D16_061

(Rubrik:)
Geometrish afryttning öfwer Fyrby säthe-gårdh
belägin i Schierkindhz häradh, och Ryd sochn. Dess godheet i eägor, sampt flere
nythigheeter der under hörige, hwilka uppå carthan numererade äro, afmät och förfärdigat
Anno 1691 aff
                                                        Anders Nillsson

    Notarum Explicatio
Numero                                                                                 Åker            Engh
                                                                                     Tunnor Cappar    Lass
1. Ähr sielfwa Fyrby mangårdh.
2. Ähr stallgården i kringgiärdat
3. Ladugårdens circumferens

    Östra giärdet
Beståendes af fyra slags jordemåhner
4. Sandjordh med klappersteen                                            -        20
5. Öhrblandat leera och grundh                                             3        5
6. Sandhblandat lehra                                                           2        12
7. Sydhländigh dungjordh                                                     6        16

    Wästra giärdet
Beståendes af tränne slags jordemåhner
8. Öhriordh myckit högländt och swagh, till bördh innehåller    10        15
9. Flåtlehran, innehåller                                                            2        9
10. Dungjorden myckit sydländig                                             3        27

                                                                                                              Åker            Engh
                                                                                                     Tunnor Cappar    Lass              
    Ängiarna
    Byängen af 2ne gräswallar
11. Hårdhwall                                                                                -        -                4
12. Starrwall                                                                                  -        -                2

(Text i högra spalten:)
Numero                                                                                                 Åker            Engh
                                                                                                     Tunnor Cappar    Lass
    Stoor-ängen beståendes aff 2ne slags grässwallar                                       
13. Kiärf hårdh wall                                                                                                    6
14. Stertingswalldh                                                                                                     14
    Jntet giärdeshöö finnes till denne gårdh.
    Ey heller någon trää-och humblegårdh finnes, sampt fiske eller fiske watten, j lyka
    måtto ingen qwarn eller qwarnställe. Dock myckit ringa muhlbethe, uthom
    hägnaden, uthan dhe uppå häradzmarcken för sin boskap till bethe hafwa måste.
15. Hemma warande hage Åhsen benämbd är nogsampt på des plaan describerat.
16. Jtem och utmarcken des godheet jämwähl på sielfwa Plaan beskrifwin.
17. En betheshage des godheet till bethe af ringa wärde, skougen af små biörck.

    Gårdzens arbethztorpare
18. Tegeltorpet des wäster-lycka i säde af 2ne jordemånar, lehrjordh   -       11
19. Öhrjordh                                                                                    -            19

    Trädes-Lyckan af 2ne jordemånar
20. Öhrsandh                                                                                   -        13    
21. Flåthleera                                                                                   -        20
     Giärdeshöö i Wästerlyckan af tierf hårdh wall enär det är säde      -        -                ½
22. J Storengen af tiärf hårdh wall åhrligen                                         -        -                1 ½
23. Swaneskogh des Westerlycka af 2ne jordemåhner, öhrjordh       -        11
24. Dungjordh af                                                                              -        27

    Öster Lyckan af 2ne slags jordemåhnar
25.  { Lehrjordh  }  å begge jordemåhnar                                           -    }  28
       { Dungjordh }  helfften aff hwart                                                  -    }
26. Engh af skryn hårdh wall                                                                                         3
27. Steen, des Wästerlycka af dungjordh                                           -        28
28. Österlyckan af samma Natur till jordemåhn som den andra           -        20
    När Österlyckan är i säde bekommes giärdeshöö af tiärf hårdhwall                            1
29. J Stoorengen af mager hårdh wall                                                                            1
30. Nyckelhårfwan des Wästerlycka öfwer alt af sandblandat leehra  1       15
31. Österlyckan af 2ne jordemåhner, som lehrjord                              1        3
32. Swartmyllan                                                                                 -        7
    Giärdeshöö i Österlykan då hon är i säde                                                                  1
33. Des eng af medelmåttig hårdhwall öfwer allt                                                            3

Flere apartinentier eller lägenheeter finnes ey till denne gårdh sampt torp än som
öfwer förmält är.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Schierkindz häradz marck möther här
Klåckar torps ägor mötha här
Nychlors hump möther
Hällestad eng sampt utmarck möther
Eke enskylte marck tager här emooth
Eke och Hölingz by eng möthär här
Wyby land möter här
Uyby sampt Landby och Quarnegårds samfelte utmarch tager här emoot

(Gränsmarkeringar runtom:)
Et stenröse huarest en tall vedståt med merche
Steen
Steen röör
Sandgrope steen

Gårdzens utmarch med månge höge bergh, myckit ringa
muhlbete, Skougen af gårtall sampt gran
som och något småt af biörck och aahl, nödvändigt
till gärdsze och uedebrandh. Af tallschougen kan man
bekomma till uthuus nödigt timber
Sandbache med små schoug
Berg med gran-schoug
Sandh-bache
Bache
Sandh bache
oduglig bethes marck
Betes march
Sandbache oduglig
Heel oduglig bache med gran schoug
Bache
Bache
odugilit bergh
höglänt bache
Högländig backe med gran och ekes-schoug på
Af samma natur
En hage Åsen med sand bergh heelt oduglig til beethe som schough
Bache med gran och tall uppå oduglig
Engen
Utmarck
god eng vall
Höglänt sandbache
Sten hagen
marck af små granskog
Fyrby gårdh
Höglänt sanduald
hög backe
sampt käruall
Oduglig sandh backe
Oduglige berg
Uestra gerdet
Östra gerdetäoduglig bache
oduglig bache
Sanck uald
By engen

Scala Ulnarum