D17_021

(Rubrik:)
Gullbergs häradh Vreta sochn

    Explicatio Notarum

Littera Numero                                            Åker            Höö
                                                               Tunelandh       Lass
        1. Odenfors herregård
A.    Sädesgiärde eller det Östra                16 7/8
B.     Trädes giärde eller Vestra                 13 1/4
C.     Ouppbrukat åker                              3/4
        Åkern finnes af örejordh och grof
        sand på somblige ställen som och lehr
        och mylla beblandat.
        Äng af måsval littera D. den andra
        littera E. hårdwal med stenrössior
        och skarp ängs wall                                                  46
F.     Trägården om 400 stycken trä
G.     Ladugården
H. 2  Färie karlen                                     1/4   
        Qwarnen med 5 par stenar berättas
        att hon för flodens hastighet
        skul ey hafwer nogot /säkert/ stånd uthan
        som offtast måst lagas sedan ähr
        och uthur wägen aflägen att så högt
        arende ey kan uthgifwas begiärer i
        ödmiukhet tilgifft der uppå.
    3. Mölnaren af Herregårds ägor            1 3/8             3 ½
        Til Herregården finnes ingen storskoug
        ey eller wedbrand medelmåttigt muhlbete
        Ringa fiskerj uti strömen för des häfftighet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Höghby ägor på denna syda
Tåmpta byy och Kungzqwarn ägor stötha här till
Leberga kyrka
Leberga kiörkioby ägor gräntza
Kiärsöö Herregårdz ägor

Engh dels aff hårdwal dels måsswal med athskilligh slags skough bewuxin
Skoug holm af gran
muhl-bete neder omkring åhn mycket ..arnt och elackdt
Holmar
Stenigh och skarp ängh
Betes hage aff stoor ek och hassel sampt annat småt bu-
skager bewuxin
gammal tompt
Hassel buskar

Scala ulnarum
1687 Erich Nerbelius junior