D17_059

(Rubrik:)
Hanekindz häradh Slaka sochn Halsöga by

        Notarum Explicatio
Numero Littera                                                    Åcker        Höö
                                                                            Tunland     Lass
1.    Halsöga frälssehemman ½ förmedlat till 1/4       
       tillyka medh en vthiord af äfen stor-
        leek och stångefall i alla måhl medh
        sielfa gården; upgifen j wederlag
        emot sätegården Rooskiälla i sam-
        ma sochn och häradh af Sahlig Herr Vice
        Praesidens wälborne Christiern Lager-
        felts enkie fruu Fruu Christina
        Hård.
    A. Wästra giärdet                                                5 1/8
    B. Östra giärdet                                                   5
        Åcker jorden består af sandblandat
        mylla medh leera och en dheel klap-
        per och groff sandh.
    C. Engerna delss af hård wall dels starr
        eller mah engh tämmelig bördigh                                            20
Finnes till gården nöthorfftigh
skoug till weedebrandh och fongh
sampt småt timber utj hagarna
finnes medellmåttigt gådt muhl-
bete.
Vthj den lilla bäcken kunde bru-
kas wehlingh men berättas att
det intet löner mödan.

(Text nere till vänster:)
Nota. denne gårds åboo Anders Jönsson
    berättade att denne gårdh warder af
    den andre nembligen skattegården j sam-
    ma by i några måhl förfordeladt först
    utj een tompt 2do vthj ett ställe j
    giärde sampt Brostorp lyckan som
    beståår af 1 och ½ tunda landh dher e-
    mot denne gårdh intet har att rä-
    kna förutan skattegården sigh alt-
    för mycken stoora förmåhner till-
    ägnar utj skoug och betes hagar.
    Och som denna /gårdh/ Militien är tillsla-
    gen, ty lembnas sådant Herr Auditeuren
    lagligen att uthföra.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Åhsmesta  ägor
Tindre ängen sampt skoug och betesmarck gräntzar här uth omkringh
Swea gårdz ängh och dess ägor möta
Torrbärga byy ägor möta denna sydan
Äbbe lyckia eller cronoengh
Aska by och dess ägor möta

Ängh medh skough på steen-backa bewuxen
Skattegård
Halsöga
Dels hård- dels starrwaldz ängh
Betes haga
Skough af stoor graan och een dheel tall
Starr-walls engh
Öde
Dhy måssa
Stoora bärgh med små graan och tall dugeligh till fångh och wedebrandh
sampt tiänligh marck till muhl-bete
Ängh merendels kiärr delss hård-wall

Schala Ulnarum
Afsatt Anno 1688
Erich Nerbelius Junior