D17_024

(Rubriken till D17_024 finns att läsa på D17_023. Hela texten redovisas här:)

Geometrisk afrytning öfwer Hornstäfwa uthi Gulbärgz härad och Wreta Klåster sochn

General Description
                                                                                Tunnor Cappar  Höö lass
Hela Hornstefwa by består
af 5 hemman och 5 uthjordar; Skattgården A.
om 20 stänger; Twenne gårdar B. och C. som äro
tillslagne till ett Rusthåll, den ene om 16 stänger
den andra om 14; Jttem gården D om 13 stänger
Gården E. 12 stänger; Myres uthjord om 7 stänger
Rookiörkass om 3 stänger; Torpa uthjord om 3 stänger
Siärnsund om 3 stänger; wallby uthjord om 4 stänger

    Notarum Explicatio

F.  Östra giärdet består en dehl af grund mull-
c1. iord med klappersteen                                            50        -            -
F.2. Jttem öhr och dungiord                                           48        -            -
J.  Wästra gierdet består och så en dehl af grund
    3. mulliord med klappersteen                                    47
    4. Jttem öhr och dungiord                                         48
E.5. Stoorängen een dehl af sanckt dybotten
    som består af starrwald                                             -        -            41
E.6. Jttem een dehl af skrin hårdwall                             -        -            31
L. Ängetompten som kommer skattgården
    alena till som beståår af hårdwald                              -        -            5
N. Flohagen emellan båda giärden af staarwald             -        -            6
O. Rå kiäret j Östra giärdet af starr wald                       -        -            5
P. Enge hagen af hårdwald                                            -        -            3
C. och E. Hage af hårdwald                                          -        -            1
H. Skattegårdz betes hage med duggeligt trinne gersle
    och wedebrand, bete till 3 koor.
Y. Beteshage med tahl, och granskogh, bete till 5 koor
S.h. betes hage granskogh till trinne bete till 3 koor
Q. Torpa uthiords hage af gran till trinne, bete till
    2 koor
T. En liten betes hage som hela byn ähr
    intresserader uthj, föga af werde bete till 1 koo
K. Siälfwa uthmarken mest uthhuggen
    men betes marken mycket skiön.
    Fiskewatn inthet, uthan källor till wattn
    boohl.
1. 2. Twenne disputerliga torp som äro i skillna-
    den emellan Hornstäfwa och Hagåhsa ägor
    som bestå af sandiordh                                            1        26
M.3. Jttem en stoor dehl af Hagåsa äng som
    Recta Linia ifrån 5steenaröret på Salt bac-
    ken till steenen Gråhall, /men/ Hagåså1 häfd, är
    hwarken af Hornstefa åbor, lageligen klan-
    drat eller Hogasa ifrån synt.

(Texten fortsätter nere t.v.:)
    Rosthål
    Special Deschription
    öfwer gården B. om 16 stänger
                                                                Tunnor Kappar Sommarlass höö
f.1. Östra giärdet af grund mulljord                9        -
f.2. Jttem öhr och dungiord                            8        -
j.3. Wästra giärdet af grund mull-
    jord med klappersteen                               7        -
j.4. Öhr och dungiord                                     8        -
E.5. Stoorängen af staar wald                         -        -             6 ½
E.6. Jttem af skrin hårdwald                            -        -             5
n. Flohagen af staarwald                                  -        -             1 ½
o. Råkiäret staarwald                                      -        -              1
12. Betes hagen af gran och tahl till
    trinne sampt bete till 7 koor
10. Een åhsen föga af wärde, bete
    till een koo
    Humblegård om 100 stänger

    Special Discription
    öfwer den gården C. som
    ähr till slagen tillsammans
    med den föregående gården b.
    och beståår af 14 stänger
f.1. Östra giärdet af grund mull-
    jord med klappersteen                            7        -
f.2. Jttem öhr och dungiord                         8        -
j.3. Wästra giärdet af grunmull-
    jord med klappersteen                            6        -
j.4. Jttem öhr och dungiord                         8        -
E.5. Stoorängen af staarwald                      -        -            6
E.6. Jttem skrin hårdwald                            -        -            4
n. Flohagen af staarwald                              -        -            1
o. Råkiärret staarwald                                 -        -            1
13. Betes hagen af tahl och gran-
    skogh till trinne, bete till 3 koor.
11. En betes lycka, bete till en
    kalf
C.E. Jttem gräshage, som häfdas
    till sammans med gården
    E. af hårdwald                                        -        -             2

Elliest ähre desse gårdar lyka
med dee andra gårdarna
j skog och mulebete.
Humblegårdh 90 stänger

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Dänne sidan Wågasta ägor
Hogåsa ägor möta på denne sidan
Skögesta uthmark möter på denne sidan
Knifinge uthmark
Tårpe giärde
Knifinge giärde
Glansta giärde
Myres hage
Tårpa äng och hage
Kiärsiös giärde
Lunboos ängh mötär på denne sidan
Edegata? Selegata? ängh
Denne sidan mötär Lunbo skogh
                                                   
Den disputerlige råågången
Häf-dan
Ahle kiär
Godh betes wahll
Tågmååsen                
Kiäragtig wahl
Goodh betes wahl
Skryn hårdwahll
Rååkiärret widh nampn
Sank dybåtten
Huståmpter
Floghagen

________________
1) Fel för Hagåsa?