D16_071

(Långsmal kartakt, inskannad i tre delar, D16_070, D16_071 och D16_072.
Hela texten redovisas här. Rubrik:
)

Geometrisk afrytningh öfwer Gruf-
we Allmenningh, belägin i Memmingz härad och Wånga sochn
hwilket effter Häradzhöfdingen, Johan Adlercloos utsagdan domb, afmätt Anno
1693     af

    Notarum Explicatio
Numero
    Grufwe Allmenningen
    äro nogsampt des skiähl uppå sielfwa
    plan describerade
1. Kamsmåhla engh, Mantorp tillhörigh    Tunnor Kappar Lass
    och uppå almenningen be-
    lägit, af hårdhwall                                                             3
2. J denne marck är skogen myc-
    ket uthuggin, allenast ungh
    skough igen bewäxt, af tall
    biörck och grahn, medh ene-
    skough, och berättes af all-
    mogen wara af bergsmän-
    nerne uthhuggen.
3. Äfwen i denne marck, haf-
    wer Adseboren Lovis De
    Geer, medh sine arbetare
    huggit, allenast nu skoug
    igen af ringa värde, nemligen
    tall, gran, biörck sampt
    ahl, jämbwäll häradz-
    boerne ock huggit, som
    till en stoor myckenheet
    fordra lärer, innan dhe
    en kohlmyhla bekomma.

4. Ett torp uppå Allmenningen 
    bebygdt, kallas Nybygget
5. Des åker af högländt sandh-
    jordh, innehåller                                -        14
6. Engh af hårdh wall                                                        2
7. En hage som Adseboren
    Lovis DeGeer inhägnat
    till bete af föga wärde.

(Texten fortsätter på D16_072, spalten till höger:)
Numero                                                       Åcker          Eng
                                                             Tunnor Kappar  lass
    ½ Hemman Röökstorp benemdh
    af effterfölljande wilkor nembligen
8. En humblegårdh innom tomptens circum-
    ferens af 50 stänger.
   
    Östra giärdet
    af 2ne jordhemåhner
9. Röachtig sandhjordh                            3        8
10. Dung-jordh                                       -        25

    Wästra giärdet
    ock af 2ne jordhe måhner
11. Medellmåttig lehra                            2        3
12. Röachtig sandhjordh                         1        7
    Åhrligit giärdes höö af stertings wall     -        -            1

    Ängiarne
13. Röökstorp ängh af 2ne grässwallar
    hårdhwall                                                                   1
14. Stertingswall                                                            24
15. Lille Siökiärret af måhs wall                                       3

    Hagerna
16. Hästhagen af medelmåttigt bethe, skougen
    af tall och gran, till giärdzle ock wedhe-
    brandh tiänligh, litet biörckskough till
    nödtorfften att bryta löf uppå.
    Twänne siögar, Lill siön som ock
    Eglingen, j hwilke nu för tyden
    intet fiske bekommas
    kan.
17. Kohagen, des godheet af lyka
    wärde till beethe, som häst-
    hagen, skougen af tall
    och gran, till småt timber
    duglig som ock wede-brand,
    som nu för tyden utdömd
     är till allmeningen.
18. Sätra Dahläng af ringa
    wärde till bethe, skougen af
    gran och tall, tienlig till
    gärdle sampt wedebrandh.
19. En släth i samma ängh af
    hårdhwall                                                                    1 ½

(Text nere t.v.:)
                                                                                Åker            Engh                                                                       
20. En dehl af Sätra hage, heel odugligh, medh  Tunnor Kappar  Lass
    månge bergh, och afswediat skogen.
21. Denne parck, är af gammall skoug, af tall
    ock gran, till timber tienligh.
22. Denne skough är heel af bergsmennerne uth
    huggin, nu allenast af ung tall och biörck
    igenwäxt, till grufwewedh duglig.
23. Torpet Påhlkiärret uppå Allmenningen.
24. Hafwer ringa åcker af dunghjordh                    -        16
25. Höö kring åckren af mawall                                                    1
    Uppå denne charta finnes /wäl/ några måsar, men
    heelt oduglige.

(Text på kartbilderna, först runtom medsols, börjar med D16_071:)
Ruda ägor möta
Börka land möter här
Dofwerstorp ägor
Sätra land
(Fortsätter runtom på D16_072:)
(Sätra land...) stöter här emoot
Siön Glan
Resta ägor möta här
(Åter till D16_071:)
Lilletorps land
Store-torps ägor möta
Mantorps landh möter här

(Gränsmarkeringar runtom kartbilden med början på D16_071:)
Öhrbergs flisa
Wysare wydh Öhrsberget
Ett röse i Öhrsbergs-Dahlen
Trekantig steen öster om Grufwe-
wägen, emellan Wånga grufwa och Nyhyttan
En stoor sten medh en flisa uppå, wyd ett berg
Skählet på Jsbrinka-mohn
Skiähl i Sätra Dahlängh
En tall med kron-märke
(Till D16_072:)
Wysare i Rökztorpsängh
Femb-stena råå
Lohytte-bäck
Et skähl på Glasgrufve berget
Påhl-kiärrs sckählet
Hornstaf emellan Resta och Lilletorp
(D16_071:)
Ahlbuske-skählet
Ormegads-skiählet
Slätt-hälls skiählet
Skiählet wyd Drakhögen
Drak-högen

(Text på själva kartbilden D16_071, först fram till första stigen:)
Siön Öhrn
Göhl måsen
Rams-måla
Måse
(Nästa avsnitt, fram till åkern:)
Nybygget
Nybygge måse
Grufwe-allmenningen
Lille siö
Stora måse
måse
(Halva inägorna till Rökstorp till bäcken:)
Sätra Dahlängh
Backe
Bärg
Backe
Bake
Afswedit landh
Häst hagen
Mååse
Berg
Berg
Lill-siön
Lille siö-kiärret
Berg

Schala Ullnarum
Anders Nillsson

(Text på kartbilden till D16_072, från bäcken:)
Berg
Backe
Röckstorp äng
Backe
Backe
Östny giärdet
Rökstorp
Berg
Backe
Wästra giärde
Backe
Koohagen
Siön Eglingen
Starre kiärret
Glas-grufvan
Påålkiärr torpet