D16_059

(Rubrik:)
Geometrisch afryttning öfwer att ehnstacket hemman Lyckeboo
belägit  i Skiärkindz härad och Rydh sochn, dess godheet i ägor med flere nyttigheter
hwar för sig på chartan igenfinnandes afmätt och förfärdigat Anno 1691 aff

        Notarum Explicatio
Numero                                            Åker                Engh
                                                    Tunnor cappar    Lass
1. Hemmanet Lyckebo ½ crono
2. Ladugårdens circumferents
3. En lyten humblegårdh af ringa wärde
4. En lyten kåhlgårdstompt ringa duglig
5. En kalfftompt der hoos

    Östra giärdet
     af 3ne jordemåhner
6. Sandh mylla                                3        28
7. Öhr jordh                                    -        10
8. Dungh jordh                                -        19

Numero                                            Åker                Engh
                                                    Tunnor cappar    Lass
     Wästra giärdet
    Beståendes af 3ne jordemåhner
9. Slåttsandh                                    4        24
10. Lehr jordh                                  -        6  
11. Dungjordh                                  1        22

(Text nere t.v.:)
Numero                                                                Åker                Engh
                                                                        Tunnor cappar    Lass
    Ängarna
12. Lill engen hårdhwall                                                                1 ½
13. Stertings wall                                                                            ½
14. Dahlecarls engen af kärf hårdhwåll                                           1
15. Skyrkärrät af hwyt mååse- och dybotn                                     2
16. Källekärret af 2ne gräswallar, starrblandat maawald
     som och måhswaldh den swår at berga till helftten
    af hwat inhåller öfwer alt                                                            6
17. Hundsiöshagen nu förtyden kan bekomma
    höö af starrwald                                                                        2
18. Tiustwyken bekommes höö af starr wall                                  1
    Åhrligit giärdeshöö                                                                     1
19. Siöhagen af ringa wärde till bethe, skougen
    af eek sampt biörke
20. Wthmarken finnes nogsampt på Figuren
    deschriberat
21. En skwalte-qwarn på ägorna upbygdt den
    intet uppå 3 åhrs tydh hafwer gådt.
(Nästa spalt:)
Numero
Fiskewatten uti 3ne siögar nembligen Schiren
hwarest bekommes mörth, med nät, dock sällan.
Hårflingen och af ringa wärde för des äfwia
skull
Hundsiön är wäll 3ne katskeståndh, dock ringa der uthi
bekommes i fisketyden.

(Spalten t.h.:)
Numero                                            Åker                Eng
                                                    Tunnor cappar     Lass
22. Ett torp uppå Lyckebo
23 { uthmarck nys upbygt hafwer
    { i den ena lyckan af sandjordh    -        4
24. Den andra åhrwägen af sam-
    ma jordh                                     -        11
    Åhrligit höö af starwall i
    Lyckebo                                                                ½

Strydige orter som först A
är en broo, som Lyckebo ännu possiderar, och
siählgången går der ifrån geraden till Näfwerkärs siählet Littera B.
Littera C. är en steen wydh een wägh, hwarifrån Hanewykz by
willia gå geraden till skählet Littera B. Jfrån Littera B. till en graan
Littera  D. förmehnar Lyckebo willja gå i hwilken et kors är uthi, men
Rosla dem Littera D. förmena, och går till en steen Littera E. ifrån Littera B.
Littera F. Hundsiö kleef willia Lyckebo gå till en steen Hundsio siähl
Littera G. och sädan geraden till Tiust wyks horn schiäl Littera H. men
Kåkena och Pährstorp willia hafwa son föring ifrån Littera F. till
Littera H. hwilken strydige platz dhe innehafwa, som är af föga
warde allenast een liten ängh om 2 lass hårdhwalldh. Litra J.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Rossla landh möther här emoot
Haneryks land möter här
Schirnäs land stöter här emoot
Schiön Schiren
Tiust wychen
Än samma landh
Pärstorphz landh möther här
Kåkena landh
Boda landh möther

(Gränsmarkeringar runtom:)
Kläfskärs schälet
Lychebo broo
Schirsiärs schäl
Horn skähl
Hundsiös schäl
Hundsiö klef
Uydh Boda ström warit it gammalt märche

Oduglig backe
Källkärs engen
Denne utmarch af månge
höge oduglige berg. Schogen af små tall, gran
med biörch, till småt timber något tiänlig
Rykeligit till gärdsle och stafuer som och uedebrandh
Backe
Schirkärs engen
odugligt landh
Bärgh
Bärgh odugligit
Gårdzens utmarck med månge höga berg
Schogen med biörk- gran och aal
Betes marck
Linde wall
Uestra gerdet
Linde wall
Lyckebo
Bake
lind
Bärgh
linde wall
släth
Östra gerdet
Lille engen
Siöhagen
Eng wall i Hundh siöhs hagen
Hund schios suedian
af-rögdt
Eng wall
Katsche-ståndh
Katske-ståndh
Hund-siön
Katsche-stånd
Höge berg,schogen heel oduglig
Backe
Hundsiö-engen
Afswediat land
Måsar
Dadl Carls engen
Schiön Schiren
Schoug af graan, sampt små tall till gärdzsle
och uedebrandh tiänlig månge höge bergh
Horflinge siön
liten bro
Afrögt land och suediat, til eng wyd tyden tiänlig wall
Nu eng wall
Tiust wyken