D17_054

(Uppvikt flik till D17_055. Text nere t.h.:)

25.
Lilla Åhsby
Hanekindz härad
Slaka sochn