D17_035

(Rubrik till denna kartakt, som här är dold under en uppvikt
flik, kan läsas under D17_034. Hela texten redovisas här:
)

Geometrisch charta öfwer Bracksta i Tollsta
socken och Wyfollcka häradh

    Notarum Explicatio
                                                                                                  Åker             Sommar
                                                                                                                       Lass
                                                                                           Tunnor Cappar    Höö 
    Bracksta består af 2 ½ hemman om 15 ½ stång
    j byamåhl
A. Åker i Wästra giärdet styf leeerjordh                                 13        -
B. Skier jordh eller biörkleera                                                15        16
C. Åker i Östra giärdet styf leerjordh                                     18        -
D. Skiär jordh eller biörck leera                                              3        -
E. Noch åker af Heedängen vptagen sandblanda skier jordh    9        -
F. Engen Bulten, består af skarp och torr hårdwall medh några
    eekar och enbuskar uthi                                                      -        -            16
    NotaBene Här hoos är till wetandes deth Kyrkioherden här i sochnen,
    innehafwer /: vnder Prästebohlet /: af Numero 1. och 2.  1/6 dehl eller 2
    stänger i fullt måhl dem tillhörige, hwilka tegar skall i
    forna tyder af fru Ebba Gyllenstierna som desa hem-
    man possiderat, warit gifna till Prästgården, i ansende
    för 1 tionde? altarsmör
G. Heed engen består af stärtingsblanda hårdwall, medh bladwall
    sampt några eekar och enebuskar uthj, mycket skarp och torr
    intet synnerlig bärande                                                         -        -            10

    Skougen som består af graan och tall, finnes här på deras vth-
    mark, och instängda beteshagar, till trinne stafwer och
    wedebrandh nödtorfftigt, sampt några små timmerstockar
    på someliga ställen, till ladugårdz huusens reparation
    tiänelige; got muhlbete till bysens tarff; Jntet fiskie
    Dess uthan hafwa åboerne hwar sina åkerhumpar, vthängar
    och beteshagar, som skola uthj Special Description
     blifwa vpförde.

    Grannarna
Numero 1. Erich Persson Cronohemman 1 om 6 stänger i byamåhl hafwer
    åker i deth Wästra giärdet styf leerjordh                            5        1
    Skiärjordh eller biörkleera                                                6        -
    J det Östra giärdet styf leerjordh                                       6        31
    Skiärjordh eller biörkleera                                                1        5
    Åkerhumpar i Heedängen sandblanda skiör jordh             3        15  
aa. Noch åkerhumpar i bägge giärdena skiörjordh                2        8
    Eng af skarp och tårr hårdwall i Bullten                             -        -            6 1/8
    Jtem j Heedängen stärtingsblanda hårdh- och bladwall      -        -            4 

                                                                                          Åker            Sommar
                                                                                                              Las
                                                                                    Tunnor Cappar  Höö
ab. Fem stycken engstäppor af vthmarken inhägna-
    de bestående af måsig hårdwall på somblige
  
  ställen medh fnug beblandat                                           -        -            8
H. 1 lyten betshaga bestående af berg, sampt
    vng tall och granskoug, magert bethe
    för 3 stycken koor
J. Noch 1 större dito af berg, tall- och gran-
    skoug, sampt got hårdh- och kierr-
    waldsbete at föda 8 stycken koor uthj.
2. { Lars Erichson och  } Cronohemman 1 är lyka
    { Niels Person          }            
    i stångfall sampt åker och eng medh före-
    gående Numero 1
ac. Åkerhumpar i bägge giärdena skiörjordh                    2        24
ad. 1 skougseng af måsig hårdwall
    något fnugblanda                                                         -        -            8
ae. Noch 1 lyten dito af måsig hårdwall
    medh små san tufwor och löfskoug
    ofwerwäxt                                                                   -        -            4
K. 1 Betes haga Steenhagen benämbdh
     af berg sampt tall- gran- och löf-
    skoug, magert hård- och kiärrwaldz
    bete at föda 4 stycken koor uthj.
L. Noch 1 större dito, som merendels be-
    står af berg, sampt ung graan och
    tallskoug, magert hårdh och kierr
    waldz bete emellan bergen at föda 6 stycken
    koor uthj.
    Desse bägge föreskrefne hemman
    har tillförende till en dehl warit
    olyka i åker och eng, men nu wed
    skatläggningen, blefne medh lyka
    renta påförde, altderföre böör
    dem och delas emellan till lyka
    storleek i ägorna
                                                                                              Åker            Sommar
                                                                                                                  Las
                                                                                        Tunnor Cappar  Höö
3. Per Andersson Cronohemman ½ om 3½ stång i byamåhl
    Hafwer åker i det Wästra giärdet styfleera                         2        30
    Biörkleera eller skiörjordh                                                 3        16
    J det Östra gierdet styf lera                                                4        2
    Skiörjordh eller biörkleera                                                 -        22
    Åker i Heedängen sandblanda skiörjordh                           2        2
af. Noch åkerhumpar i bägge gierderna skiörjordh                 2        24
     Eng af skarp och tårr hårdwall i Bulten                              -        -            3 3/4
    Jtem j Heedängen hård- och stärtingzblanda bladwall          -        -            2
ag. 1 engshump i Heedängen skarp hårdwall                           -        -            ½
M. 3 stycken små engstäppor af måsig hårdwall                      -        -            5 ½
N. Noch 1 dito af måsig hårdwall hårdwaldsblanda stärting
    medh några biörkbuskar sampt tall- och granar uthj            -        -            4½
O. 1 stycken betzhaga af berg sampt ung tall- och granskoug
    magert hårt och kierrwaldzbete at föda 4 stycken kor uthj
P. På bysens vthmark är vpbygdt et torp Dufweda-
     len benämbdt, som har åker ab. det ena åhret skörjord     -        24
    ai. det andra åhret samma slags jordmåhn                          1        4
    Måsig hårdwalds eng der hoos till                                      -        -            2

NotaBene det berättas at här i byn skall tillförende hafwa
    legat 1 vthjordh ---- skattegården i Torppa by
    tillhörig, hwilket och 1 gammalt bytes breef om sam-
    ma vthjordh för 204 åhr tillbakas nogsampt be-
    wittnar ; Men den åker och eng, som vthjorden sko-
    lat tillkommit intet i manna minne till Torp-
    pa är blefwen bruukat, ey eller åboen der på Åkiä-
    rat
, allenast i skoug och vthmarck warit medh
    denna byn dehlachtigh till nödtorfften.
Q. 1 stycken betzhaga till ofwanbemälte skattegårdh af bergh
    backar och vng tallskoug medh ringa hårdwaldzbete.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Himmelsby engh möter här
Torppa ägor möta på denne sydan
Löfhuus egor möta här
Himmelsby eng möter här
Mathems ägor möta på denne sydan    
Skogsta (R-?) ägor möta på denne sydan
Åhlsta ägor möta på denne sydan

Eke och hasselbake
linda
ödesåker
ödes
Brakstaby
Torp
Soldattorp
linda
Bakstugor
Afswediat park
Tegellador
Här hafwa Torppaboerne giordt intakor
3 jordfasta steenar
3 stenar lösa liggia på anannan
3 stenar på et berg
En jordfast steen
Sank skoug med måsa öfwerwäxt
Twistepark
Bysens vthmarck
3 steenar jordfasta
3 stenar på 1 berg
4 stenar på 1 berg
3 stenar på anannan
3 stenar på et berg
1 jordfast omskolat steen
Altarsteen

Scala ulnarum
afmätt Anno 1692
af Niels Lundberg