D17_009

Notarum Explicatio

Tångesta byes beskriifningh
uthi Dagsbergs sochen och Lysingz1 härad,
hwarest är trenne hemman 1 skatte och 2ne
crone aff hwilcka det Wästra hemmanet är till
rusthåld fördelt nembligen till Länsman Månss Biörsson

    Byssens stånge tall
Skattegården hafwer bägge landzlåtten i skiffte á 3 stänger å hwar syda
                    nembligen 6 stänger á 5 1/4 allnar långh
Wästra cronogården                                            5 ½ stång
Östra cronogården                                              5 stänger
                                                                                        Tunnor Kappar    Lass
A. Ähr Wästra hemmanetz byggningstompt 5 ½ stång
B. Wästra giärdet beståår jordmon een dell
    leerjordh                                                                        1        16
C. Dito måll och klapperjord                                              2        -
D. Noch än i samma giärde swag jord af römyla                 1        21
E. Östra giärdet af klappersteen och swartmylla                  1        28
F. Dito gärde röö leerjord och dungjordh                            4        -
G. Ängen till hella byen beståår een deel af
    meddelmåttig godh hårdwall till 14                                 14       22 21/33        8 3/4
H. Jtem i Ditto ängh beståår engwallen af
    tuffwigh och mager wall med några småå
    ennebuskar bewäxt á 11 tunnor 29 cappar tillfaller
    detta hemmanet                                                            3        31        4
J. Höö aff een skarp hårdwalzäng                                     -        -           ½
    Halffwa uthjorden är Länssman och till
    deelt utj Betheby, som wydare aff den der
    öfwer fattade Charta Demonstreras

K. Östra cronogårdens byggningstompt om
    5 stänger
    Uthsäde i Wästra giärdet               Littera B                 1        11 7/11
    i samma giärde muhl och klapperjord        C                 1        26 2/11
    Än swaghjord                                           D                 1        15 3/11
    Östra giärdet mull leer och swartmylla       E                 1        26 2/11
     Ditto                                                        F                 4        10 5/11
    Höö aff engen Littera                                G                 4        8                     7 11/22
    item i Dito engh                                         H                 3        19 15/33         3 7/16
    Höö af engen Littera                                 J                  -        27 11/33           ½

L. Skattegårdens byggningstompt om 6 stänger
    Uthsäde i Wästra giärdet Littera               B                 1        20 4/11
    Uthsäde Dito                                            C                 2        5 9/11
    Noch uthsäde                                           D                 1        24 8/11
    Andra åhretz uthsäde                                E                  2        5/9/11
    Noch vthsäde i samma giärde                    F                 5        8 6/11
    Än höö aff engen                                       G                5        4 12/33            9 6/12
    Aff tuffwige wallen                                    H                 4        16 18/33          4 4/12
    Noch aff skarpa hårdwalzängen                 J                 1        1 1/3                 3/4
M. En litten kalfftäppa
N. Een betteshage till hella byen aff skarpt
    muhlbete.
O. Skogen eller uthmarcken till hella byen är
    ringa allenast småå gran och eenskoug till
    giärdzel och wedbrand, muhlbettet heelt rin-
    ga.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Smeeby skoug mötter på denna sydan
Drögsta ägor och åcker giärde möther
Dröge stadh bettes hage
Siäälsundz lööth
Dagzbergz ängh möter
Örsta ägor mötha här
Prästegårdz bettes hage mötter

(Olika gränsmarkeringar runtom kartbilden:)
Präst kiälla
Betheby hatt
Drögsta kiälla
Rååsteen

Een swedietäppa inhägnat af Wästra crongården
Skrädartorpet
Raackbrun
Backstuga
Steenbacke

Scala Ulnarum afmatt Anno
1691 af
Anders Wetterman  
________________________
1) Lysingz i efterhand rättat till Lösingz