D17_011

(Rubrik i övre högra hörnet:)
Geometrisk affrytning
öffwer
Hyttinge by belägen j Boobergz
härad och Löönsåhs sochen
Afmätt Anno 1692
utj Septebris må-
nadt aff
    Anders Wettermann

(Texten börjar överst t.v.:)

Notarum Explicatio

Hyttinge byes beskrifningh
som beståår aff fyra hemman
3ne crone och ett skatte hafwandes
j bymåhl som föllier
Numero                                                                 Tunnor Cappar    Lass
    1. Skattegården begge landzlotherne
    hafwer 4 ½ på een syda och den andra 4 stänger
    2. Samuel Ottersons gård crone    4 ½ stång
    3. Jöns Pärssons crone                 11 ½ stång
    4. Pär Åhnessons gård crone        7 ½ stång

1. Förbyttes hemmanets byggnings
    tompt som Jöns Pädersson åboer 11 ½ stång
    Ett åhrz uthsäde i Östra giärdet
2. God leera                                                            1        26 7/32   
3. Flåtleera                                                              5        9 17/64
4. Öhrjord                                                               1        20 27/64
5. Öhrblandat leera                                                  2        21 17/32
    Höö der samma städes                                         -        -                    1 ½
   
    Wästra gärdet                                           
6. Leermylla                                                            2        15 27/64
7. Swartmylla                                                          1        26 7/32
8. Öhrjord                                                               6        20 21/32
9. Flåtleera                                                              2        7 23/64
10. Dungjord                                                           -        31 5/8
11. Rööleera                                                           -        20 1/8
    Giärdeshöö                                                         -        -                    1
    Een täppa aff uthmarcken uptagen af öhrjord
    elliest ganska ringa till börd belöper Littera B       -        30 35/64     

(Text i mellersta spalten:)
Numero                                                              Tunnor Cappar    Lass
12. Ängen aff tuffwigh och mager
    hårdwallz ängh                                                                              18
13. Höö aff twenne tompter                                                              1 ½
14. Een bettes hage bewäxt af småå gran
    meddelmåttigt muhlbette kan föda
    4 oxar
15. Een lytten betteshage bewäxt med småå
    assp och wickenbuskar
16. Humblegård till 150 stänger

17. Pär Åhnssons gård byggningztompt om
    7 ½ stång.

        Östra giärdet
    God leera                        Numero 2                1        5 31/32
    Flåth lera                         Numero 3                3        14 22/64
    Öhrjord                           Numero 4                1        2 13/32
    Öhrblandat leera              Numero 5                1        23 25/32
    Höö der samma städes                                                                45/46    
        Wästra giärdet
    Leermylla                        Numero 6                1        19 5/64
    Swartmylla                      Numero 7                1        5 31/32
    Öhrjord                          Numero 8                4        10 20/..

(Text i högra spalten:)             
Numero                                                            Tunnor Cappar    Lass
    Flåthleera                        Numero 9                1        14 25/32
    Dungjord                         Numero 10              -        20 5/8
    Rööleera                          Numero 11              -        13 1/8
    Giärdeshöö                                                                                15/46
    Aff Lyckan Littera B                                       -        19 35/64
18. Än uthsäde af gårdz
    tompten god leera                                            -        20
19. Uthsäde i een wreet
    upptagen af bettesha-
    gen af flåtleera                                                 1        4
    Höö aff ängen                 Numero 12                                            8 37/46
20. Een kalfhage aff
    meddelmåttigt bette
21. Denna gårdh
    haar anlagdh
    humblegård om
    100 stänger

(Text på högra sidan:)
    Notarum Explicatio
Numero                                             Tunnor  Cappar        Lass
22. Samuel Utterssons gård
    om 3 stänger såssom och een
    uthjord om 1 ½ stångh som blifwer
    tillhopa till denne gårdens
    stångtahl 4 ½ stångh.

        Östra giärdet
    God leera                Numero 2         -        22 25/32
    Flåthleera                Numero 3         2        2 15/64
    Öhrjord                   Numero 4         -        20 17/64
    Öhrblandat leeera    Numero 5         1        1 15/32
    Höö der sammastädes                                                        27/46
        Wästra giärdet
    Leermylla                Numero 6        -        31 5/64
    Swartmylla              Numero 7        -        22 25/32
    Öhrjord                   Numero 8        2        19 11/22
    Flåtleera                  Numero 9        -        27 3/32
    Dungjord                 Numero 10      -        12 12/32
    Rööleera                 Numero 11       -        7 7/8
    Giärdes höö                                                                        9/23
    aff täppan? Littera B                        -        11 ?
    Höö aff ängen           Numero 12       -        10 13/23
23. En kalffhage af meddelmåttigt
    bethe
24. Humblegård befinnes här
    till 60 stänger

(Ytterst t.h.:

    Notarum Explicatio
Numero                                             Tunnor Cappar    Lass              
25. Skattgårdens byggnings
    tompt om 8 ½ stångh

    Östra giärdet
    God leera            Numero 2            1        11 1/3
    Flåt leera             Numero 3            3        29 7/64
    Öhrjord               Numero 4            1        7 3/64
    Öhrblandat leera  Numero 5            1        31 7/32
    Höö der sammastädes                                                    17/23

    Wästra giärdet
    Leermylla            Numero 6            1        26 45/64
    Swartmylla          Numero 7            1        11 1/32
    Öhrjord              Numero 8            4        29 15/23   
    Elliest warder af denne jord
    mon öfwer alt och för heela byen
    förmedelst dee många steenrössers
    skuld affdragit i Wästra giärdet        2        25 1/23
    Flåtleera            Numero 9             1        20 25/64
    Dungjord           Numero 10           -        23 3/8
    Röö leera          Numero 11           -        14 7/8
A. Tompten godh lera                       -        19
     Giärdes höö                                                                17/23
    Aff täppan        Littera P                -        22 ?/64
    Höö af ängen    Numero 12                                         19 22/23
26. Een kalffhage af behielpeligt
    bethee
27. Eena bettes hage till desse 3ne
    gårdar /:hafwandes Jöns Persson
     sin eenskylt och i denna ofwan
    skrefne ingen ändrel /: elliest
    af syländig och tiärff marck
28. Skoug till smått giärdzel och wed
    brand till heela byen
29. Humblegård till 40 stänger.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Råå och Hageby ägor taga på denna sydan emoth
Bondarps ägor
Gihlarps ägor mötha här
Hycklinge ägor
Såteby ägor här på denna sydan som mötha in till
Boo Bergz häradz allmenningh möter här

(Text på kartbilden från vänster till höger:)
Limsteen
Mållar torpet
Kiär
Skattegårdz Öhr becken torpet
Solatens torp
Ryttar torpet
Små gran och eneskogh
Små granskogh

Scala ulnarum