D17_050

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Bärga ängh och några andra ängzhumpar i
Sancte Lars och Kierna sochner, sampt Hanekindz
häradh belägne, hwilka Biskopz gården wid Lindkiöpingh här tills Possiderat,
men nu nyligen af hans Konglig Mayestätt allernådigst blefwen effterlåten få uthbyta så stor
tracht i Kinnerydzängen, som kan Qvadrera emoth understående humpar och tegar.
   
    Notarum Explicatio
Numero                                                                          Höö
                                                                                  Sommarlass  
1. Een ängzhump i Stora Vlwy ängh af skarpp och ma-   
    ger hårdwall till                                                               3
2. En hump widh Glyttinge, Stigshumpen kalladh, be-
    står af skarpp och måssigh hårdwallssblanda
    sterttingh, medh små tufwor all öfwer bewäxt,
    ungefähr 3 åhrs tydh warit ohäfdat, och innan
    den tyden aldeles legat för fääfoot; men när
    han blifwer inhägnadt, och wederbörligen ansadh,
    kan blifwa af åfwannembde slags höö                            3
3. Een ängshump i Torneby ängen af små hween
    och fnugwall mycket tierf och uthmager gräswäxt            1 ½
(Spalten t.h.:)
4. 33 tegeskifften i Bergaängen, som har 5
    stänger hwardera i fult måhl, består af
    bergh och backar, medh hassellskough och eene-
    buskar på åthskillige ställen, hööslaget är öf-
    wer hehla ängen hårdhwallsblanda sterttingh                  8
    J åfwanstående ängh hafwa fölljande
    hwar sine tegeskifften, hwar effter annan
    och i den Proportion som föllier, nembligen
    Kyrckioherden widh Lindkiöpingh 6 stänger
    Sahligh Figrely änkia på Smesta, som ähr
    hennes arff och egen 6 ½ stångh.
    Jbidem under Smesta 7 stänger
    Mester Christiern, kiörckioherde i Söderkiö-
    pingh                                         2 ½ stänger
    Hospitalet i Lindkiöpingh 4 stänger
NotaBene Humparne Numero 1. 2. och 3. har /: för dheras
aflägenheet skull:/ här tills mehrendehls af an-
dra der till gräntzande byar blifwit
uthbette, så att dhe för tyden befinnes
der af mycket magra och illa handterade

5. Åker till ängewachtarens torpp, som ähr beläget
    på samtelige Jntressenternes tegemåhl, sanjord    16 cappar

(Text på kartan, först runtom medsols:)
Rämstorps ägor möta
Bärga ägor möta på denne sydan
Örnestadh och Sanforss äng.
Smesta Herregårdz ägor möta här

Eekebacka
Ängewachtarens torpp
Berg och hasselskoug
Eekebacka
Eekebacka

(Text på de små kartbilderna t.h., den översta:)
Torneby ägor på alla 3 sydor
Hospithalshump möter här
(Den mellersta:)
Pehr Jönssons åkerlycka möter
Sahlig Tynnis änckias ängzhump möter här
Siäggetorps ängh möter här
(Längst ned:)
Tiffts ägor möta här
Glyttinge ägor möta

Schala ulnarum
Afmätt in Majo 1694
af
Niels Lundberg