D17_019

    Notarum Explicatio
Numero                                  
    Råå beståår aff 5 hemman, twenne crone och
    ett skatte, som uti alla ägor äro lyka, warandes och
    elliest 2:ne hemman i samma byy doch särskilt bebygde
    och Hageby kallade som sig emellan till alla ägor
    lyka äro, hafwandes desse 2:ne halffparten utj ägor-
    ne emoth dee andra 3:ne gårdar utj Råå; Belägne
    i Fornåssa sochn och Bobergz härad, afmätte Anno
    1692 aff

                                                                                                Tunnor  Cappar  Lass
1. Gårdens byggningstompt som Måns Pädersson åboor
2. Ett åhrs uthsäde i Södra Giärdet jordmon af leer och mulljord    2        11 ½
3. Leer och öhrjord                                                                       -        22
4. Flåttlerra                                                                                  5        9
5. Sandjord                                                                                  -        26
    Höö der samma städes                                                                                     1 62/64
6. Andra åhrs uthsäde i Norra giärdet leerjord                               2        26
7. Flåtleera                                                                                   2        11
8. Leer och öhrjord                                                                      2        5 1/4
9- Hwytt leera beblandat med dungjord                                        1        13
10. Syrsand                                                                                  1        12
    Höö dersammastädes                                                                                        3
11. Uthsäde i een åcker wreet uptagen af betteshagen
    och öhrjord                                                                                2        18
12. Höö af een lytten hårdwallz ängh                                                                      1 ½
13. Stoorängen af tuffwigh och mager hårdwallz ängh                                             8 
14. Een betteshage med gran ahl och någon assp bewäxt
    kan föda 4 nööth
15. Humblegård om 150 stänger
16. En lytten plommon trägård
17. Skougsmarcken af ringa skoug och syländ marck
    som och skougen hwarken till giärdzel eller stöör
    dugeligh och meddelmåttigt bethe

(Text nere t.h.:
        Notarum Explicatio
     
18. Den andra gårdens byggningstompt utj
    Råå, som Cappelanen i Fornåssa kyrcka åboer
19. Skattegårdens tompt obebygt men elliest
    ägorne af Lars Nilsson i Hyttinge häfdat

    Hageby hemmanens byggningstompter
20. Nörre gården
21. Södra gården
22. Åckern i Södra giärdet bruckar hwar
    och een affter sin andeel som tillförende för-
    mält är nembligen Hageby åboerne halffparten
    emoth de andra 3:ne gårdarne i Råå både i
    åcker och ängh
23. J Norra giärdet sammaledes tillyka med
    andra underhörige lägenheeter.
24. Stoor ängen tuffwig och mager hårdwall
25. Lillängen af samma jordmon
26. Ett torpp till heela byen kallas Engbäcken
27. Een betteshage till crongården som cappelannen
    åboor.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Skärsta ägor mötha här
Hageby skough möther här
Lunda hagar och Hyttinge ägor taga på denna sydan emoth
Racke Åssmesta ägor mötha här emoth

Gran och ahlskoug
Lööten
Sydländ marck aff småå gran och ehnskoug
Gran ahl och asspeskoug
Kalfftäppa
Cappelanens enskylte tomptlycka
Hybeln
Hagh wyk

Scala ulnarum     Anders Wetterman

(Text på senare tillfogad lapp i övre vänstra hörnet:)
Öfwerstlöjtnanten ?
Compagnie
Numero 7 :    73.