D17_014

(Kartakt inskannad i fyra delar: D17_012, D17_013, D17_014 och D17_015.
Texten redovisas i sin helhet här under D17_014.
 Rubriken kan läsas under D17_013
)

Geometrisk carta öfwer Kongznårby Kongsgård i Brunneby sochn och Bobärg härad

            Notarum Explicatio
Littera et numero                                                                                                    Åker            Sommar     
                                                                                                                        tunnor Cappar    lass höö
A. Åker i Norra gierdet lerjordh                                                                        55        8
    Jtem stenöhrn                                                                                                1        16
B. Ängen Sätran består af hård- och starrwall, sampt mäst öfwer heehla ängen
    medh eeke- gran- tall- hassell- biörck- och annan små löfskogh uthi; hårdwall                            150
    Starrwall                                                                                                                                    50
C. Hårdwallsäng i diuurgården, litet starrblanda widh kierret                                                            40
D. Trägården består af några unga äpplen- päron- och plommon trään, jordmon
    af leerjordh                                                                                                    3        16
E. En lyten åker täppa af Trägården från stängdh samma jordmon som Trägården   -     22
F. En lyten hamptäppa af leerjordh                                                                      -        20 ½
G. Stoora Steenhussetz grundrytningh
H. Stoora Mangården
J. Lilla Mangården
K. Ladugården
L. En hästhaga af tall- gran- biörck- ahl- hassell och annan löfskogh, magert
    bete emellan bergen och skogen att föda 6 hästar.
M. Oxehagen af gran- tall- och ungh löfskogh, godt bete att föda 12 kiöhr uthi
N. Ett afrögdt kierr tillförende warit diuurgårdh, men nu brukas dhet till kohaga,
    af kierrwall och sanck dyebåttn
O. Ett dito medh små ahl- och biörckskogh öfwerlupen
P. Ett stycke af diuuegården består af bergh sampt tall- och granskogh, några
    eekar iblandh.

    Torpparna widh Kongs Norrby /på norra/ sydan om åhn
Numero 1. Oluf Pehrsson Klåckarhagstorppet a. hafwer åker till
    åhrligit uthsädhe sandblanda stenöhrn                                                            1        4
    b. 2 stycken ängiar straxt dher hoos, af skarpp hårdwall, medh
    gran- tall- biörck- och ahlskogh all öfwerwuxen till                                                                    6
2. Simkare torppet har hwarcken åker eller ängh, allenast kring torppet
    nyhligen inhägnadt ett afrögdt swediefall
3. Kohltorppet Joen Andersson c. hafwer åker
    dhet ena åhret sand/blanda leer/jordh                                                            3        8
d. dhet andra åhret sandjordh grundh och elack kringh backarna                       3        -
e. hårdhwalls ängh                                                                                                                        1
f. Jtem en ängh af starrwall och måssbåttn, sanck och elack widh siön, sampt
     medh berg, tall- gran- och annan löfskogh öfwerwuxen                                                             9
    Noch ängh i Elfmyrsängen belägen i Krigsberga sochn
    af starr och fräkenblanda båttn                                                                                                  3
g. En kalfhaga af föga wärde
h. En beteshaga af berg, gran- och tallskog, medellmåttigt starrwallsbete
    Fiskie i siön Biörcken; skogh och muhlbete på Norrby uthmarck. 
4. Jaska Swenn Andersson ½   i. hafwer åker dhet ena åhret sandjordh något
    grundh widh backarna                                                                                 5        -
k. dhen andra åhrwägen sandmylla                                                                  3        24
    Jäsjordh eller biörcklera                                                                              -        16
l. Ängh straxt dherhoos af fnugg- liungh- och kierrwall, som och öfwerwuxen
    medh tall- gran- hassell- biörck- ahl- och annan små löfskogh                                                  10
    Noch ängh i Krigsberga sochn, emellan Clemmetz haga och des ängh ängh i Bobärg
    häradh, af kierr och fnuggwall                                                                                                   6
m. En lyten beteshaga af magert bete emellan skogen och bergen
    Fiskie i Jäska siön; Skogh och muhlbete på Norrby gårdzskogh nödtorfttigt.

(Nästa spalt:)
Littera et numero                                                                                          Åker            Sommar     
                                                                                                              tunnor Cappar    lass höö  
5. Ahlorpp Oluf n. hafwer åker till åhrligit uthsädhe sandöhrn                   -        24
    o. 3 stycken ängiar straxt här hoos, bestående allesammans af fnugg
    och starrwall, skarppe och torre intet bährandhe, sampt medh berg
    och backar, och allehanda skogh öfwerwäxte till                                                             6
    Fiskie i Lycka siön 9 noot warp
6. Gåhlbecks torppet  p. hafwer åker åhrligen gruusjordh                       -        4
    q. ängh der uthnär torppet af måss- och starrwallsbåttn, medh
    gran- och löfskogh öfwerwäxt                                                                                         1
7. Mållehemmet Måns  r. hafwer åker till åhrligit uthsäde i 6 lyckor
    Sandjordh                                                                                           -        28
    s. 2 stycken ängiar straxt dher hoos, af starrwall och måssbåttn
    medh ungh biörck- och ahleskogh öfwerwuxne                                                               5
8. Lubbetorppet  T. Hafwer åker till åhrligit uthsädhe i 2 lyckior sandjordh  -     24
    u. Ängh derhoos af måssbåttn lytet starrblanda medh gran- tall-
    och ung löfskogh öfwerwäxte                                                                                         3
    v. noch en ängh widh diuurgården starrwall                                                                     2
9. Hultet har hwarcken åker eller ängh, föruthan dhet torpparen
    nu nyligen några små fläckar kringhom stugan medh
    spada oppgrafwat, som doch ey annat är, än bara steenbackan.
10. Grindtorppet  w. hafwer åker åhrligen leerjordh                                -        4 ½
11. Hammarsmidian  x. hafwer uthsädhe dhet ena åhret lerjordh              2        -
    y. dhet andra åhret sandjordh                                                             2        -
    z. ängh straxt derhoos af hårdwall skarpp och torr, medh eeke-
    och annan ungh löfskogh öfwerwuxen                                                                             2
    Jtem kierrwall                                                                                                                 1
12. Fiskartorppet  a.a. hafwer åker till åhrligit uthsädhe sandblanda lermylla  -    12
13. Sågarehemmet  a.b. hafwer åker till åhrligit uthsädhe biörckleera        -        28
    a.c. Jtem sandblanda öhrjjordh                                                             -        28
    a.d. 2 stycken ängiar af sterttingswall, sampt ungh biörck- och
    ahleskogh öfwerwuxen till sammans                                                                                 4
    a.e. noch ett ängskierr af starr- och sanck dyebåttn, medh ung biörck-
    skogh öfwerwuxen                                                                                                           2
14. Hönehemmet a.f. hafwer åker till åhrligit uthsädhe öhrjordh                -        16
    a.g. En äng af hårdwall medh löfskogh öfwerluppen                                                         1 ½
    a.h. noch en ängh af starrwall medh eeke- och annan löfskogh öfwer wäxt                        1 ½
    a.i. En beteshaga af magert bete, sampt ung löf- och tallskogh.
15. Trägårdzmästarens stuga. Numero 16.
    Tegelltorppet a.m. har åker åhrligen öhrjordh                                         -        8
    a.n. ängh derhoos af hårdwallsblanda stertting och små ahlbuskar uthi                               1 ½
     NotaBene  Alle desse åfwanstående torpp åtniuta skogh och  muhlbete
    på gårdzens uthmarck, sampt fiskie i dhe dher omkringh
    liggiande insiögar.

    Uthmarcken till Kongs Norrby som är mycket wydlyftigh och o-
    ländigh, bestående merendeehls af bergh, kierr, träsk, moras,
    giöhlar måskar och några små insiögar, sampt skogh af tall-
    gran- biörck- annan små löfskogh, till gärdzle, stafwer
    och wedebrandh, jämpwähl till löftagande tienligh,
    blef äfwen wähl samma tydh som hemägorne aftagen, doch
    uthi något större hast, endehls för tydsens korttheet, som
    då intet tillät så noga på skogen alt som sigh bör observera,
    endehls och effter dher är en swår marck om somma-
    ren att komma fort uthi och som iagh sedermehra förnummet,
(Texten fortsätter i nästa spalt:)
    ähr migh då rätta skillnaden emellan Bobärgs häradhs
    allmenningh och Kongs Norrby skogh intet opwyst,
    som synes af en der emellan hållen häradz-syninghs
    domb Anno 1687 in Septembris hwillken domb
    bleef migh först nyhligen in Majo öfwerlefwererat,
    och effter som nu tyden är korrt, sådan widhlyfftigh
     marck att genom fahra, ährnar men dhen be-
    spara till näst kommande winter, då dhet be-
    qwämligare lärer kunna sigh giöra låta;
    Dhe torpp på uthmarcken liggia belägne, så skattlagde
    som oskattlagde, äre alle till dess stoorleek /: som
    dhe för ögonen här stå oprytade /: affattadhe och liggia
    alla i sin rätta Distance, föruthan Jäska och Ahlorp
    hwillka äre på uthmarcken längre bortt belägne.

(Text på kartbilden, först på D17_014:)
Åkerlycka till Krogen
Krogen Huusbyfiöhl
Åhlefiske
kierr
linda
Eekebacke
miöhlquarn
(Text på D17_015, delvis överlappande:)
Lubbetorps siön
linda tienlig till åker
stenöhrn

(Text överst:)
Wargklöfwen
Lycka siön

Jäsha siön
oduglig backa
Kierr medh löffskogh
kierr
backa
backa
linda
linda
jäsjordh
kalftompt
linda

Biörcka siön
kerr och dyebotn
beteshaga
beteshaga
linda
kierr
bergh och skogh
berg och skogh
hårdwall medh hassell- och eekeskogh
hårdwall
starrwall
Starrwall
hassell- och eekeskogh
hårdwall medh eekeskogh iblandh
odugligit kierr af måss-båttn sampt ahl- och biörckskogh uthi
Norrby siön
starrwall
ahl- biörck- och eekeskogh
hårdwall
biörck- tall- och eeke-skogh

(D17_014, mellan texten och kartbilden:)
Scala ulnarum
Afmätt in Septembris Anno 1691
af
Nils Lundberg