters engen till Herregården är medh skough öfwerwäxt
Ottsätters torppet
Bergh och morasker medh gran tall biörk och ahl skough
Åker och enger
Öfwertorp
Långhsku..n
Skiön skough
Bergh morass och odugligh mark störtsa dehlen
Stor tall gran ahl och biörck skough
mycket bergh

(Text under vikarna, uppifrån höger ned mot vänster:)
Bergh
Engh
oduglig mark
Åkeorpet
Brukas till Hästhage och är medh-lagd ingierdet
lyder under Herre gården
torpparnas engh
Brånstorpet
lada
Herregårdz engen, kallas Brånstorpet
Stoor tall, gran biörk och ahl skough
Kiär och moorasser medh stora bergh och odugligh mark1
Åker
Engh
Måhlstena
mestedels oduglig mark
Engh
Stora morass

Kynääs torppet
Kynäs engen
Jlack mark medh bergh och morass
Herregårdz hästehaga stoor skough öfwer allt
Höfwaren Lacus
Stor tall och graan skough
Knopöön
Långh öön

Scala ulnarum

__________________________
1) Skada genom veck på kartan, svårläst