D17_017

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Kiöhlbäck uthi Boobärgs härad Skepsåhs
sochn belägin

Kiöhlbeck består aff twenne skattegårdar en om 16 som
Säteryt är bygdt på, jtem en om 12 stänger som nu till Rusthåll
slagne äro. En cronegårdh 12 stänger Rusthåls-stam
och en frelsse gårdh om 7 stänger.

    Notarum Explicatio
                                                                                                    Tunnor  Kannor  Sommarlass höö
A. Herregårds huustompt beståhr af 1 ½ tunnors 4 kannor dungjord
    der på ståhr huusen och een lyten trägårdh
B. Cronegården som mindre är och ligger intill
    herregården, des huustompt beståhr aff dung-
    jordh 1 1/8 Tunnor och 5 kannor der på ståhr huusen sampt een
    humblegårdh aff 40 stänger.
C. Crone gården som en gambal Rusthåls-
    stam warit, hwars huustompt beståhr
    aff dungjordh 1 1/8 Tunnor 5 kannor intet besåhs deraff
    uthan igiempte huusenn är een humblegårdh af 100 stänger
D. Frelsse hemmanets huustompt aff leerblan-
    dat dungjordh 3/4 Tunnor och 5 kannor der aff besåhs              1/4
E. Åker i Wästra gärd öhrjord                                                        8
E2. Skiörjordh                                                                               22
E3. Leerblandat dungjordh                                                             29
F. Östra gärdet skiörjordh                                                              20
4. Leerblandat dungjordh                                                                30

    Ängarna
K. Stoorängen merendels skarpen hårdwall och tufor                                                42
M. Lill ängen hårdwal höö                                                                                         6 5/7
    Gerdeshöö hårdwall                                                                                               2
A5. Hage skarpen wall med små gran buskar bete till 2 koor
B5. Hage aff lyka qvalitet bete till 2 koor.
C5. Hage aff lyka beskaffenheet bete till 2 koor.
D5. Hage aff lyka beteswall men bättre fredat till skogh, bete till 2 koor
L. Utmarken skarpen med tufwor och sanck syrwall sampt
    små afstyppande eene buskar
X Fiske uthj åhn ganska ringa som intet brukas. 

    Special Desccription öfwer
A. Sätheryt hwilket är bygdt på een skattegård aff 16 stänger
B. Jtem een skattegård der till hörigh aff    12 stänger
    Hwilka nu till Russhåll slagne äro
                                                                                          Tunor Kappar Sommarlass höö 
    Åker
E. Westra gerdet öhrjordh                                                    5
E2. Skiörjordh                                                                     13        4
E3. Leerblandat dungjordh                                                   17
F. Östra gerdet skiorjordh                                                    11       12 
F4. Leerblandat dungjordh                                                   18       9 1/8

    Ängh
K. Stoorängen merendels skarpen hårdwall med tufor                                    25
M. Lill ängen medelmåttigh hårdwall                                                               4
    Gierdz ängh godh hårdwall                                                                         1 1/4

A.
B.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Börringe
Jörsiö ängh mötär intill
Örfwas giärde mötär intill åhn
Melösa giärde mööter in till åhn
Brobona och Alenäsans lööt mööter in till åhn
Henstorpa giärde mötär intill skiählstenen
Twinneby och Henstorpa engh möter intill

Stoor-ängen af skryn widlyftigh fnugwahll
Lill Ängen af hard-wahll
Linda

Scala ulnarum
Afmät och förfärdigat Anno 1691 aff Jacob Wernsteen