D17_032

(Rubrik:)
Geometrisch affritningh
öffwer
Frälsse hemmanet Torssnääs tillförende gam-
malt sättery sampt frälssehemmanet Leer
Järde och Drusstorp med dess underhörige
torp belägne i Wyfolcka härad Hargh
sochen affmätte Anno 1692 af

    Notarum Explicatio
                                                                    Tunnland Cappar  Lass
1. Siälfwa gårdens byggningstompt
2. Ett åhrs uthsäde j Södra giärdet, jordmon
    af tallera                                                        2        12
3. Flåthleera                                                      1        10
4. Jtem sand och öhriord                                   3        12
    Andra åhrs uthsäde i Norra giärdet och dez
5. jordmon af tahleera                                       2        24
6. Jtem öhr och sandmylla                                 1        14
7. Siöölyckan af sandjord                                  2        6
8. Mååss engen af röd staarwall                         -        -            8
9. Siöölykan stennig hårdwall                             -        -            5
10. {utj Booslättan hårdwall                               -        -            4 2/3
11. {utj tegemåhl med Prästgården af kiär äng    -        -            2 1/3
    Giärdes höö j Södra giärdet af hårdwall          -        -            3
    Af Norra giärdet                                            -        -            3
12. Twenne betteshagar af bergigh marck
    med tahl och gran sampt småå biörck
    skoug bewäxt.
13. En kalfhage uptagen och uthlagdh af
    Mååssängen såssom dett är stennigh
    marck. Skougen och uthmarcken
14. till nödwändigt timber och giärdzel
    till huussbehoff, ringa betesmarck för
    dee höga bergen skull
    Något fyske utj siöön Hargen
15. Humblegård till 50 stänger.     

    Leergiärde Frälsse hemman ett
16. Hemmanetz byggningstomp
17. Norra giärdet flåtlera                                3        16
18. Askleera                                                  2        5
19. Sand och öhrjord                                     -        29
20. Södrajärdet flåtlera                                  2        23
21. Wästrajärdet leerjord                               -        24
22. Sand och öhrjord                                     1        14
23. Wästra ängen af hårdwall                          -        -            4
24. Kiärwall i samma ängh                              -        -            12
25. Hemängshagen af kiärwall                         -        -            1
26. Hårdwall i samma ängh                             -        -            2
27. Een ny uptagen beteshage af bergig
    marck med småå tall och biörkskoug bewäxt
28. Skougsmarcken med tahl gran och
    småå biörckskough, såsson och skarpt
    muhlbette.
    Något fyskewatten i Harg siöön till
    3 kattiestånd.
29. Ny anlagd humblegård till 100 stänger
30. Torpet Krysskiälla
31. Uthsäde i twenne småå wretar af sand och
     öhriord                                                       -     28
32. Andra åhret i twenne småå wretar              -     31
33. 2ne småå kiärängar bewäxt med biörck
    och ahlskoug kasta af sig                             -        -            8
34. Torpet Oxhagen
35. Uthsäde ena åhret sandjord                       -        20
36. Andra åhret af dito jordmon                      -        16
37. Twenne småå ängiar af skougs kiär-
    ret upptagne mehrendells buskige ka-
    sta af sigh                                                   -        -            5

(Text uppe t.v.:)
        Notarum Explicatio
Numero                                                           Tunnland Cappar  Lass
    Drusstorp frälse hemman ett halfft
38. Hemmanetz byggningstompt
39. Åckern i Wästra giärdet ny upptagen af flått
    leera                                                                 -        24
40. Änn flåthlera                                                   1        20
41. Gammal åcker linda dersammastädes              1        2 3/4
42. Andra åhret af leermylla                                  -        18
43. Dito flåtlera                                                    1        6 3/4
44. Gammal åcker linda                                        1        5
45. Höö af mååssängen småå staarwall                  -        -            6
46. En kalfhage hwilcken när den bärgas kan
    giöra af sigh                                                      -        -            1
47. Kamphumpen mestendels kiär ängh till            -        -            4
    Jngen skougsmarck särskilt utan allenast hwar
    5:te trää med Boo herregård.
    Elliest inga fleera nyttigheeter till detta hemman

48.    Ett littet torp Haghstugan
49. Norra Lyckan af tallera                                    -        31
50. Södra af lyka jordmon                                     1        -
51. En lytten hage af bergig och stenigh
    marck hwar af kan bärgas                                  -        -            1

52.    Torpet Ruskebärgh
53. Uthsäde alt inom een hägnadt sand och
    stennigh jordmon                                                1        26
54. Ängen med eek tahl gran ahl och små
    biörckskoug bewäxt aff måssigh hårdwall
    kastar af sigh tillyka med giärdeshöö                  -        -            6
55. En lytten uthmarck mestendelles afswediat
    såssom och mycket bergug och steennigh
    elliest lyttet skoug till wedbrand och siälf-
    wa bettesmarcken föga dugligh.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Kolsta siön
Kolsta ägor mötha här
Harg siöön
Giätz wicken 
Boo säthe gårdz ägor mötha på denna sydan
Kungshults ägor
Sämming Swedz ägor mötha här
Wall sätters ägor taga emoth på denna sydan
Eck bergz ägor mötha här
Hultersta ägor

Oxhags mooskiäl
Tiugfahls bergskiäll
Låsestugan
Tupp berget
Laamååsen
Rogh mooen
Backstuga
Måsse
gamalt swed land
Uff kiäret
Swed land
Siööstuga

Scala ulnarum
Anders Wetterman