D17_026

(Rubrik dold bakom uppvikt flik, kan läsas på D17_025:)
Geometrisch charta öfwer Ekeberg i Möhlby
socken och Wyfollcka härad

            Notarum Explicatio
Littera et                                                                                    Åker             Sommar     
Numero                                                                              Tunnor Cappar    lass
    Eekebergh består af ett halfft hemman, dhet änkian hustru
    Jngebor Nilssdotter åboor
A. Hafwer åker i dhet ena gierdet sandblanda swartt-
    mylla medh klappersteen och något grundh skär under        1        24
B. Jtem i samma gierde leera och klappersteen                       1        4
C. Åker i dhet andra gierdet sandblanda swarttmylla med
    något leera på sombliga ställen beblandat, sampt nog
    stenigh och bergh under                                                      4        8
D. Åker i dhet 3die gierdet swarttmylla medh klappersten
    tämmeligen stenigh åker, doch godh                                   1        8
E. Ängen Gräshagen af maa- och fnuggwall                             -        -                5
F. Stoorängen består af steen- och måssigh hårdwall
    sampt småt fnugg och starrwallsblanda sterttingh,
    mycket berg- och stenigh, mäst medh tall- gran- och biörck-
    skogh öfwerlupen, måssigh hårdwall                                   -        -                9
    Jtem fnugg och starrwallsblanda stertingh                            -        -                9
    Jtem gierdeshöö om åhret hård- och maawall                     -        -                6
G. Noch åker i en lycka på södra sydan Storängen
    lerblanda dungjord                                                             -        12

Till denne gårdh finnes tall- och graanskogh till uth-
huustimber, sampt trinne stafwer och weddebrandh
nödtorfftigt, jämpwähl godh biörck- och anna
löfskough, hwarest och är godh lägenhett att fälla
till swedielandh; Muhlbete till huusbehof; men
intet fiskie eller fiskiewatten, ey heller fleere com-
moditeter, allenast kringh soldat torppet är nyligen
af uthmarcken opgiordt några små åkrar, hwillka
intet kunna åboen beräknas, effter dhe än ey äre
af något Jmportance eller wärde.
Emellan denne byn och Hermanshult berättades
wara twyst, hwillken och så effter possessorernes be-
gäran bleef afsatt.

(Text runtom kartbilden, först angränsande byar och marker, medsols:)
Oxehagens ägor i Wester-Hargs sochn möter här
Hwalsätters ägor mötha på denne sydan
Skenningssweds och Kongshults ägor mötha här
Hermanshultz ägor möta på denne sydan
Öhrbergs-huts1 ängs hump möter
Hermanshults ängshump möter här
Öhrbergshultz ägor möta här på denne sydan

(Olika gränsmarkeringar, medsols:)
Några stenar nedan för et berg
En steen
(Övre gränslinjen som man tvistar om:)
3 steenar liggia lösa på ett berg
3 steenar förskingradhe på ett berg
(Nedre gränslinjen:)
4 stenar på ett berg
3 stenar på ett berg
Twysteplatz emellan Eekeberg och Hermanshult
3 steenar på ett bergh

Några stenar liggia uthnär wägen till Öhrbergshult

(Text på ägorna:)
Afswediat parck
Tallskoug
godh biörckskough
Sanck måsse medh skough uthi
gammal swedh
Sank måssa medh skoug uti
Bysens uthmarck
Swedh
Soldatstuga
Källa
Eekeberg
Källa

Scala ulnarum
afmätt Anno 1692
af Niels Lundberg

________________
1) Fel för -hults