D17_042

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Sörsta uthi Walkebo härad och Wichkensta
sochn belägin

    Notarum Explicatio
Sörsta består af en skattegårdh om 5 stänger en skatte
utjordh af 1 ½ stänger. Twenne cronegårdar som till rust-
håll förslagne äro hwardera om 6 stänger. En frälsse
gårdh om 2 ½ stänger Jtem en frelsse utjordh
om 3 stänger.
                                                                        Tunnor Kappar  Höö
    Gödra gerdet                                                                         sommarlass
B.1. Godh leermylla                                             12        -
B.2. Hwyt spichleera beblandat medh mull            12
B.3. Öhr                                                               8
B.4. Dungjordh                                                     8
B.5. Spickleera                                                     4

    Norre gierdet      
E.1. Leermylla något starkare een Södra gierdet   16
E.2. Dungjordh                                                    16
E.3. Flothleera                                                     16

    Ängerna
K. Stoorängen med eke, hassle, och granskogh
    Hårdwall till                                                    -        -            44
F. Lillängen med eke hassle och granskog          '
    godh hårdwall                                                -        -            12

     Änge hägerna hårdwall
    Tompterna godh hårdwall infra not
M. Skatte gårdz hage med lageligt timber till uthhuus sampt stafwer
    gärdsle och wedebran, jämwell bethe till 10 kohr.
N. Frelsse gårdz hage med sköhn trinne skogh, stafwer wedebrand och bethe till 6 koor
P. Frelsse utjordz hage är halten inne med skattegårdz och hälften afwittrat
    med stafwer och trinne skogh sampt bete till 4 koor.

Special Description öfwer twenne gårdar
af sex stenger hwardera, hwilka till rusthåll slagne äro
och belöper på hwardera gården nämbligen

    Notarum Explicatio
                                                                                   Tunnor Kappar  Sommarlass
    Åker i Södra gärdet                                                                            Höö
B.1. Godh leermylla                                                       3        -
B.2. Hwyth spycklera någoth beblandat medh mull         3        -
B.3. Öhr jordh                                                              2        -
B.4. Dungjordh                                                             2        -
B.5. Spickleera                                                             1        -

    Åker i Norra gärdet
E.1. Leeermylla något starkare än i Södra gärdet           4        -
E.2. Dungjordh                                                             4        -
E.3. Hwyt flotleera                                                        4        -

C. Måns Larssons huustompt bebygd förutan 100 stänger humblegård
K. hafwandes i Stoorängen hårdwals höö                       -        -               11
F. Lillängen hårdwals höö                                              -        -                3 
C.3. Ågerdz hagen hårdwall                                          -        -                 3
C.11. En tompt till bygningstompten hårdwall                -        -                 2

B.1. Nils Anderssons huustompt bebygd item humblegård 100 stänger
K. Hafwandes i Stoorängen hårdwals höö                  -        -                11
F. Lill ängen hårdwals höö                                          -        -                3
B.5. Ågärdz hagen hårdwals höö                                -        -                3
B. Uthi een lyten tompt hårdwalls höö                         -        -                1 
B.9.C. Måns Larssons hage med småth gran och talle timber och
    des uthan bete till 8 nöth, sampt gerdesfång, och wedebran.
H. Jtem een beetes hage in med skattegården, trinne skogh, och
    beete till hwardera åth 2 koor.
B.5. Nils Andersons hage med lageligit huustimber, gerdesfång
    och wede-brandh sampt beete till 10 koor.
    Fiske fins intet och ringa watn bordh.
H. Utmarken är föga af werde till skogh, uthan bete åth ung boskap     

Scala ulnarum
Afmät och förfärdigat Anno 1691 aff
Jacob Wernsteen

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kakery giärde möter 
Kakery uthmark möter på denne sidan
Giswästa uthmark möter på denne sidan, emellan skiählstenerna
Brinks hage
Boos ägor mööta på denne sidan
Wickensta ägor

Skarpen backe intagen af giärdett
Hage granskog duglig till trinne
Ekebakke
Lillangen af hårdwall
Eke backe
En oduglig backe
Stooängen1 medh eke och hasle skogh, af hårdwall
Granskog till trinne
Oxsehagen bete till tu paar oxsar
Kronegårdens hage bete till 10 koor
Sköön granskog till uthuus timber
Skattegårdens af skiön skog till timber, sampt bete till 10 koor
Kronegårdens hage af gran skog till trinne sampt bete till 8 nööt
Prästegårdz hage
Kalfwe täppe
Uhtmarken föge af wärde till skog, men någorlunda mulebete
Kalve täppe

___________________
1) Fel för Stoorängen