D17_046

(Rubrik:)
Hanekindz härad Sancte Lars sochn och Roosenkälla Härrgårdh

     Explicatio Notarum
Littera                                                                       Åker       Höö
     Numero                                                            Tunnland    Lass
     1. Rosenkiälla Herregård
A.     Trädesgiärde                                                 6 1/4
B.     Sädesgiärde                                                   7
        Akeren består aff medelmåttig god
        lehrgiord sandblandat med något
        steen och gruuss på somblige ställen, be-
        rätas att utj det Södra giärde slår
        ofta felt med kron säde
C.    Ängen af hårdwal och småt höö ähr utj
        circumferentien temeligen stoor men af bakar
        stora /ekar/ så wähl som små hassel mycket
        bewuxen                                                           -            50
D.    Alorp äng af cronan kiöpt ähr temeligen widt
        begripen men af hagdorn, wjde, samt hassel
        och alder buskar bevuxen. Småt star                 -            19
E.    Noch en äng god gräss wäxt doch af star           -             6
    2. Enges wachtaren                                              3/8
    3. Torpare wid Alorp äng                                     1/4
    Til Herrgården finnes något timmer i hagan
    sampt giärdsel och stör der samma städes
    och gådt muhlbete. Ringa eller alss intet fiske
    i siöhn för des sanckhet skul.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Tinnere skogen
Knustorp ägor möta
Prästebords ägor
Kalstorp möter
Sweaby ägor mötha
Torberga ägor gränsa här till

Råsten
Råsten
Äng aff hårdwall
En dehl fnuggäng med stora ekar och små
hassle skough på stenbackar bewuxen
Stenbackar der och hwar tienlig til muhlbete
Rosenkiälla Lacus
Kiärr
Rosenkiälla
Gran och tall sampt godt muhlbete på stenbakar
Råsten
Kloster ängen dhe fattigas
Gran och tall på stenige backar dels tienligh skoug till timber
Små skog
Alorp äng aff starrwäll och små skoug bewuxin 

Scala ulnarum
Erich Nerbelius junior