D17_048

(Rubrik:)
Charta öfwer Säby i Sancte Lars sochn och Hanekindz häradh

    Notarum Explicatio
Littera                                                            Suart               Leerblan-           Sandblan-           öhrjord            Sandh            Höö
et Numero                                                     mylla               da dung-             da leera                                      blanda
                                                                    med klap-           jord                                                                    flåtlera            Sommar
                                                                    persten                                                                                                                Lass 
                                                                 Tunnor kappar Tunnor kappar  Tunnor kappar  Tunnor kappar Tunnor kappar   
    Säby består af 3 hemman alla lyka stoora i byamåhll.
A. Åker i Wästra gierdet leerblanda suartmylla med klapper-
    steen och något öhrblandat                        13        -
B. Leerblanda dungiord                                   -        -            8        -
C. Sandblanda leera med öhrblandat               -        -            -         -            7        -
D. Åker i Östra gierdet, swarttmylla med
    leera och klapper-steen, något öhrblanda
    kringh backarna, huarest och finnes
    bergh och steenskiähr under                      10        -
E. Öhriord med sandh och gruus bemängdh    -         -            -        -            -        -              7        -
F. Sandblanda flåthleera                                  -        -             -        -            -        -              -        -            13        -
G. Kierret af starr och kierwalls bottn, suårt att berga i
    wåta åhr, som des utan lyder1 mäst huart åhr lyder skada
    af wattnflodh, derest höö bergas i medellmåttigh åhr                                                                                                              36
H. Beteshaga till heela byn, af magert hårdwalls bete att
    föda 2 kohr huardeera.
Till byn finnes huarcken skough, muhlbete, eller
fiskie, för uthan dett åboerne pläga under stundom om
wåhrtyden på Kierret när fiskie leekarna påstå, lytet
med näät och justrande bekomma; flere lägen-
heeter ähr här till intet.

    Grannarna
Numero 1. Joen Månsson Cronohemman 1 hafuer åker i
    det Wästra gierdet                                4        10 2/3        2      21 1/3      2       10 2/3
    Åker i Östra gierdet                              3        10 2/3        -         -            -          -          2        10 2/3      4        10 2/3
a.a. Opgiord åker af gårdztompten leera
    och suarttmylla                                      -        16
    Starr och kierrwalls höö                                                                                                                                                        12
Numero 2. JönsNilsson Cronohemman 1, ähr lyka i byamåhll,
    sampt i åker och ängh, med föregående.
Numero 3. Jöns Swensson cronohemman 1 ähr rustningsstomme    
    och har äfuen så mycket i alla förnämbde lägen-
    heeter, som dee andra endera.
J. Een ängshump till stoora Whllwy af starr och kierwall

(Text på kartbilden, runtom medsols först:)
Siön Roxen
Forneby ägor möta
Lilla Whlwyss ägor möta
Stora Whlwyss ägor möta här

Een 3 kantigh jordfast steen
Emellan Sätuna i Kaga sochn
och Sääby i Sanct Lars sochn
finnes ingen säker åth
skildnat emellan ägorna.

Skarp hårdwald
Starr- och kierwaldh
          
___________________
1) lyder överstruket