D17_069

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Leera i Kaga sochn och Hankins häradh

        Notarum Explicatio
Littera et                                            Leerjord            Sandh-                Leer-                Swartt-                Öhr-                Sandh-                Flått-            Sommar-
Numero                                                                      blanda                blanda                mylla                    jord                 jordh                   leera              lass
                                                                                   dungjord           dungjord                                                                                                                 Höö
                                                      Tunnor Cappar Tunnor Cappar Tunnor Cappar Tunnor Cappar Tunnor Cappar Tunnor Cappar Tunnor Cappar
    Leera består af 3 hem-
    man alla lyka stoora
    i byamåhl
    Åker i Östra gierdet
A. Sandblanda leerjordh                    -        -            18        -
B. Sandjordh lytet öhrblan-
    da kring backarna                          -        -             -        -              -        -                -        -                -        -            9        -
C. Leerblanda dungjordh                    -        -             -        -             8        -
D. Swartt mylla                                  -        -             -        -              -        -               4        8    
    Åker i Södra gierdet
E. Leerjordh                                      2        16
F. Sandblanda swarttmylla                  -         -           8       16
G. Öhrjordh grundh kring
    backarna                                       -        -             -        -             -        -                -        -              12       -           
H. Flåttleera                                      -        -              -        -            -        -                -        -                -        -               -        -             2        8 
J. Sandblanda leera                           -        -              7        -
K. Sandjordh medh klappersteen       -        -              2       16
L. Noch i lyckor sandjordh                -        -              -        -            -        -                -        -                -        -              3        8      
M. Kyrkioängen af hårdh-
    och starrwall
    hårdwall                                                                                                                                                                                                                         40
    Starrwall                                                                                                                                                                                                                          8
N. En beteshaga till heehla
     byn af magert fnugg-
    walls bete, medh ee-
    nebuskar öfwerwäxt
    kan föda 18 kohr, eller
    9 hästar åhrigen.
O. En uhrfiäll, som lyder
     här till, är belägen
    wäster uth i från byn,
    på andra sydan om
    Ohlstorpps ägor, hwa-
    rest äro oppbygde 2ne
    stycken torpp, som giöra
    dagswärken till bohl-
    byens åboer, och hafwa
    oppgiordt åker derom-
    kring torppen, bägge
    tillhopa lerblanda sandjord            -        -            1        16
P. Åkerskifften som lyda
    till Gilhlberga by
Q. Swarttmylla                                -        -             -        -            -        -            -        11 ½
    Lerjord                                       3        6
    Skogh och fiskie, är här
    till intet. Muhlbete knapt i deras instängda beteshagar
    och uth på löthen. Fleere lägenheeter som här till
    finnes, skohla uthi Special Descripton opförde
    blifwa.

    Grannarna
Numero 1 Håkan Lahrsson cro-
    nohemman 1, hafwer                                                                                                                                                
    åker i Östra gierdet                -        -                6        -              2       21 1/3            1       13 1/3            -        -              3        -
    Åker i Södra gierdet              -       26 2/3         2     26 2/3        -         -                    -         -                  4        -              -        -            -        24
    Sandblanda lera                     -        -                2      10 2/3
    Sandjordh med klappersten    -        -                -      26 2/3
    i lyckorne sandjord                 -        -                -        -             -        -                    -        -                    -        -              1      2 2/3
aa. Noch en lycka nyhligen
    af ängs wallen opptagen
    till åker sandjord                    -        -                -        -              -        -                    -        -                    -        -             1      5
    Ängh i Kyrkioängen
    till hårdwallshöö                                                                                                                                                                                                            13 1/3
    Starrwallshöö                                                                                                                                                                                                                2 2/3
    Noch hårdwallshöö
    i tompterna kring
    gården till hwar
    sina                                                                                                                                                                                                                                4
ab. En lyten beteshaga af magert kierrwallsbete

(Högra spalten:)
Littera et Numero   
Numero 2 Nills Månsson cronohemman 1 har lyka i åker
    och ängh, sampt andra tillägor medh
    dhet första.
ac. En lyten beteshaga af magert kierrwalls
    bete.
3. { Anders Pehrsson och }
    { Larss Joensson          } har lyka mycket som ett
    aff dhe andra begge föregåendhe.
ad. En betes haga medh små lofskogh uthi
    och tämmeligh gott bete.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kagabys ägor möta på denne sydan
Giällberga ägor mötha på denne sydan
Fihth ägor mötha på denne sydan
Kiäroph ägor mötha här
Ohlftorph ägor mötha här
Backestugor

Fembsteena röör, wysen ligger kull
På denne sydan möter en löth
som kommer Leera, Kyrkiobyn
och Krookbränninge till, huilka
den häfda huar huar om annan
uthan nogon wiss åthskillnad
och består den mestedehlen
aff eenebuskar och håhl-
tufwor.
Starrwall
Hårdwall
Linda
Leera
Kalftäppa
linda
linda
linda
Denne linda kommer Leera och Gillberga båda till
Beteshaga
linda

(Nedre kartbilden:)
Medellbränninge ägor möta här
Kiörkio uthjordh möther här
Krookbränninge ägor möta
Krookbränninge ägor mötha här
Linda
sank linda
linda tienlig till åker
linda

Scala ulnarum
afmätt in octobris 1691
af Nils Lundberg