D16_069

(Kartakten inskannad i tre delar: D16_067, D16_068 och D16_069.
Hela texten redovisas här. Rubrik:
)

Geometrisk afritningh öfwer Byg-
gare Allmenningen, belägin i Memmingz härad och
Wånga sochn, hwilken ock effter häradzhöfdingen Johan
Adlercloos utsagde domb är skiedt, afmätt Anno 1693.

    Notarum Explicatio
Numero                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                 Tunnor Kappar   Lass
Byggare Allmenningens äro nogsampt des skiähl uppå
siällfwa chartan describerade

    Torpen uppå Allmenningen bebygde
1. Byggare torpet, des åcker allena af sandjord                            -        18 3/4 
2. Engh af hårdhwall                                                                                                10
3. Uppå denne plan befinnes skougen af ung tall och gran
    som ock något biörck, till hwilken mycket behöfwes till kåhl-
    wedh, när dhe dhen ihoop bekomma kan.
4. Grantorpet, des åcker af öhriordh                                            -        8 ½
5. J giärdet höö af hårdhwall                                                                                    ½ 
6. Nock ängh af stertingswall                                                                                   1 ½
7. Åhlsiötorpet, hafwer åker af öhrjord                                         -        10
8. { Engh af hårdhwall                                                                                              2
    { Starrwall                                                                                                           2   
9. Jtem uppå samma allmenning bebygdt ½ hemman Lada benemdh
    hafwer ingen humblegårdh anlagd.

    Giärdet hemma wyd gården
10. Är af flotlera helftten, som ock sandhjord med något öhr, öfwer alt  3   10

    Det andra giärdet som länger i från gården
    är.
11. Af samma Natur till jordemåhn som det andra, öfwer alt
    innhåller                                                                                     2        31
    i samma giärde höö af hårdhwall                                                  -        -            3

    Engiarna
12. Siöengen af stertingswall                                                                                    2
13. Hårdwall i samma eng                                                                                        1
14. Lillängen af hårdhwall                                                                                         3
15. Jählmängen af starrwall                                                                                       3
16. Stubbe kiärret af starrewall                                                                                 ½
17. Damängen af starrewall                                                                                      2
18. Giöhl ängen af starrewall                                                                                    6
19. Döö-ängen och af starrewall                                                                               2
20. En hage till samma hemman af medellmåttigt bethe, skougen
    tall och gran tienligh till kohlwedh, biörck-skougen duglig
    till löfbrytande.
21. Detta hemmans enskylte utmark är af effter fölljande hwill-
    kåhr, godt bethe, skougen af tall och gran, tienligh till tim-
    ber och kåhlwedh, löfskogen duglig till löfbrytande.
J Lada siön, bekommes fisk, medh nootdragande, giäddor och
abborrar, ock om wåren hafwa dhe katzeståndh, af hwilke dhe
något, som mödan löna.
J Giöhlsiön bekommes intet fisk, formedelsst den öfwerflö-
dige brothe der är.  
(Texten fortsätter nederst på fliken:)
Dhe andra siögar äro långdt ifrån Lada
belägne, af hwilka dhe fisk utan med
mete bekomma kunna.
Jämbwähl många måssar hell oduglige.
Hemmanet Lada hafwer effter jorde boken
sin ränta, innom hank och stöör,
utan des enskylte utmark.       

(Text runtom båda kartbilderna, runtom, börjar med D16_068:)
Meszellkiöp land kommer här
Erstorp ägor stöta här e-moot
Ruda ägor möta
Öhrstorp land kommer på denne
(Texten fortsätter runtom D16_069:)
(Öhrstorp land kommer på denne...) sydan att möta
Mantorp ägor möta här.
Hunnekulla ägor stöta emoot på denne sidan
Ohl-Skieppetorps land möter här
(Tillbaka till D16_068:)
Gösboo ägor möta på denne sidan

(Gränsmarkeringar runtom allmänningens sidor medsols:)
Skiählet uid Långe Larskärretz udde
Wysare på Döfallsberget
Släthälle
Wysare wyd Hwarie brohs fallet
Biörnebacka horn skiäl
En uprest hall vid Saroa-backen
Ekepåhle i Limsiö bäcke-sund
Dahlkarshyttebäck
Skiählet wyd Wytmåsen
Häradzhallen
Rambors-hall
(Fortsätter på D16_069:)
Ubergs-Skiälet
Högklinta skiählet
Stenhytte holldam
Skiählsten i et bergsanck
En hög trescantig spetzig sten
Wysare på Ösiöberget
Ösiö stora holme
Sten
Sten
Stoor sten
Sten
Brändamh sjählet
Sten
(Tillbaka till vänstra kanten av D16_068:)
Sten
Sten
Sten
Sten
Sten

(Text på den övre delen av kartbilden, inskannad som D16_068:)
Backe
Backe
Backe
Måse
Grufwe måsen
Backe
Backe
Byggare torpet
Berg Backe
Wytmåsen
Berg backe
Berg
Giöla
Lade-siön
Byggare Allmenningen
Berg backe
Berg
Backe
Linde
Backe
Lind
Lada
Brändams måsen
Grantorpet
Backe
Granmåsen
Gransiö måse
(Text på kartbilden till D156_069, nedanför Lada:)
Dammen
Ösiömåsen
Åhl-siön

Backe
Oduglig bergbacke
Bergbacke
Måse
Åhlsiö torpet
Berg backe
Berg
Berg
Måse

Schala Ullnarum
Anders Nillsson