D16_065_Norsholm

Geometrisch afrytning öfwer Konungzgården
Norsholm, belägin i 2ne härader sampt sochner, som norre dehlen i Mem-
minz häradh och Kimsta sochn, den södre i Skierkindh häradh och samma sochn, bägges dehlerne
i åker och engh med flere nyttigheeter uppå cartan specificerade afmätte
Anno 1691 aff                                               Anders Nillsson    

    Notarum Explicatio
Numero                                                                                            Tunnor kappar  Lass                                                                                
1. Ähr den i Memmingz häradh och Kimbsta sochn belägne byggningh.
2. Ähr den nys inrättade trägården, dock utan trää.
3. Ähr humble gården af kupors planterande.

    Rotte giärdet i säde
    Af 2ne jordemåhner, som
4. Af mylla medh sandh beblandat                                                        1        24
5. Öhrsandh och mycket grundh                                                           7        6

     Rotte-giärdet i träde
    Af een jordemåhn bestående
6. Som öhrsandh och myckit högländt                                                   6        9

    Engiarna
    Rotte engen af 2ne gräswallar, som
7. Godh hårdhwall                                                                                -        -            5
8. Starr och fräken                                                                                -        -            5

    Boths engen af 2ne slagh, som
9. Hårdhwall                                                                                                                10
10. Star ock mawall                                                                                                     15
11. Nordhskougen som i samma häradh ock sochn är belägin
    Af höge bergh, skougen af tall och gran, till trinne, stafwer, wede-
    brandh och uthuus, timber dugligh.
12. Rottehagen af ringa wärde till bethe, skougen af tall ock något biörck.

     J samma härad och sochn belägne torp
13. Qwarntorpet uppå andra sydan bebygdh, allenast des ladugård,
    sampt ägor på denne sydan, hafwer 2ne täppor af en jord, som
    är  lehra, något bättre ock sydländigare än som Rottegiärdet
    innehåller i bågge åhrwägarna                                                                  1        21
14. Des ringa engh af starrwall                                                                                         1 ½
15. Trägårdztorpet, des wästra täppa, jordemåhnen af biörklehra, inhåller    1        12
16. Den andra täppan af samma jord                                                           -        29
     När denne täppa är i säde af hårdwall, bekommes höö                            -        -            ½
17. Engh af medelmåttig hårdwall                                                                                        3/4
18. Jtem engh af starrwall                                                                                                    2

    Antonis-torp
    des åker i bägge åhrwägarna, som är öhr sandh myckit högländt,
19. Den i säde                                                                                            -        19
20. Den andra                                                                                            -        30
21. Engh af starwall                                                                                    -        2

     J Skiärkindz härad ock sochn   
     belägit
22. Holmenn, som det afbrände steenhuuset påstår

(Texten fortsätter under kartbilden:)
Numero                                                  Tunnor kappar 
    Giärdet öster om wägen
    af 2ne jordemåhner, som
23. Lehra med mylla beblandat                    3        14
24. Dungjord i samma giärde                       9        16

     Wäster om wägen i samma åhr
    wägh, af 2ne också jordmåhnar
25. Lehra med mylla, sampt dungjord
    helfften af hwart, innehåller
    öfwer alt                                                 11        30
26. Öde åker i giärdet öster om wägen
    af dungjord                                               1        16
27. Dito i giärdet wäster om wägen
    af lehrjord                                                -        13

    Des wästra gärde
    af 2ne jordemånar
28. Som lehra med mylla ock dungh-
    jordh, helfften af hwart, innehåller
    öfwer alt                                                  22        25
29. Ödeåker i samma gärde af dungjord        -         12
    J samma giärden, fins ey några
    lägenheter som af wärde, något höö
    beräknas kan, utan de det afbete.
                                                                        Lass
    Engiarna
    Wys engen af 2ne gräs wallar, som
30. Medelmåttig hårdhwall                                  6
31. Starrwall                                                      54
    Deger engen af 2ne gräswallar
32. Hårdhwall                                                    4
33. Starr ock fräken                                          40
34. Store giärdet af starr ock maawall
     mycket elack at berga i wåthåhr, öfwer
    alt höö till                                                       70
35. Koohagen af knapt bete emällan
     bärgen, skougen af små gran, föga
    duglig.
36. Des skough af tall ock gran till uth-
    huustimber sampt giärdsle, stafwer
    ock wediebrandh dugligh, medelmåttigt
    bete.
    J siön Roxen hafwa desse tio katske-
    ståndh, hwar uti fåhs merendehls braxin
    när lekan är, des utan abborar, giäddor
    och mört.
    Nock i siön Roxen 20 nothe warp i hwil-
    ken dhe bekomma syk (fisk?).   

(Text i vänstra spalten uppe t.h.:)
Numero                                                                         Tunnor kappar  Lass
37. Caneståndh sampt åhlfiske nedan för Råttegiärdet

    Torpen i samma härad ock sochn
    beägne, som
38. Fiskaretorpet, des ena täppa af tall-
    lehra                                                                             1        14
39. Den andra af samma jordemåhn                                  1        14
40. Engh af stertingswall                                                                            1 3/8
41. Wys engstorpet, des ena täppa af swart-
    mylla, myckit sydländt                                                   1        21
42. Den andra af samma jordemån                                              15
43. Engh af mawall                                                                                    4
44. Amundztorp en dehl allenast hyt til
    Nordsholm hörig, des jord af tallehra                           -        12
45. Dess engh af stertingswall                                                                    1 ½
46. Åhstorpet des ena täppa af flåtlehra
    innehåller                                                                    1        3
47. Den andra af samma jordemåhn                                1        10
48. Engh af stertingswall                                                  -        -               3
49. En lyten hage af föga wärde
50. Store Löthtorpet, en lycka af sandh medh
    mylla beblandat                                                          1        21
51. Den andra af samma jordemåhn                                1        20
52. Engh af stertings wall                                                 -        -               2
53. Store Fiättersundh des ena giärde
    Mulljord med sandh                                                    4        19
54. Det andra af örsandh ock högländt                            3        21
55. Dess engh af maawall                                                                         4
56. Jtem en hage af ringa wärde
57. Ett litet torp, af Håkan Nielsson upbygdt
    hafwer åker heel ringa uptagit mällan
    bergen af öhrsandh                                                     -        6
58. Lille Fiättersundh, des ena åkertäppa
    af öhrjord ock högländt, innehåller                              1        11   
59. Den andra åhrwägen, lehrmylla                                 -        17
60. Öhrjord                                                                   -        18
61. Engh af skryn hårdhwall                                                                    3 7/8
62. 2ne små beteshagar af ringa wärde till
    bete, ock ingen skough.
63. Lillelöthen, des ena lycka af sand
    ock nys af utmarcken uptagen                                    -        9
64. Den andra af samma Natur
    till jordemåhn                                                             -        8

(Högra spalten:)
Numero                                                                   Tunnor kappar  Lass 
65. Eeklundstorpet hafwer allenast
    en lycka af öhrjordh                                                 1        19
66. Engh i Storengen af kärwal                                                               3
    Torpet Skougen hafwer det
67. ena åhret i en lycka af öhr-
    blandat lehra                                                            1        18
68. J det andra täppen af hwyt-
    tallehra                                                                     1        5                     
69. Kiärr/wals/ engh medh sterting                                                        3
70. En ängtäppa som torparen på
    Seymla äger brukar af stertings
    wall

    Strydigheeter
Medh Lunnebörcka, Frysta och
Fröö,
williandes Norss holm sin föringh
hafwa först wydh et fembstena röör
Littera A. der ifrån Linea recta till
et steenröör Littera B. straxt wyd Fry-
sta by beligit, der ifrån till
Littera C. hwarest ock et steenröse
ståår, der ifrån Linea recta till
Tittwitte-kiälla Littera D hwarest
dhe om gränsen äro enige, hafwan-
des Frö 2ne stycken nys upgiorde torp up-
bygdh låtit, des ägor af intet
stordt wärde då förtyden ansees
kunde, williandes Lunnebörcka, Fry-
sta och Fröö hafwa sin föring
ifrån Titte witte kiälla till en
annan lyten kiälla, wydh stoor Löthe
torpets äng Littera E. der ifrån till
et ängshörne wydh Åhsstorpet Littera F.
hwarest steenar liggia nederhängt
men 2ne der af då synlige, der
ifrån geraden till en kiälla i
Wys engian Littera G. der Lunbörc-
ka intet wiste sädan hwarest
dhe willia gåå, ey heller någon
skiähl igenfinnas kunde.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Swartorpz ägor stötha här emoot
Tibbetorps land möter här
Wallby ägor stöter här
Wästerby ägor möta
Stymla ägor stöta
Frö ägor taga här emoot
Frista ägor möta
Lundbörka ägor stöta här emoot
Bäckeby möta
Öyeby ägor taga här emoot
Här möta Kårantorps ägor
Ulbersta ägor möter
Norre Ladugård land möther här
Tångsta ägor möta

(Gränsmarkeringar runtom kartbilden:)
Sten
Sten
Sten
Häradzskähl
Sten
Tittwitte källa
E. Källa
F. Stenar
Stenröss
Sten
G. Källa
Femstenaröör

Rotte engen
Rott hagen
Backe
Rottegiärdet
Backe
Rottegiärdet
Nordhskougen
Trägården
Humblegårdh
Trägårdz Torpet
Skougs backe
Roth engen
Nordh skougen
Store kiärret
Sten backe
Antonis torp
Sten backe
Katskeståndh
Katskestånd
Katskeståndh
Dito
Katskeståndh
Bergh
Bergh backe
Ecke bake
Deger engen
Backe
Backe
Koo hagen
(Vänstra delen av åkern:)
Stän berg backe
Linde
Berg backe
Lindevall
odugligt berg backe
Stenz backe
backe
Lindewall
Stenbacke
Linde
bergh
Steenbacke
(Högra delen av åkern:)
Linde
Linde
Linde wall
Skougz backe
odugligt land
Backe

Eke-backe
Afsvediat landh

Kalf tompt
Backe
Sckougz backe
Skougz backe
Backe Bergh
(Text nedanför vägen:)
oduglig stenbacke
Berg-backe
Linde
Linde
Hage
Backe
oduglit bergh-backe
Wys-engen
Bake
Backe

(Text inom kartbilden nere t.h.:)
Jtem afmät Crono engian
till samma gård hörigh, belägin der ifrån
afhändes, af en grässwall som
1. Skarp mawall                        15 lass

(Text på kartbilden:)
Backa ägor
Döfwesta ägor möta här
Hagesta ägor möta
Backe
Croon engen

Schala Ulnarum