D17_063

(Rubrik:)
Charta öfwer Gillbärga i Kaga sochn och Hanekindz häradh

        Notarum Explicatio
Littera                                                  Leera och             Swartt-            Leerjord            Dungjord        Sandblanda           Öhrjord         Skiörjord             Höö
et Numero                                           klappersten             mylla                                                                biörcklera                                                             Sommar
                                                         Tunnor Cappar Tunnor Cappar Tunnor Cappar Tunnor Cappar Tunnor Cappar Tunnor Cappar Tunnor Cappar   Lass
        Gilberga består af 4 hemman alla
        lyka stora i byamåhl
A. Hafwer åker i Östra gierdet,
     swartmylla kringh backarna något
B.  öhrblanda                                         -        -                13        16
C.  Leerjord                                          -        -                  -          -           17        -
D.  Dunghjordh                                      -        -                  -         -             -        -            1        -
     Sandblanda biörckleera                     -        -                 -         -              -        -            -        -            10        -
E.  Öhrjord                                             -        -                 -         -             -        -            -        -             -         -             13        -
F.  Åker i Södra gierdeth, leera och
     klappersten med swartmylla iblandh    11      -                                                                                  
G. Leerjordh                                            -        -                -        -            7        -
H. Dungjordh                                           -        -                -        -            -        -             5        16
J.  Skörjordh                                            -        -                -        -            -        -             -        -             -        -               -        -            3        16
K. Sandblanda öhrjord                              -        -                -        -            -        -             -        -            -        -              18       -
     Åkerskifften med Leeraboerne
     tillsammans, swartmylla med Littera P.
     betecknadt vide Leera Chartan Folio     -        -                -        12 
     Jtem leerjord med Q. afskildt                -        -                -         -            3        6
     NotaBene uti åfwanbemelte åkerskifften,
     har Numero 3 och 4 dubbelt emot Numero 2
     men Numero 1 har der intet.
L.  Stallsängen af hård- och bladwald,
     mycket skarp och mager gräswäxt till                                                                                                                                                                                 39
     Giärdes höö af maa- och hårdwall                                                                                                                                                                                      6
M. Een /lyten/ beteshaga af magert hårdwals bete
     Skoug; fiskie och muhlbete finnes här till intet, ey eller flere commoditeter

    Grannarna
1. Måns Hansson Cronohemman 1
    /förmedladt till 3/4/ hafwer åker i
    Östra gierdet                                        -        -                3       12           4        8            -        8            2        16            3        8
    Åker i Södra gierdeth                           2       24              -        -             1        24          1      12            -        -              4        16            -        28
N. En åkerhump i Södra gierdeth, af
    leera och klappersten med swartmylla    -        28 
    Ängh i Skallsängen af skarp hård- och bladwalld                                                                                                                                                                8
    Gierdeshöö maa- och hårdwaldh                                                                                                                                                                                       1 ½
2. {Danel Jönsson och } Cronohemman 1,
    {                              } ähr lyka i stångfall sampt
    { Jsrael Harelsson    } åker och ängh med föregående
    Åker i Leera gierdeth swartmylla            -        -                -        2
    Jtem leerjord                                          -        -               -        -        -        18 2/3
O. En åkerfiell i Södra gierdet leeera och
    klappersten med swa/r/tmylla                  1        4
3. {Nils Andersson och } Cronohemman 1,
                                    }  äfwen lyka i åker och ängh
    {Erich Erichsson       } med der bägge
                                     föregående förmedlat till 3/4
    Des utan har åker i Leera gierdet
    swartmylla                                              -        -            -        5
    Jtem leriord                                            -        -            -        -            1       14 2/3
4. {Erich Månsson och } Cronohemman 1, /förmedlat till/
   { Pehr Andersson     } 3/4 har lycka mycket både i åker
                        och ängh som näst ofwanstående hemman

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Alguwy ägor möta
Sätuna ägor möta
Här möter en lööth, brukas till betes-
marck under Gillbärga, Sätuna, Wllfwy och
Tifftz byar
Tifftz ägor i Kierna sochn möter
Leera ägor möta här
Haga kyrkiobys ägor möta här

Linda
Gillberga byy
linda
?ockstuga  
Här hafwa åboerne tillförende haft sina små
beteshagar, af små sandhtufwor och sandiord, men
ligger nu tillhopa lagdt med ängen.
Linda
Linda
ödes
ödes
ödes
linda

Schala ulnarum
afmätt in Augusty Anno 1692
af Niels Lundberg