D17_030

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer herregården Uhlgebärgh uhti Wyfålka härad och Wy-
by sochn belägen

A.    Notarum Explicatio Uhlgebärgh   
                                                                    Tunor      Sommarlass
                                                                    Kappar        höö
B. Södra gierdet öhriord                                31                                                           
B2. Dungiord                                                15
B3. Jttem med mull och något leerblandatt      24
C. Norra gierdet, grus och öhriord                 23
C2. Sandmylla                                               27
C3. Dungiord                                                  9
C4. Jttem spickelera                                        9
K. Stoor ängen een stoor dhel odugligh för
    dess sancheet skull, och dehl med sqwa-
    kran öfwer wext. Starrwall                          -                37
K2. Jttem fnugwald                                         -                55
E. Nyhengnan mawald                                    -                20
G. Kohagen een dehl granskogh dugligh
    till trinne, brede widh bete till 22 koor.
H. En betes löött bete till 10 koor.
J. Hästehagen med små enebuskar,
    Bette till 12 hästar.

(Text nere t.v.:)
                                                                Tunnor Kappar  Höö lass
B. Södra gierdet öhriord                              15        16
B2. Dungiord                                                7        16
B3. Jttem mull och något leerblandat             12        - 
C. Norra gierdet grus och öhriord                11        16
C2. Sandmylla                                             13        16
C3. Dungiord                                                4        16
C4. Jttem spickelera                                      4        16
K. Stoor ängen stoor dehl oduglig för dess
    sanckheet skull och een dehl med
K2. qwackran öfwerwäxt staarwald               -        -            18 ½
    Jttem fuugwald1                                          -        -            17 ½
E. Nyhägnen mawald                                       -        -            10
G. Kohagen een dehl granskogh duugligh till
    trinne brede wid bete till 22 koor

(Text t.h. nedtill:)
Special Description öfwer 4 gårdar under her-
regårdz rusthåll slagne, och äro sigh emällan
lika stoora.
                                                                                         Tunnor Kappar  Höö lass
B. Hwardera bonde gården uthsede Södra gierdet öhriord     3        28
B2. Dungiord                                                                        1        28
B3. Jttem med mull och något leerblandatt                             3        -
C. Norra gierdet grus och öhriord                                         2        28
C2. Sandmylla                                                                      3        12
C3. Dungiord                                                                        1        4
C4. Spikeleera                                                                      1        4
K. Stoor ängen af staarwald                                                   -        -            4 ½
    Jttem fnugwald                                                                   -        -            4 ½ 
E. Nyhängnen af mawald                                                        -        -            2 ½
J. Hästehagen med små eenebuskar, bete till 3 koor åht
    gården.
    Löten bete till 2 koor åht hwardera gården i löthen.  

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Skortel äng möter
Skorteby giärde möter
Nyby giärde möter på denne sidan
??rasta giärde
Mörby ängh möter på denne sidan

Sank dybåtten fögä af wärde
Medh liung och skwackran öfwer wägst
Fnug wall
Fnug wall
linda
Betes löten
Hästehagen
Nyhägnen
Maa wall
Kohagen

Scala ulnarum
Afmätt och förfärdigat Anno 1692
aff Jacob Wernsteen                                   
                   
________________
1) Fel för fnugwald