D17_061

(Rubrik:)
Hanekindz häradh Scheda sochn

        Explicatio Notarum
Numero littera                                                                Åker         Höö
                                                                                     Tuneland    lass
1.     Torberga 1/4 hemman Konglig Mayestät och Cronan
         gifvet i vederlag för sätegården
        Roskiälla i Sanct Lars sochn af wälborne
        fru Christina Maria Hård sahlig
        vice Präsidentens välborne Herr Lagerfeldts
        änkie fru.
    A. Norra giärde med lyckan                                         6 3/8
    B. Södra giärde                                                            6 5/8
        Akeren finnes vara sandblandat mylla
        och bärande lehrjord på få ställen grof sand.
    C. Engen dels hårdval doch mehrendels starr
        och något bevuxen                                                    } 24
    D. Eng af dito qvalitet men släät                                     }

        Nödtorfftigt muhlbete sampt vedebrand
        och fång den storsta skougen ähr af hug-
        gen som voro tienlig till timmer
        Jnga andre appertinentier finnes här till
        undantagandes betes hagen E.
    F. Ebbe lycka cronäng hörer till Lagerlunda.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Halsöga ägor mötha her emoth
Prästegårdz ängh och dess ägor mötha här
Aska byy ägor mötha på denna sydha

Betes hage med skoug af gran bevuxen
Tall och gran skough på stenigh grund
finnes tienligh mark til swedie- rödningh item godt muhlbete
Ebbe lycka eller cron äng
Meste-dels hardwals dels starr
Engh mehrendels sidlän- digh af starrwall
dels hardvall med någon skough bewuxen
Ekeskough så och annan små buskage til bete tienlig mark

Scala ulnarum
Anno 1688 afsatt
Erick Nerbelius Junior