D17_037

(Rubrik:)
Geometrisk affrytning
öffwer
Hydinge byy som beståår aff fy-
ra hemman belägne utj Wyfolcka härad
och Sya sochen
Afmätt Anno 1692
aff

    Notarum Explicatio
Numero                                                         Tunnland Cappar   Lass
1. Backegården som Erich Andersson åboor
    Åckern i Norra giärdet
2. Dungjord nylig aff Norrängslien                        6        22           
3. Rööleera                                                         3        11
4. Styf leerjord                                                    5        21 3/4
5. Lilla giärdet biörcklera                                     2        22
    Andra åhret i Södra gierdet
6. Styff leera                                                        1        16
7. Dungiord                                                         5        6
8. Röö och styff leerjord                                      1        23
9. Änn dungiord                                                  1        28
10. Styff och kiärff leerjord                                 1        25       
11. Stoorängen mager hårdwall                                                    9
12. Ängen kallad Bällgen aff hårdwal                                            8
13. Hästhagen af samma jordmon                                                 8
    Giärdeshöö                                                                              ½
14. 2:ne stycken betteshagar aff stennigh
    marck med tahl gran och någon
    biörck bewäxt, hwar uti ifrån den 1
    Maj och till den sidsta Augusti kunna
    födas 8 nööth

15. Mellangården som Swän Päder
    sson åboor
    Norra giärdet
16. Leerjord                                                    4        22
17. Rööleera                                                    1        9 ½
18. Styfflera                                                     2        8
19. Lilla giärdet biörckleera                              1        7 ½
20. Södra giärdet styf leera                               -        24
21. Röö och styff leera                                     -        27
22. God leera                                                  2        17
23. Kiärff leeriord                                            -        28
    Stoorängen
24. Hård wall            11                                                            4
    Stenwalzhagen                                                                       8
25. Een hage dito kallad Haget                                                   6
26. Uggelboo lyckan                                                                  2
    Giärdeshöö                                                                            2 3/4
27. 2:ne stycken betteshagar stennige
    af tall gran och biörck skoug be-
    wuxen såssom och af meddelmåttigt
    bette.

28. Södra gården som Swen Daniel-
    sson åboor
    Norra giärdet
29. Dungiord nylig af Noorhagzlien
    uppiord                                                5        23
30. Rööleera                                            3        3
31. Styff leerjord                                      4        7
32. Lilla giärdet biörklera                          2
    Andra åhret i Södra giärdet
33. Styff leera                                           1        3
34. Dungiord                                            2        28
35. Röö och styff leerjordh                       1        17
36. Än dungiord                                       1        17
37. Styff och tiärf leerjord                         -        16
    Stoorängen Numero 11                                                7
38. Ormsshagen hårdwall                                                  8
39. Ängen Haget samma jordmon                                     4
    Järdeshöö                                                                    1 ½
40. Twenne stycken betteshagar af med-
    delmåttigt bette med tahl gran
    biörck och någon ahlskoug bewäxt
41. Een kalffhage af gran och biörck
    bewäxt men bettet ringa.

42. Wästra gården som nämde-
    man Carl Erichsson bruckar
43. Gårdzens åcker utj Norra giärdet
44. J dett Lilla giärdet sammaledes
45. Södra i lycka måtto
     Stoorängen Numero 11
46. Ormsshagen
47. Hagengen
48. En betteshage af berg och stennig
    marck af tall gran och någon
    biörckskoug.
49. Skougzmarcken till heela byen
    af nödtorftigh skoug till giärdzle
    och wedbrand sampt något timmer
    till ladugårdzhuuss.

Flerre lägenheeter till desse hemman finnes intett.

Scala ulnarum Anders Wetterman

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Sya åcker och ägor mötha
Päplinge ägor mötha på denna sydan
Hyppinge ägor gräntza här
Sya skougz ägor mötha på denna sydan här till
Präst torps ägor

Prästorp
Åckerlinder
Jord broo kiärret
Gölgie måssen