D16_076

(Rubrik:)
Geometrisch afrythningh öfwer Himmelsta-
lundh, belägit i Bråbo häradh och Eneeby sochn, afmätt och förfärdigat
Anno 1691 af
                                Anders Nillsson
   
    Notarum Explicatio

Numero                                                                            Åker             Eng
                                                                                    Tunnor Cappar  Lass
1. Ähr sielfwa Himmelsta Lundz gårdh
2. Trägården fullkombligen medh äpple- päron- sampt kirsbärsträdh försedd
3. En gammal stamp wyd åhn ståendes af föga wärde
4. Åhlfiske wyd broon med en Canha, kan föga importera

    Östra giärdet
    Af 3ne jordemåhnar, som
5. Skarp lehr-jordh och bördigh                                        9        31
6. Sandh mylla                                                                  6        16
7. Öhr sandh grundh, i tårckåhr myckit skadeligh               4        5

    Wästra giärdet
    af 3ne jordemåhner, som
8. Lehr-jordh wähl bärande                                            17        30
9. Lehra medh sandh                                                       1         1    
10. Öhrsandh och grundh mycket slätt bärande                4         7
    Åhrligit giärdes höö af hårdh wall                                                             1

    Engian
11. Lill-Engian hemma wyd gården af kärf hårdhwall                                   11       
12. En bethes hage medh månge bergh och sandhåhser ringa dugligh

    Uthmarken
13. Ähr af Norckiöpings boehrne upbrukat till åker, och som den till jordemåhn
    myckit swagh och sweckfull ähr, som af sandh ock öhrjordh, ock dhe rykeligen af
    götzell hafwa kunna förmå dhe dhen häfda, ähr till uthsäde å bägge jordemå-
    nerna                                                                            52        27            -
14. En sidländt ängdäldh af stäggwall myckit ringa till bördh                           2
15. Än en lyten utmarck som kallas Syster marcken, som berättas medh Fiskeby wara samfält
     till bethe af ringa wärde ey heller der uppå någon skoug utan smådt enebuske

Flere lägenhetter fins intet till denne gårdh hemma, än som förmält
är.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Eneby backar sampt uthmarck af småt enebuske möther här
Norckiöpings Drags giärde möter här
Samma land möter
Borgz gårdz egor mötha
Syster marcken samfelt med Fisckeby

Steen
Moo och sandjord
odugligit landh med småt uedie-buske
odugligt landh
Lill engen
En oduglig beetes hage med berg och enebuskar
Westra gierdet
Lill engen
Bergh
sand backa
odugligt sit land
Engh täppa

odugeligit landh
Gamble Himelsta by
Östra gierdet
oduglig sand backe
Kiär bergh
oduglig sandbacke
oduglig backe
Kiärr
odugligh
Troiienborgz bergh
oduglig sandh-backe
Himmelsta Luudz1 Trägård
Holme
Oduglig march aff öhrsandh

(Text inom rutan nere t.v.:)
Jtem afmätt Himmelsta Lundz                    Lass
dehl i Stoor ängian belägin, af fnuggwall       4
(Text på lilla kartbilden:)
Sörby land möter
Fiske by eng-stycke möter
Jtem Fiskeby land
Fohlberga land
Fiskeby engh möter

Bergh med hasell uppå
oduglig bake
Stoor engian
(Senare skrivet:)
Ekenberg

Scala Ulnarum
_______________
1) Fel för Lundz