D17_003

(Insida av D17-s pärm. Text:)
Reviderad och jämförd med Registret och Jorde
boken, i hvilken sednare alla anvisningar
på denne bok äro utmärkta med 17
                                                  +
Stockholm den 29 Martii 1843
    N Westerstrand

(Text nere t.h.:)
Titel Östergötland Lysings härad