D17_055

(Rubrik:)
Hanekindz häradh och Slaka sochn

            Explicatio Notarum
Littera Nummer                                              Åker         Höö
                                                                    Tunneland    Lass
    1. Lilla Åhby
A.    Åker måhn finnes wara aff
        stark lehrjord och grof sandh
        på somblige ställen                                15 9/16
B.    Ängen på ljka sätt som åkeren i
        try skiffte effter goda mäns laggning                        20
C.    Ugelorp en uthjord der utj denne
        hafwer 1/9 del eller 2ne stänger i bymåhl
        mästedels af måsswalsbotn och brukas
        för äng alenast upgiort til åker                   1 ½
        Finnes utj betes hagerne Littera E. nöd-
        torfftig giärdzel och vedbrand
D.     Gambalt qvarnställe hela byen tilhörigt

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Ägor under Prästbordet stöta här in till
Slaka kyrkia
Schea körkioby ägor gräntza
Hageby ägor mötha här om-kringh
Stoora Åhby möter medh sina ägor

Engh aff måsswals botn. Dels hårdwal
med stora ekar sampt små gran och tall
bewuxin liten gräs wäxt här inne hafwer
byen Hagh 1/4 del
Hagby
Hårdwals ängh
Dy måsse
Åker de andra grannarne tilhörig
Beteshage aff gran. Här utj hafwer denne gård sin halfvadeel
Muhlbete aff små gran
Kalff hage
Hästhage af små gran och tall
Ugelorp uthgiord mäste dels brukas til eng upgiord
til åker med små gran och annan skoug bevuxen.

Scala Ulnarum
Erich Nerbelius Junior