D17_007

Notarum Explicatio

Betebyss beskriffning i Lysings härad och Dagz-
bergz sochn belägit
Hwilket beståår af 3ne hemman och een crone
uthjord som halffparten är Länsman Månss Biör-
sson aff förnembde crono uthjord till rust-
hållet Tångsta fördeelt, och den andra deelen
aff samma uthjord till den östra crongår-
den indeelt. Byssens stångfall.

Wästra gården skatte i bymåhl                   5 ½ stång
Crono uthjorden                                        2
Skattegården                                             6 ½
Östra crongården till Understa skattlagdt    2
                                                                                Tunnor Cappar        Lass
1. Wästra skattegårdens byggnings tompt
2. Ett åhrs uthsäde i Wästra giärdet aff
3. Muhl och rööleera                                                    4        8 5/7
3. Jtem leermylla                                                           1        4 13/14
4. Sand och swartmylla                                                 3        31 2/7
5. Andra åhretz uthsäde i Östra giärdet
     är muhl och leerjord                                                 2        25 27/28
6. Jtem sandmylla                                                         4        1 7/8
7. J Lilla giärdet sandjord                                              -        21 7/28
8. Höö aff ängen är tuffwig och mager
    hårdwahl                                                                    -        -                13 3/4

9. Crono uthjordens byggnings tompt
10. Ett åhrs uthsäde i Wästra giärdet är
    rööleera                                                                    -        28
11. Jtem leer sand och swartmylla                                  -        28
12. Andra åhrets uthsäde i Östra giärdet
    är muhl och leerjord                                                  -        20
13. Sandmylla                                                               -        20
    Lilla giärdet
14. Sandjord                                                                 -        5
    Höö af ängen                                           8                                               2 ½
    Den andra halffdellen som af Östra cron-
    gården j Tomta häffdas
15. Ett åhrs uthsäde i Wästra giärdet är rööleera            -        27
16. Sand och swartmylla                                                -        30
17. Östra giärdet muhl och leerjord                                1        7 3/4
18. Dungjord och sandmylla                                           -        14
19. Lilla giärdet sandjord                                               -        6 3/4
    Höö af ängen                                Numero 8            -        -                2 ½

20. Mellangården skatte 6 ½ stångh
    Wästra giärdet af mull och rööleera Numero 2            5        1 4/7
    Leermylla                                                      3            1        11 5/14
    Sand och swartmylla                                     4            4        22 ?/?
    Det andra åhret muhl och leerjord                  5            3        19 ?/?
    Jtem sandmylla                                              6            3        4 21/25
    J Lilla giärdet sandjord                                   7            -        25 ?
21. Uthsäde i een wreet uptagen af skougen                     1        21 ½
    Höö af ängen                                                 8            -        -                16 1/4

22. Östra crongårdens bygningstompt om 2 stänger
     Ett åhrs utsäde i Wästra giärdet       Numero 2           1        17 5/7
     Jtem sand leer och swartmylla         Numero 3           1        27 6/7
    Östra giärdet mull och leerjord                       5            1        20/28
    Jtem sandmylla                                              6            -        31
    Lilla giärdet sandjord                                     7            -        7
23. Uthsäde i een wreet af uthmarcken uptagen                -        8
    Höö af ängen                                                 8            -        -                5
   
(Text i högra spalten:)
24. Knechtorpet uthsäde i een täppa sandjord    15 cappar
25. Höö dersammastädes af meddelmåttig hårdwall 2 lass
26. Een koohage till heela byen af meddelmåttigt
    muhlbethe
27. Skougsmarcken till heela byen är af småå
    granskoug med ehn ibland till gårdefång dug-
    lig smått ehn och granryss till wedbrandh
    och merendehls stenigh marck och ringa
    muhlbette.
28. Littet fyskewatten i Brååwyckan hwarest
    om wårtyden något dugligt fiskery men
    om sommartyden inttet synnerligit.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Bråborgs ägor mötha här emoth
Bråå Wykan
Gråmsta ängh möther
Gråmsta ängh möther
Drögsta ägor taga här emoth
Drögsta torp
Beth by hätt
Lilla Sydus ägor

Bergh
Backe

Scala ulnarum
Affmätt Anno 1691
af Anders Wetterman