D16_063

(Rubrik:)
Geometrisch afryt-
ningh öfwer säthegården Wlber-
sta, belägin uthi Skierkindz härad
och sochn, afmätt och förfärdigat
Anno 1691. Aff
                Anders Nillsson

    Notarum Explicatio

Numero
1. Ähr sielfwa säthegården tillyka med dhen
    tompten som bönderne åboo
   
    Östra gierdet                                                                Tunnor Kappar  Lass
    af 2ne jordemåhner
2. Lehrjorden tillyka medh dungjorden lyder stoor mehn
    i wattufloder när siön Roxen upstiger, innehåller
    öfwer alt                                                                        10        26 ½

    Wästra giärdet
    beståendes af effterfölljande jordemåhner
3. Sandh och öhrjordh                                                        -        29 3/4
4. Dungiordh och spyklehra                                               10        8
   
    Engiarna
5. Siöökiärret beståår af hårdhwall                                                                1
6. Det öfriga af starr, fräken och måsswall                                                     30
7. En intächt af utmarken som för des odugligheet
    till engh utlägges igen till muhlbethe
8. Åby engen kastar af sig hårdhwaldshöö                                                     7
    Åhrligit giärdes höö                                                                                   2

     Hagerna
9. Kalfhagen är bewäxt medh ung granskoug, men
    bethet af ringa wärde.
10. Jtem är ock af utmarken en berghbacke intagen
    dock af föga wärde.

    Wtmarken
11. Kallas Fäkärret, heelt släth dock myckit sanck,
    hwar på fins skiönt bethee.

(Nästa spalt:)
Numero
    Fisket
Detta sätheryet häfdar fiske i Roxen medh
noth och katshors fängande, hwar medh fängas
giäddor, abborr, sampt mörtefisk, som under-
tyden synes mödan löna.
Flere lägenheeter inga.

(Högra spalten:)
Jtem Kårantorp hemman belägin uthi
Skiärkindz häradh och sochn des godheet som föllier.

    Notarum Explicatio
Numero                                                                      Åker          Engh
                                                                             tunnor kappar  Lass
12. Är dhe 3ne torpen hwilka af hemmanet fördeelte
    äro.
    Norra giärdet
    består af effterfölliande jordemåhner
13. Jnnehåller lehr och sandmylla                                3        -
14. J samma giärde af flotlehra, öhr- och dungjordh    7        5 ½   
15. Jtem en ödhåker i samma giärde af flåtlehra          -         7

    Södre giärdet
16. Detta giärde är för många åhr sedan i linde
    lagdt och brukas ey mera för jordemånens
    odugligheet skull till åcker, des widd är till             7        17 1/4

    Engiarna
17. Engh kallas Degeröö engen, des gräswäxt
    består mästedehls af kiärr och starr wall
    medh något måsswaldhzhöö in alles
    i lagom bördh, tillyka medh Struut engen               -        -                16
18. Grässmoen i Norra gerdet af mawall                                               1
19. Jtem Lillengen af hårdhwall och
    något starr                                                                                        2
    Åhrligit giärdesshöö                                                                          1                                      
20. En hage af ringa wärde
21. Pyttinge torpet
22. Des sädeslycka af grundh
    lehra och dungjordh                                            -        28
23. Den andra åhr wägen
    af samma jord måhn                                           -        17
24. Engh af stertings-
    wall                                                                                                 1 ½
Flere lägenheet-
ter fins intet
till de hem-
man.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Siön Roxen
Nordz Holms ägor möta
Öyieby ägor stöta här
Dito Åby egor mötha här
Åby möta
Frusta utjord möther
Mööhäls wyken

Katseståndh
Katsestånd
Möhäls Holmen
Bache
Berg
Bache
Bache
En bergug backe
Katzor
godt bethe
Katzor
Skiönt bethe
Utmarchen kallas Fäkärret
Siöängen
Bache medh graanskoug beväxt
Bache
Bache
Kalf hagen
Mawall
Bache
hårdwald
Bergbache
hage
Bache
Westra gierdet
Ulbersta
Östra gierdet
Kiär wall
Bache
Eng wal
Bache
Åby engen
sten
Bache
Steen
Ek
Eek
Degerö-engen
hård-wall
Norre giärdet
myckit stenig och bergug backe
Strut-Engen
Bördig hårdwall
Skarp hårdwall
En slätt
Berg
Södre giärdet
Bache
Lill-engen
Bake
Bergh
Hagen

Schala Ulnarum