D17_039

(Kartakt inskannad i två delar, D17_039 och D17_040.
hela texten redovisas här. Rubrik:
)
Geometrisk afrytning öfwer Fårsa uthi Walkebo härad och Rappesta
sochn belägen

General description öfwer Forssa nummer 8 Sätery som beståå aff
tiugo stänger och ligger i bymåhl medh 2. heela /9.10./ och een halff /11./hwarest
hwardera aff dhen heela, som består aff 5 stänger. Jtem frälse
gården som beståår aff 4 och enn halff stångh i bymåhl.

    Notarum Explicatio
                                                                                                Åcker
                                                                                            tunnor  kappar  Sommar lass höö
A. 1. Norre gärdet af leerblandat dungjord                            26        2
A. 2. Jtem starck spykleera                                                   34        -
B. 3. Södra gärdet beeståår aff leerblandat
        dungjordh med mull och ör                                            23        -
B. 4. Jtem starck spyklera                                                     40        10
    Ängerna
K.    Söderängen, med hassle och eke skogh aff skryn gräsewäxt
        När törra åhr infalla lemnas hon aldeles oslagen, aff hårdwall                    20 2/5
F     Österängen aff lyka ofruchtsamheet som beståår och så aff tierff
        och skarpen hårdwall                                                                                17
M    Norr ängen som then bästa medh ekeskogh uthi som
        beståår aff godh hårdwall                                                                          44 ½
S    Vthmarken aff ganska ringa wärde som kostar mehra till
        att hålla med gärdzgårdar, och medh freedh, än som inkomsten kan wa-
        ra. Eliest hafwa deesse gårdar fiskewatn uthi Bagge strömmerna
N. 1. Torpet Halmstadh ligger på Herregårdens tegemåhl och hafwer inga
        andra ägor till att bruka sigh på än som af herregården förunnes.
N. 2. Laholm wydh broon är upptagit aff en skogh eller beetzmark som
         haar warit in till Norrängen men ingen ängh uthan bekommer
        något till hielp aff gårdsens ängh som the andra torpare.
N. 2. Till åker leerblandat dungiordh medh nys upiordh åker            2        3
        J Östre ängen är een uthiord som kommer Oluffztorp till och
N. 3. samma jordh är ett torp upbygd på aff sanniordh                    1        28
NF. 3. Jtem till höö samma torp hårdwall på en holmme                    -        -           3
     15. Ett stycke acker utj Oloffstorpe gerde gårdarna
           Numero 9. 10. tillhörigt                                                        3        8

(Texten fortsätter på D17_040:)
Special Description öfwer Forsa sätery som beståhr
aff 4 heela hemman om 20 stänger uthj
byemåhl.
 
    Notarum Explicatio
A.1. Norra gerdet aff leerblandat sanmylla                                         15        11
    2. Jtem stark spickleera                                                                 20
B.3. Södra gerdet leerblandat dungjordh jtem med mull och öhr         12        -
   4. Jtem starck spickleera                                                                25        8
 14. Jtem een lycka som för detta gärdets lindor och
    ringa aff werde jordmon till gerdet brukas som mylla                        3        8
K. Södre ängen med hassle skogh och skrin gräswext                                                12
F. Öster ängen af lyka qualitet medh skrin hårdwall                                                     10
M. Norr ängen medh ecke skogh mitt uthi och skiöna
    gress humppa utmedh strömmarna hård wall                                                            26 

    Någre torp och gambla stufwor nämbligen
4. Qwarnetorpet, hafwer een åkertäppa som meren-
    dels till kahlgårdh och toolandh brukas dungordh                            -        14
5. Ammans torp aff lyka qualitet öriordh                                            -        10
6. Skåhne torpet är upjordh aff gårdzens ängh
    gammall åker leerblandat dungjordh                                                -        16
    Jtem nyss upjordh åcker som intz är wis at komma
    uthi bruk aff dungjordh                                                                    2        28
7. Santorpen hafwa een åker lycka tillsammans
    som merendels till kåhlgårdar och lynland brukas sanjord                 3        3
12. Sanstufwan aff lyka cultur sanjordh                                                1        2
ä. Jtem linda                                                                                        -        28
12. Jbidem ett torp åkerlyckan medh kåhlgårdhen sanjordh                  -        10
13. En åkerlycka belägen på utmarken som kommer
    allena Herregården till som för sin ofrucht-
    samheet och aff-lägligheet, een rundh tydh hafwer
    öde legat, aff groff sanjordh                                                            7        8
15. Ett stycke aff Oloffstorp gierde Disponerat                                   1        2
16. Till Forsa sätery är een miöhlqwarn som
     förledet åhr aff flodh till störste dehlen ruinerades
    Fiske watn aff föga werde uthi åherna
    Till förbemälte gårdh är warken skogh till
    fångh, eller wedebran uthan måste sigh
     sådant från andra orter för skaffa

Scala ulnarum
Afmath och förferdigat Anno 1691 aff
Jacob Wernsteen

(Text på kartbilden till D17_039, först runtom medsols:)
Lebärgz Åhlåckras och Tåmptes ängh
Olstårpa ägor mööta på denne sidan
Toreforse ägor möta på denne sidan
Lagärlunda ängh mötär
Nybbe och Ånesta almenning
På denne sidan stöta olycka ägor in till
Tyttårpe giärde
Attårpe äng och giärde möter intill

Nårrägen1 widh nampn
linda
linda
linda
Östär ängen benämpt
Uthmarken med små g2
Oduglig backe
Hasslebacke
Söder ängen merendels
skall-backar, och föge af werde till att bärgia
Skall backe
Uth marken medh små ene och grane buskar
Tufwigh wall medh småskogh
Miölkebäkz steen

________________
1) Fel för Nårrängen  
2) Texten slutar här, finns ingen fortsättning på D17_040