D17_051

(Rubrik:)
                            Kierna
Hanekindz härad Sancte Lars1 sochn och Noby

    Notarum Explicatio
Numero Littera                                                        Åker        Ödes åker    Höö
                                                                              Tunnland   Tunnland      Lass
1.        Noby upgifwit i ehrsättningh af
        Sahlig vice Prähtdentens Wälborne Herr Christiern
        Lagerfäldtz änkie fru Fru Christina Maria
        Hård.
    A. Som består mehrendels af sanblandat
        mylla och någon sten utj                                   4 1/4
    B. Dito sandblandat mylla men mäst sand              3 ½ 
    C. Ödes åker som ähr stark sandjord
        och i mangel af godningh den måst
        ödeläggia helst emedan den mangel
        på ängh och bete för boskapen och åboen
        samma ey mächtar bruka                                  -            3 ½
    D. Ängen dels hardwal dels och bewuxen              -            -                     9
    E. Betes hage kan föda 3 nöth. Elist2 finnes
        til garden ingen uthmark uthan beter
        sin boskap på Konunges Jägare parkar
        mycket mindre någon annan lägenhet.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Häradz mark eller Aspetorp ägor möta
Giärsta by ägor
Jägare parckar på denna syda

Backe
Uthmark
Backe
Skarp sanbake
Betes mark aff små biörkskoug
Slåt hård wals äng
merendels bewuxen af små biörk skough

Scala ulnarum
afsat Erich Nerbelius junior Anno 1688
____________________________
1) Sancte Lars överstruket, i stället är Kierna skrivet ovanför
2) Egentligen Eliest