D17_044

(Rubrik:)
Geometrisk afritning öfwer Rogesta uthi Hankins häradh Landry och Wålsberg sochn belägin

Rogesta frälsse hemman C 1 som till Militeen skall anslås, be-
läget i Landery sochn tillyka med et frelsse hemman S. jbidem belägit,
sampt twenne cronohemman A. B. uthj Wålsbergh sochn belägne
och beståhr med them aff odalbys rättigheet och lyka ägor
och stånge-tahl.

    Notarum Explicatio
                                                                        Tunor Kappar  Höö lass
A.1. Östra gerdet åker, godh leerjordh                14
A.2. Leera med dungjordh                                  15
A.3. Jtem sanmylla                                               6
B.4. Wästra gierdet, åcker sanmylla                    12
B.5. Jtem leera med dungjordh                            20

A. Huustompterna
A. Huustompt sanmylla                                        -        11
B. Huustompt sanjordh                                        -        12
C. Huustompt sanmylla                                        1        -
D. Huustompt på östra sidan om gården sanmylla  -       24

    Åcker lyckor upp giorde
A.5. Lycka skiörjordh                                           1        24
B.5. Lycka skiörjordh                                           1        28
S.5. Lycka skiörjordh                                            3
C.5. Lycka dungjordh                                           2        24
E.1. Lill ängen hårdwalshöö                                   -        -            48
E.2. Jtem starr höö                                                -        -            24
F.3. Stoor ängen hårdwals höö                              -        -            16
F.4. Jtem starrwall                                                 -        -            8
    Giärdes höö                                                       -        -            6  

    Hagar
B. Hage med små berkie buskar bete till 3 koor.
B. Hage som gatan sönderdeelar helften med
    berkiebuskar bete till 2 koor.
    Den andra deelen med något gran-
    skogh till trinne jtem bete till 2 koor
    Jtem åcker i samma hage, sanjordh                    -        28
A.B. Hage tillhopa, med hassle skogh uthj
    der i giemte beete till 2 koor
D. Klefz hagen een stoor deel odugeligh
    för bergh, medh tall och gran till
    uthuus timber ibidem bete till 2 koor
S.2. Änge hagen medh hassleskogh bete till 1 koo.
K. Koohagen som grannarna äre lyka intresserade
    uthj med små granskogh beete till 32 nöth.
H. Jtem oxehagen aff samma beskaffenheet
    beete till 4 paar oxar.
M. Jtem Häst-ängen beete till 4 paar hästar

C. Special Description öfwer gården C. som
    ifrån frelsse till Militie indelningen sökes.
   
    Notarum Explicatio
A.1. Åker i Östra gierdet godh leerjordh            3        16
A.2. Leera med dungjordh                                 3        24
A.3. Jtem sanmylla                                             1        16
B.4. Wästra gierdet sanmylla                              3        -
B.5. Leeera med dungjordh                                5        -
C.5. En åker lycka på södra sidan om
    Östra gerdet dungjord                                    2        24
C. Tompten på norre sidan om gården sanmylla  1        -
C.A. Ett torp uthj hagen dungjordh                     1        20
C.f. Torpet wid oxe hagen som C. och D. äga
    helften hwar dera sanmylla                              -        4   
    Jtem eth torp som stöter in till Sorby ängh
    som han äger till sammans C oh D
    sanjordh till hwardera                                     -        12
E.1. Lill ängen hårdwals höö till                          -        -            12
E.2. Jtem starr höö                                            -        -            6
F.3. Stoor ängen hårdwals höö till                      -        -            4
F.4. Jtem starr                                                   -        -            2
C.8. Hagen som stöter in till koohagen på södra
    sidan medh måsugh hårdwall                          -        -            1 ½
C.A. Torpet i hagen hårdwals höö                     -        -            3

Hage ståndh är ett eenskylt till gården och
ett med de andre i byelag samfält, det
förra till 8 koor och det senare till
trenne hästar. Hwar till, uthj samma
hagen fins nödtorftigh skogh, till wede-
bran, och gerdzle. Fleere lägenheeter
äro her mera ey till att finna.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Denne sidan Wiskere hage och engh
Denne sidan möta Segre ägor
Heres almening
Lunbo hage
Slattefårsse skogh
Landry engh och skogh
Månsta engh och åker

Lillängen hårdwall
Starrvall
Hårdwal
Koohagen
Stohrängen
Hästägen
Kiär
Kleshagen
Oxsehagen

(Text vid lilla kartbilden nere t.v.:)
Månesta
Sörby
Landry skog

Scala ulnarum
Afmätt och förfärdigat Anno 1691 af Jacob Wernsteen