D17_066

(Denna text hör till kartbild som visas på D17_067)

    Notarum Explicatio
Numero                                                                    Åker        Höö
Littera                                                                    Tunland     Lass
1. Sätuna gammalt frälsehemman ligger
    j byiamåhl medh 8 grannar gifit
    Konglig Mayestät och gronan j wederlagh för
    hemmanet Währe j Kiärna sochn dito häradh
    af sahlig Vice Praesiden wälborne Herr Chri-
    stiern Lagerfeldt enkie fruu Fruu
    Christina Hård
A. Wästra gierdet medh tompte-
    lyckian Signum     derest byen förr
    stådt                                                                      8 1/4
B. Östra gierdet                                                         7 ½
    Åkern af åthskillige slags jordmån
    dock mästedels sandblandat mylla
    och på somblige ställen lehra
    och någon små steen.
C. Engh nedre wjdh Råxen af grof
    starrwall på dy båtten beswärligt
    grääs att sambla då wäta åhr
    infalla, dels hårdwall                                                            40
D. Hårdhwals engh medellmåttig
    bärande                                                                               5
E. Stridig parck medh Säby boerne
    och gjör bemälte by Sätuna jntrång
    utj deras hage der dhe lykwähl
    med skiähl och gammal häffd sin
    gräntse gång bewyssa, och allenast
    effter godh tyckio sigh knää råå
    utan skiähl giöra.    
(Högra spalten:)
Byens uthmarck dhen mycket stenig och
mager är Signum C ligger tillsammans
med byarna Tifft, Gilberga, Stora Vhle-
wy och Glyttinge, dherest dhe sin booskap
klöf om klöf låta beta utan ringaste
skillnadt.
Här till finnes icke dhen ringaste skoug
hwarken till bränssell eller fångh utan
måste sådant sine omliggiande gran-
nar för penningar anlyta; mycken
skarp och mager betes mark, på små
sand- och steenbackar. Fiske till
nöthorfften i Roxen.   

Afsat Anno 1688 Erick Nerbelius junior