D17_040
(Kartakt inskannad i två delar, detta är text från en flik inskannad som D17_040.
Hela texten redovisas på D17_039
)  

 Notarum Explicatio
A.1. Norra gerdet aff leerblandat sanmylla                                 15        11
    2. Jtem stark pickleera                                                          20
B.3. Södra gerdet leerblandat dungjordh jtem med mull och öhr 12        -
   4. Jtem starck spickleera                                                        25        8
 14. Jtem een lycka som för detta gärdets lindor och
    ringa aff werde jordmon till gerdet brukas som mylla                3        8
K. Södra ängen med hassle skogh och skrin gräswext                                        12
F. Öster ängen af lyka qualitet medh skrin hårdwall                                            10
M. Norr ängen medh ecke skogh mitt uthi och skiöna
    gress humppa utmedh strömmarna hård wall                                                    26 
    Några torp och gambla stufwor nämbligen
4. Qwarnetorpet, hafwer een åkertäppa som meren-
    dels till kahlgårdh och toolandh brukas dungordh                    -        14
5. Ammans torp aff lyka qualitet öriordh                                    -        10
6. Skåhne torpet är upjordh aff gårdzens ängh
    gammall åker leerblandat dungjordh                                        -        16
    Jtem nyss upjordh åcker som intz är wis at komma
    uthi bruk aff dungjordh                                                            2        28
7. Santorpen hafwa een åker lycka tillsammans
    som merendels till kåhlgårdar och lynland brukas sanjord         3        3
12. Sanstufwan aff lyka cultur sanjordh                                        1        2
ä. Jtem linda                                                                                -        28
12. Jbidem ett torp åkerlyckan medh kåhlgårdhen sanjordh          -        10
13. En åkerlycka belägen på utmarken som kommer
    allena Herrgården till som för sin ofrucht-
    samheet och aff-lägligheet, een rundh tydh hafwer
    öde legat, aff groff sanjordh                                                    7        8
15. Ett stycke aff Oloffstorp gierde Disponerat                           1        2
16. Till Forsa sätery är een miöhlqwarn som
     förledet åhr aff flodh till störste dehlen ruinerades
    Fiske watn aff föga werde uthi åherna
    Till förbemälte gårdh är warken skogh till
    fångh, eller wedebran uthan måste sigh
     sådant från anddra orter för skaffa

Scala ulnarum
Afmath och förferdigat Anno 1691 aff
Jacob Wernsteen