D17_057

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Mierdewy i Slaka sochn och Hanekindz härad

                Notarum Explicatio
Littera et                                                        Leermylla            Leerblanda        Leerjordh            Skiörjord            Biörklera           Spyckelera        Höö
Numero                                                    Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar Sommarlass
    Mierdewy, består af 4 hemman och en
    obebygd frelsse
    uthiordh, in alles till 32 stänger i byamåhl.
A. Hafwer åker i Norra gierdet leermylla        9        16
B. Leerblanda dunghjordh                              -         -            3        16
C. Leeriord                                                    -         -            -         -              2        16
D. Skiörjord med grundh och berg under
    på åtskillige ställen                                      -         -            -         -             -          -               8        16
E. Åker i Wästra gierdeth, leerblanda
    dungjordh medh
    grund och öhr kring backarna                     -         -            12        -
F. Leerjord                                                    -         -             -         -            13        -
G. Biörck leera med öhr kringh backarna,
    wid dykes- reenarna lytet dungblanda        -         -             -          -             -        -                 -        -            9        16
H. Åker i Södra gierdeth, leerjord widh
     änderna lytet dungblanda                          -        -              -        -             7        16  
J. Biörckleera, öhrblanda och grund
    kringh backarna                                        -        -              -        -              -        -                -        -              3        -
K. Spicklera grund kringh backarna              -        -              -        -              -        -                -        -              -        -                3        -

    Ängiarna                                                                                Höö
                                                                                            Sommar lass
L. Ryssängen, mycket skarp och mager grässwäxt, som
    består af fnugg- med sterttingswalld och med små
    biörck- hassell- wyde- och talbuskar, iempte
    håhltufwor öfwerwäxt, höö i medellmåttiga åhr                        26
M. Lillängen, af hårdwaldh till                                                     20
N. Broohagen, består af små starrwaldh, widh
    gierdesgårdarna lytet hårdhwaldsblanda                                  38
O. Nyängen, hårdwalzblanda starrwall med hwen ibland              8
     Jtem små starrwalds blanda sterttingh                                    14
    Gierdeshöö, hårdwalsblanda maawaldh                                   6
P. Een beteshaga till hela byn af magert bete
     för 10 kohr, hwarest och stå några granbuskar
    Wthmarken här under som ähr ganska ringa, och
    består mehrendehls af sand- moowald, hwarest
    och stå några små tall- gran- och eenebuskar
    af ringa wärde. Fiskie finnes här till intet, men
    muhlbete hafwer de i deras instängda hagar och
    åkerlyckor till nödhtorfften, hwilcka för hwar
    och en särskildt, skohla uti Special Description
    blifwa annoterade.

Littera et                                                                Leermylla            Leerblanda        Leerjordh            Skiörjord            Biörklera           Spyckelera        Höö
Numero                                                            Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar Sommarlass
    Grannarna
1. Anders Joensson Cronohemman 2:ne det ena af-
    hyst och /begge till ett/ hemman lagde, till Leutnampts säte
    under Ryttmästar Kruses Compagnie, har i
    byamåhl 10 stänger och åker i Norra gierdet    12        31            1        3              -        25            2        21   
    Åker i Wästra gierdeth                                      -         -              3        24             4        2             -         -                2        31
    Åker i Södra gierdeth                                        -         -              -         -               2        11           -         -                -        30            -        30
    Noch 3 stycken åkerhumpar enskylt, 2ne
    lyckor, öhrblanda biörcklera, med nogh steen
    och bergh under                                                -        -              -        -                -        -               -        -                4        -

(Text t.h.:)
Numero                                                                                     Leermylla           Leerblanda1               Höö
et Littera                                                                                                              dungjord
                                                                                             Tunnor Cappar  Tunnor Cappar       Sommarlass                                                                                  
    Jtem opgiordt åker af gårdztompten, sandblanda leerjord       -            -         -        16
    Höö i Ryssängen, småt fnugg- och sterttingswall                                                                                 8 1/8
    J Lillängen hårdhwaldh                                                                                                                       6 1/4
    J Broohagen, små starrwaldh, widh gierdes
    gårdarna lytet hårdhwaldz blanda                                                                                                        11 7/8
    J Nyängen, hårdhwaldzblanda starrwald medh hween                                                                          2 ½
    Jbidem små starrwaldzblanda sterttingh                                                                                               4 3/8
    Gierdeshöö hårdwaldzblanda maawaldh                                                                                              1 1/8
6. 2ne stycken beteshagar af tämmeligit godt
    starr- och kierrwaldz bete för 7 kohr, derest
    och ähr några små gran- tall och eenebuskar uti
7. Ännu 2ne små kalfhagar af magert bete,
    medh några små buskar uti.
    { Pehr Joensson och } cronohemman 1, som /Hans konglig Mayestät/ aller
2. { Pehr Månsson       } nådigst har förundt Sahlig
    Herr Hans Weefsparres arfwingar i lifztyden
    ähr af lyka stoorheet både i /stångfall/ åker och ängh
    med näst föregående.                                                                                                        Biörklera
9. Des utan 2ne åkerhumpar i förenämbde                                                                         Tunnor Cappar
    lyckor af samma jordmån, som förenemdes wid Numero   -    -    -    -    -    -    -    -     2        16
                                                                                                          Lerblanda dungjord
    Jtem opgiort åker i des gårdztompt, jordmå-                                   Tunnor Cappar      
    nen lyka med den förras                                                    -    -        -            23
10. Een beteshaga af Starr- och sterttingswald,
    bete för 6 kohr, med små tall- gran- och
    eenebuskar hehl öfwerwäxt.
3. Joen Swensson Cronohemman ½ af sådan
    beskaffenheet som näst föregående Numero 2
    men har halfparten mindre i stånghfallet
    som ähr 5 stänger hwar wffter åkeeer och ängh
    blifwer uthrächnadt.                    Leermylla   Leerblanda dungjord       Leerjordh            Skiörjord            Biörklera             Höö
                                                 Tunnor Cappar  Tunnor Cappar     Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar   Sommarlass
    Åker i Norra gierdet                 1        15½          -         17 ½          -        12 ½        1         10 ½        -            -
    Åker i Wästra gierdeth              -        -               1         28              2        1              -         -               1         15 ½ 

(Spalten t.h.:)
Littera et                                                                Leermylla    Leerblanda dungjord        Leerjordh            Skiörjord            Biörklera           Spickelera        Höö
Numero                                                            Tunnor Cappar  Tunnor Cappar      Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar Sommarlass  
    Åker i Södra gierdeth                                       -        -                -         -                1        5 ½            -            -            -        15            -            15
11. Noch 2ne åkerhumpar i lyckorna, jordmån
    lyk den föregåendes, på detta stället                  -        -                -        -                 -        -                 -            -            1        16  
    Jtem af gårdztompten, opgiordt åker                 -        -                -        12
    Höö i Ryssängen, af små fnugg och sterttingswald                                                                                                                                                                4 1/16
    J Lillängen, hårdwald                                                                                                                                                                                                           3 1/8
    J Broohagen, små starrwald, vidh gierdes
    gårdarna lytet hårdwaldsblanda                                                                                                                                                                                            5 15/16
    J Nyängen, hårdwaldsblanda starrwall med hwen                                                                                                                                                                 1 1/4
    Jbidem små starrwalsblanda sterttingh                                                                                                                                                                                   2 3/16
    Gierdeshöö, hårdwaldsblanda maawaldh                                                                                                                                                                              15/16
12. En beteshaga af sanck kierrwaldz båttn
    för 3 kohr, hwarest och ähr några små gran-
    tall- och eenebuskar
4. Olof Larsson Cronohemman ½, ähr Post-
    gårdh, och har äfwen lyka i stånghfall,
    sampt åker och ängh medh näst ofwanstå-
13. ende. 13. 4 stycken åkerhumpar i lyckorna
    af samma jordhmån som dee andras hum-
    par der.                                                                -        -            -        -               -        -                    -        -            3        8   
    Jtem opgiordt åker i gårdstompten                        -        -            -        12
14. Een beteshaga af kierr och stärttingswaldz
    bete för 7 kohr; med ung gran- tall- biörck-
    och annan små löfskough bewäxt
5. Gårdztompten till den obebygde frelsse uth-
    jorden om 2 stänger i byamåhl, hwilken
    ähr lydande under Salmon Skutenbergh
    på Syttorp, och hafwer åker i Norra gierdet        -        19            -        7              -        5                 -        17
    Åker i Wästra gierdet                                         -        -              -        24            -        26                -        -                -        19
    Åker i Södra gierdeth                                         -        -              -        15            -        -                  -        -                 -         6        -        6
    Åker af gårdztompten opgiordt till                       -        -              -        5            
                                                                                                        Höö Sommarlas
    Höö i Ryssängen, små fnugg och sterttingswald                                     1 5/8
    J Lillängen, hårdhwalld                                                                         1 1/4
    J Broohagan, små starr widh gierdesgår-
    darne lytet hårdhwaldsblanda                                                               2 3/8
    J Nyängen, hårdhwaldzblanda sterttingh                                                 ½
    Jbidem små hårdwadsblanda sterttingh                                                  7/8
    Gierdes höö, hårdhwaldsblanda maawaldh                                            3/8 
Q. 2ne ängs humpar i Ryssängen, Slaka Präste-
    gårdh tillhörige. NotaBene desse bägge humpar,
    finnes hwarken rörlagde, eller elleist medh O
(Texten fortsätter nertill:
O sådana kjennetecken, som wanligit plägar wara afwittrade; alt derföre
synes oförgrypeligen rättwysan lyckmätigt, det possessorene måste bewysa
huruledes och på whadh sätt, de kommit i possession der af, hwilket till
äfwentyrss torde wara skiedt, emedan gårdarne här i byn en dehl till fö-
rende legat öde.

Afmätt in Junio Anno 1693 af
Niels Lundberg 

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Konungz Jagparck möter här
Ryy herregårds ägor stöta här intill
Walla ägor möta på denne sydan
Een crono ängzhump
Sleesta ägor möta här
Landbohoffz Herregårdz ägor möta här
Boårpz ägor möta här
Kåporpz ägor möta här
Järsta ägor möta här

3 styckna jordfasta stenar liggia uppå landzwägen
Bysens uthmarck
3 stenar liggia lösa på en an-nan jordfast stor steen, och
der uthnär, ähr en wacker jord-fast wyse
Linda med löfskough
Linda medh löf skough
Linda
Linda
Linda
Mierdeswydz byy
Hasselbacka
Linda
Backe
Linda
Linda
Linda
Linda
Linda
Linda
Hårdwald med when ibland
Linda
Oduglig linda
Linda medh några små eene- och granbuskar uppå
Små starr- och ste/r/ttingzwald
Tufwig linda med några små granbuskar

ahlnar swenska
Scahla ulnarum 
_______________
1) Jordmånerna fortsätter som ovan, med redovisas inte här
    eftersom gården inte har några ägor där